krajina
 

Vzor zadání SZZ

I. část – multiple choice

Pozor – tato část písemné zkoušky je zpracována formou tzv. multiple-choice otázek, což znamená, že ze všech možností u každé otázky vyberete a označíte pouze ty pravdivé. Správně může být minimálně jedna odpověď, maximálně všechny odpovědi. Za bezchybné vyplnění otázky (všech pět možností označeno správně) získáváte 2 body, za jednu chybu získáváte 1 bod, dvě a více chyb znamená 0 bodů. Mínusové body se neudělují. Tuto část SZZ vyplňujete v prostředí Informačního systému Masarykovy univerzity (is.muni.cz) u příslušného předmětu v sekci Odpovědníky. Na test je vyhrazeno 60 minut. Detailní informace obdržíte před začátkem testu.

1. Koncept „buddhistická ekonomie“
A) vymyslel klasický ekonom David Ricardo
B) k nám přichází z buddhistických zemí, jako je Thajsko či Vietnam
C) označuje propracovaný systém ekonomického myšlení
D) razí ekologický ekonom E. F. Schumacher
E) zdůrazňuje význam skrytých předpokladů pro ekonomickou teorii

2. K základním myšlenkám Adama Smithe patří
A) myšlenka komparativní výhody
B) důležitost dělby práce
C) myšlenka laissez-faire
D) prosazování matematiky do ekonomie
E) zdůrazňování významu samozásobitelství

3. Ekologická daňová reforma
A) patří mezi nepřímé (regulační, ekonomické) nástroje politiky životního prostředí
B) může vést k relativně většímu daňovému zatížení sociálně slabších skupin obyvatel
C) vychází z hypotézy „buddhistické ekonomie“
D) by měla být fiskálně (daňově, výnosově) neutrální
E) navrhuje zvýšit zdanění práce, spotřeby zdrojů a odpadu

4. Mezi instituce etického peněžnictví patří
A) Světová banka
B) úvěrová družstva
C) systém Wirstchafsring
D) etické investování
E) mikrokredit (mikroúvěr)

5. K základním principům etického podnikání (social enterprise) patří
A) důraz na sociální a environmentální zisk vedle zisku finančního
B) bezúročné úvěry
C) přímý prodej zboží producenta spotřebiteli
D) princip malého měřítka
E) ekologická daňová reforma

6. K myšlenkám, které se vinou celou historií klasické i neoklasické ekonomie patří
A) myšlenka laissez-faire
B) zdůrazňování významu soukromého vlastnictví
C) důležitost státní regulace ekonomiky
D) důležitost mimotržních hodnot
E) myšlenka spravedlivé ceny

7. Fritjof Capra kritizuje ekonomii středního proudu (neoklasickou ekonomii)
A) protože se podle jeho názoru snaží připodobnit přírodním vědám
B) protože nedoceňuje roli peněz v ekonomickém systému
C) protože neuznává princip občanského příjmu
D) protože příliš spoléhá na matematiku a tudíž musí příliš zjednodušovat a abstrahovat
E) protože vychází z mechanistického paradigmatu

8. Které z následujících ilustrací jsou příkladem (neinternalizovaných) negativních externalit?
A) V Irsku byly v roce 2002 zdaněny igelitové tašky
B) Osoba A znečistila při své ekonomické činnosti spodní vody na pozemku osoby B a neposkytla jí za to žádnou kompenzaci
C) Včelstvo pana Nováka opylilo řepkové pole zemědělského družstva, ale pan Novák za to od družstva nic nedostal
D) Intenzivní zemědělství a monokultururní lesnictví omezilo schopnost krajiny zachycovat při povodních vodu
E) Globální oteplování

9. „Prašný aerosol“
A) je nyní v ČR typickým produktem průmyslu
B) je nyní v ČR typickým produktem dopravy
C) škodí zdraví obsahem síry
D) škodí zdraví částicemi těžkých kovů
E) vyskytuje se pouze v oblastech s povrchovou těžbou surovin

