krajina
 

Pravidla pro Mgr. práce

1. NÁMĚT diplomové práce

Práce na diplomovém úkolu začíná volbou tématu, a to buď na základě nabídky, kterou každoročně v březnu vyvěšují učitelé katedry, nebo na základě vlastního návrhu studenta. Učitel může studenta s jeho vlastním tématem odkázat na kompetentnějšího učitele nebo téma odmítnout pro jeho nevhodnost, či z kapacitních důvodů. Téma student zpracuje do jednostránkového až dvoustránkového textu, kterému říkáme NÁMĚT diplomní práce.

POZOR! O vedení práce je třeba jednat včas, se značným předstihem. V prvním kontaktu by měla být potvrzena platnost tématu. Zjistěte nejdříve, zda téma již někdo nezpracoval: v rámci katedry zde: is.muni.cz/thesis/ ->fakulta ->obor. Národní databáze obhájených prací je zde: theses.cz. Doporučujeme též konzultaci s vyučujícím. Pak následuje poměrně dlouhá fáze (trvající spíš měsíce než týdny!), v níž se student připravuje k vypracování NÁMĚTU. Kvalitně připravený námět je předpokladem pro úspěšnou další práci.

Uvedená struktura námětu je závazná. Je třeba ji dodržet i formálně. Odrážkami označené body musí tvořit hlavičku (nadpisy) jednotlivých odstavců.

Jak vypracovat NÁMĚT DP:

- Jméno, osobní číslo a imatrikulační ročník studenta

- Datum vypracování námětu

- Název bakalářské (magisterské) práce, obhájené před vstupem na HEN

- Předběžný název připravované DP, dobře vystihující téma. Je možné použít podtitulu

- Proč student považuje téma za zajímavé

- Kontext: Velmi stručně, co student zatím ví o tématu, a to

a) jednak z literatury – jaká teoretické tvrzení, příp. jaká relevantní empirická data student v literatuře našel,

b) na základě vlastního pozorování.

- Čím student chce dosavadní znalosti rozšířit (co se dosud neví)

- Jaký metodologický postup, jaké metody a jaké techniky budou v práci použity

- Předběžná bibliografie k tématu, citovaná podle citačních norem.

_

2. ZADÁNÍ diplomové práce

Na základě konzultací a případných korekcí NÁMĚTU učitel-budoucí vedoucí DP vypracuje (stále ve spolupráci se studentem) na předepsaném formuláři ZADÁNÍ diplomové práce, které je úředním dokumentem. Je nutno ho odevzdat (spolu s NÁMĚTEM jako přílohou) na sekretariátu katedry, nejpozději do konce druhého týdne předposledního semestru STANDARDNÍ DOBY studia. ZADÁNÍ potvrzuje svým podpisem vedoucí katedry. Teprve potom bude téma přiřazeno studentovi v Informačním systému. Katedra není povinna přijmout jakékoliv navrhované ZADÁNÍ. Potvrzené ZADÁNÍ je nutno získat nejpozději do konce šestého týdne téhož semestru. Změna tématu je možná jen novým ZADÁNÍM. Diplomové práce, které nemají oficiální ZADÁNÍ, se nepřijímají.

_

3. Charakter diplomové práce

a) DP na oboru Humanitní environmentalistika je teoretická, přehledová, nebo empirická.

b) DP se zabývá humanitními a společenskovědními aspekty environmentální problematiky, s možným přesahem k vědám přírodním.

_

4. Vedení diplomové práce

a) Diplomové práce jsou vedeny prostřednictvím diplomových seminářů i individuálně ve vypsaných konzultačních hodinách.

b) Student konzultuje s vedoucím práce problémy , na něž narazí; musí však pracovat iniciativně a samostatně, s plnou odpovědností za výsledek.

c) Diplomová práce může být vedena odborníkem, který není členem Katedry environmentálních studií (či vůbec FSS), avšak pouze s předchozím souhlasem katedry.

_

5. Úprava diplomové práce a její náležitosti

Práce není přijata, nesplňuje-li následující náležitosti:

Titulní list s hlavičkou školy, názvem práce, jménem autora a vedoucího DP, místem vydání a vročením.

