krajina
 

Přijímací zkoušky

Informace pro zájemce o magisterské studium oboru Environmentální studia:

Podmínkou pro přijetí je bakalářský (magisterský) diplom a úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Ke studiu se uchazeč přihlašuje výhradně elektronickou přihláškou dostupnou na http://is.muni.cz/

Přijímací zkouška se skládá z písemného testu. Formou multiple choice a otevřených otázek ověří základní znalosti uchazeče o společenských a přírodovědných aspektech environmentální tématiky a orientace v doporučené literatuře k přijímací zkoušce. Přijímací zkouška zároveň testuje schopnost porozumět společensko-vědně orientovanému textu a úroveň studijních předpokladů uchazeče.

Bez přijímací zkoušky může být přijat uchazeč, který absolvoval bakalářský obor Environmentální studia a u SZZ dosáhl průměru do 1,5 včetně (podle zásad ECTS do hodnocení „B“ včetně).

K přípravě doporučujeme prostudování následující literatury:

  • Storch, D., Mihulka, S. Úvod do současné ekologie. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-462-1.
  • Kohák, E. Zelená svatozář – kapitoly z ekologické etiky. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. ISBN 80-85850-86-9.
  • Librová, H. Vlažní a váhaví : Kapitoly o ekologickém luxusu. Brno : Doplněk, 2003. ISBN: 80-7239-149-6
  • Dolný a kol.: Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědeckáfakulta. 2004. Dostupné ZDE.

V těchto publikacích naleznete také dostatek odkazů na další literaturu týkající se oboru.

Další informace jsou obsaženy v brožuře „Informace o studiu na Fakultě sociálních studií„, kterou vydává studijní oddělení FSS.

Kontakt na studijní oddělení:
Joštova 10, 602 00 Brno
Telefon: 549 491 911 , Fax: 549 491 920 ,
E-mail: studijni@fss.muni.cz,
Lokální Web: http://www.fss.muni.cz/