10. Mezi nevýhody recyklace nepatří
A) přepravní náklady
B) úspora primární suroviny
C) potřeba skladovacích prostor
D) výsledný produkt má nižší kvalitu
E) redukce spotřeby energie

11. „Udržitelné využívání“ obnovitelného zdroje znamená, že:
A) je rovnoměrně dostupný národům Severu i Jihu
B) rychlost spotřeby zdroje odpovídá míře jeho obnovy
C) ročně lze spotřebovat maximálně desetinu ročního přírůstku
D) nevznikají odpady
E) zdroj je biologického charakteru

12. Zákon o odpadech:
A) zakazuje dovoz odpadů za účelem jejich odstranění
B) stanoví podmínky pro dovoz odpadů za účelem jejich odstranění
C) obsahuje seznam schválených dovozců odpadů za účelem jejich odstranění
D) po vstupu do EU nereguluje dovoz odpadů za účelem jejich odstranění
E) stanoví seznam států pro dovoz odpadů za účelem jejich odstranění

13. Lesní zákon:
A) povoluje volný vstup do lesa na vlastní nebezpečí
B) zakazuje sběr lesních plodů pro vlastní potřebu
C) zakazuje volný vstup do soukromého lesa na vlastní nebezpečí
D) povoluje volný vstup do lesa na vlastní nebezpečí a sběr lesních plodů
pro vlastní potřebu
E) omezuje volný vstup na období od 1. 6. do 30. 9.

14. M. Ridley
A) přenáší poznatky ze zoologického poznání na chování člověka
B) byl předchůdce Ch. Darwina
C) je významný sociobiolog
D) je přední hydrobiolog
E) byl předchůdcem Konrada Lorenze

15. Antická kultura
A) díky svému smyslu pro řád nezpůsobila žádné destrukce přirozených ekosystémů
B) se vyjádřila k ekologickým otázkám ústy Platona
C) má v pozdních fázích svého vývoje podobné rysy jako dnešní euroamerická civilizace
D) přinesla evropské kultuře symbol osvobození od přírodních sil v postavě Prométhea
E) neměla vliv na kulturu středověku

16. Ekologická homeostáza je
A) stav, v němž je ekosystém v pevně ustáleném stavu
B) pojem pro dynamickou rovnováhu ekosystému
C) pojem pro první kolonizační stádium ekosystému
D) jedna z větví environmentální etiky
E) synonymum pro disturbanci v ekosystémech

17. Lynn White
A) je historik zabývající se kořeny ekologické krize
B) byl významný systematický botanik
C) je odpůrce sociobiologické interpretace evoluce
D) inspiroval diskusi o roli judaismu a křesťanství ve vzniku ekologické krize
E) je spolu s K. Lorencem nositelem Nobelovy ceny

18. Populační přírůstek lidí
A) je jedním z faktorů poškozování přírodního prostředí
B) vzniká především aktivní pro-populační politikou států
C) vzniká především v důsledku poklesu úmrtnosti
D) byl tématem prací R. Malthuse
E) je prokazatelně hlavním viníkem zhoršujícího se stavu přírody na planetě

19. Ochrana přírody
A) historicky vznikla jako součást hnutí za sociální spravedlnost
B) historicky vznikla jako aristokratický zájem
C) vznikla v návaznosti na myšlenky, které formuloval G. Cuvier
D) se zrodila po společném úsilí ekologicky orientovaných vědců
E) byla inspirována romantickým pohledem na svět

20. Ekologická stabilita
A) je ekologický koncept, s nímž dnes souhlasí všichni ekologové
B) je koncept, jehož univerzální platnost moderní ekologie diskutuje a zpochybňuje
C) spočívá na pozitivní zpětné vazbě
D) je název knihy Stanislava Komárka
E) je nejvyšší v mladých ekosystémech

21. Karl Popper se ve svém díle „Logika vědeckého zkoumání“ staví
A) za teorii poznání, která je postavena na zkušenosti vjemů jakožto základu a začátku našeho poznání a tím se přibližuje pozitivizmu a fenomenalismu
B) za teorii poznání, která jako základ odmítá zkušenosti vjemů jakožto základu, čímž odmítá jako pozitivizmus, tak fenomenalismus
C) za teorii subjektivních zkušeností a vjemů jakožto základu a zároveň za ideu objektivní testovatelnosti, čímž spojuje pozitivismus a fenomenalismus
D) výhradně za ideu kritického testování a ideu objektivní textovatelnosti našich teorií, čímž se postavil proti pozitivizmu i proti fenomenalismu
E) za teorii pravděpodobnosti jako vůdčí myšlence vědy

22. Edward Hussay se ve svém díle „Presokratici“ snaží dokázat
A) že Míleťané neopouští myšlenku božské síly ovládající kosmos a dávající mu řád
B) že Míleťané kritizují myšlenku Boha a nahrazují jí myšlenkou věčné hmoty
C) že Anaximandros z Mílét byl přesvědčen o vzniku našeho světa z Neomezeného a také o jeho návratu a absorpci zpět v Neomezeném
D) že je velmi pravděpodobné, že alespoň Anaximandros z Mílét věřil v existenci více kosmů
E) že Mílétské filosofii nezajímali etické otázky

23. Antinomie svobody
A) je pojem spojený s dílem Platóna a jeho antidemokratickými tendencemi
B) je pojem spojený s dílem I. Kanta a souvisí s jeho snahou dokázat, že lidské rozhodování nepodléhá determinismu, který je určujícím zákonem přírodního dění
C) je nesmyslný pojem, který žádný filosof nepoužil
D) souvisí s problémem rozdílu světa fenoménů a noumenálního světa
E) je pojem spojený se středověkou filosofií S. Brabantského

24. David Hume
A) atakoval karteziánskou představu apriorní vědy svým postojem ke kauzalitě
B) je zakladatelem vědecké indukce, kterou považoval za jedině použitelnou vědeckou metodu
C) věřil v rozum, jakožto jediný možný nástroj morálního poznání
D) je v oblasti etiky zastáncem egoismu, který jedinci předpisuje sledovat pouze své vlastní zájmy
E) patří k pozdně středověké filosofii

25. Kléméns Alexandrijský je podle Richarda Heinzmanna (v díle „Středověká filosofie)
A) zastánce názoru, že filosofie slouží, stejně jako „zákon“ židovského národa k přípravě lidstva na Ježíšovo poselství
B) představitelem optimistického racionalismu, který věří, že rozum při správném použití nutně dospěje k víře
C) představitelem proudu křesťanského myšlení, který chápe filosofii jako nástroj Ďábla
D) zastává pozici tzv. negativní teologie, tzn. považuje Boha za, v důležitém smyslu, nepoznatelného
E) pozdním skeptikem východního Řecka

26. Platón se ve svém díle „Obrana Sókrata“
A) staví na pozici tzv. snižování naší nevědomosti a za úkol filosofa v roli Sókrata pokládá poznávat vlastní omylnost, a tak zmenšovat míru našeho mýlení se
B) staví na pozici, ve které filosof v roli Sókrata – má lidem říci, co je pravda a dovést je k jejímu vyznávání i násilím
C) staví za vyznávání zákonů obce, i když jsou v rozporu se svědomím jednotlivce – jednotlivec však musí nést důsledky svého odmítnutí zákonů
D) staví proti vyznávání zákonů obce, pokud jsou v rozporu se svědomím jednotlivce
E) řeší jak problém poznání pravdy, tak problém správného jednání

27. Descartes
A) je zastáncem myšlenky nutnosti každé naše poznání postavit na empirickém základě
B) je zastáncem myšlenky, že zřejmost, zřejmá nevyvratitelnost je kritériem pravdivosti
C) odmítá naprostou většinu středověké filosofie a chce novou filosofickou disciplínu postavit na naprosto novém základě
D) navazuje přímo na myšlenky Tháleta z Mílét
E) považuje za nezpochybnitelné, že pokud někdo či něco pochybuje, musí to existovat

28. Erich Auerbach
A) považuje pozdní helénistickou antickou kulturu za nejen krutou, ale i „posedlou“ krutostí a vyžívající se v popisu barokně bohatých sadistických scén
B) považuje pozdní helénistickou antickou kulturu za nezajímající se o osud jednotlivého člověka
C) považuje ranou středověkou kulturu za literárně méně sofistikovanou než pozdní helénistickou antickou kulturu
D) se o helénismu ve svém díle Mimesis vůbec nezmiňuje
E) se ve svém díle Mimesis zabývá především egyptskou kulturou

.

II. část – analýza textu či otevřené otázky

Tato část zkoušky je zadána jako esej. Zadání má prověřit nejen Vaše znalosti, ale také schopnost odpovídat na zadanou otázku. Odpovídejte proto pouze na zadání otázky, volné asociace k danému tématu či nepromyšlené reprodukce předneseného či přečteného budou považovány za špatnou odpověď. Můžete si vybírat ze dvou, případně ze tří zadání, resp. otázek. Odpovídáte pouze na jednu otázku.

Otázka A

Časopis studentů katedry životního prostředí jedné z maďarských univerzit se na Vás obrátil se žádostí o přibližně 2-3 stránkový text na téma „Aktuální environmentální situace Vaší země“.

Při zpracování textu se pokuste postihnout hlavní trendy a pro ilustraci použijte konkrétní příklady (je možno psát i o situaci na Slovensku). Nemá jít o prostý výčet kauz či problémů, je možno použít pozitivní příklady, vhodné jsou i odkazy na literaturu, využijte znalosti z více absolvovaných předmětů.

Otázka B

Výhody produkce jednotlivých zemědělských komodit se v různých částech světa v závislosti na rozdílech v klimatu, kvalitě půdy a nákladech na pracovní sílu značně liší. Ale všem bez rozdílu by prospěla výhodná dělba práce, která by jim umožnila soustředit produkci do té nejproduktivnější zemědělské sféry. To by vedlo jak k vyšším příjmům v zemědělství, tak k nižším nákladů v celé ekonomice, zejména v průmyslu. Pro zemědělský protekcionismus nelze najít žádné zásadní ospravedlnění.

Otázky:

Uvedený text je úryvek z odborné studie, publikované v r. 1970. Text úryvku je citován v knize E. F. Schumachera Malé je milé, v 7. kapitole (Správné využívání půdy). Přečtěte si pozorně text a zodpovězte následující otázky, resp. splňte zadané úkoly 1. až 4. V odpovědích využijte především své znalosti z kursu Ekologická ekonomie (včetně kritiky mainstreamové ekonomie) i z přečtené literatury. Vaše odpovědi nemusí být dlouhé, ale musí být k věci.

1. Zkuste se vžít do autorů uvedeného textu. Z jakých ideových/hodnotových předpokladů vycházejí tito autoři?  Co je vede k uvedenému tvrzení, jak by asi argumentovali v další diskusi nad daným tématem?

2. Pokuste se o kritiku východisek (předpokladů) a argumentů, které jste identifikovali v odpovědi na otázku č. 1.

3. Pokuste se formulovat některá ideová resp. hodnotová východiska/předpoklady a z nich vycházející argumenty, které by ospravedlňovaly nějakou formu tzv. zemědělského protekcionismu. Můžete (ale nemusíte) využít i koncepty, jako je ekonomická (re)lokalizace, potravinová suverenita či ekonomická demokracie.

4. Zformulujte text (max. 15 řádků), který by vycházel z Vaší analýzy v otázce č. 3 a stručně by shrnoval argumenty pro zemědělský protekcionismus.