Čestné prohlášení autora, že na DP pracoval samostatně a použil jen v literatuře citovaných pramenů.

Poděkování

Anotace shrnující základní informaci o obsahu práce a jejich zjištěních (10 max 20 řádků v české a anglické verzi).

Obsah práce, který musí být úplný (včetně všech příloh) s uvedením počátečních stránek kapitol (subkapitol). Pokud přílohy tvoří zvláštní, samostatně svázaný díl práce, je obsah práce zařazen na začátku textové části a zahrnuje i Obsah příloh.

Vlastní text práce

Závěr. Toto resumé musí podávat úplný a přehledný obraz o obsahu práce a rekapitulovat základní zjištění.

Poznámky, pokud nejsou zařazeny pod čarou na příslušné straně textu.

Seznam tabulek, grafů, obrázků s odkazem na strany v textu (pokud je text obsahuje).

Jmenný index. Indexy musejí být uspořádány abecedně a musí obsahovat odkazy na všechny stránky, kde se které jméno v práci vyskytuje. Pokud se o některém autorovi souvisle pojednává na několika stránkách, udá se celá sekvence stran.

Bibliografie. Úplná a správně vedená (viz dále), obsahující všechny citované prameny a prameny, na které diplomová práce odkazuje.

Kopie zadání DP vevázaná do textu.

_

Rozsah magisterské diplomové práce je 18 000 – 29 000 slov základního textu (skutečný počet slov je třeba v práci uvést – bude kontrolován). Za základní text se považuje vlastní text práce včetně poznámek, bez bibliografie, příloh, anotace a obsahu práce. DP, které se uvedenému rozsahu vymykají, nebudou přijaty. Všechny strany musí být průběžně očíslovány. Vyžaduje-li to téma práce, může být součástí příloh i jeden obsahově ucelený text o počtu slov dosahujícím maximálně 15-ti procent rozsahu hlavního textu práce. Tato priloha je řazená jako první v pořadí. Kvalita zpracování přílohy a její logická souvislost s textem práce je součástí hodnocení. Počet slov ostatních typů příloh není sledován.

Práce musí vyhovovat standardům kladeným na odborné práce i co se týče své vnější úpravy. Musí být psána na počítači ve standardním textovém editoru a tištěna buď po jedné straně nebo oboustranně na kancelářském papíru formátu A4. (Práce tištěné na recyklovaném papíru jsou vítány.) Je nutná střídmá úprava (nepovolují se grafické úpravy typu velkých úvodních písmen, obtékání grafů, obrázků, tabulek ap. textem atd.). Text se píše řádkováním 1,5. Je možné použít jakékoliv písmo, doporučuje se však písmo proporční. Velikost písma základního textu je zásadně 12 bodů. Texty druhého řádu (vysvětlení, historické exkurzy ap.) se píší řádkováním 1 a velikostí písma 10 bodů.

Čeština diplomové práce musí odpovídat současné jazykové normě: hrubé pravopisné, gramatické či stylistické chyby diskvalifikují práci bez ohledu na její meritorní hodnotu. Za interpunkčními znaménky je třeba dodržet mezeru 1 úhozu. Nedoporučuje se příliš oživovat text různými bonmoty, osobními vyznáními či ironickým tónem ap.

Vnitřní organizace textu musí odpovídat meritorní struktuře sdělení. Záleží na diplomantovi, jestli práce bude mít jednu nebo více částí, jestli jednotlivé kapitoly budou anebo nebudou číslovány a jak, jestli zavede v kapitolách mezititulky, anebo použije pro celou práci systém desetinného třídění kapitol a podkapitol (poslední varianta je vhodná zejména pro empirické práce). V každém případě musí obsah práce podávat jasný obraz o zvolené organizaci textu. Jednotlivé kapitoly práce mohou být uvedeny abstraktem (několikařádkovým heslovým obsahem kapitoly, který se odsazuje).

Poznámky k textu mohou být zařazovány buď pod čarou na konci příslušné strany textu (pak se píší hustším řádkováním „jedna“ a menším písmem než základní text), anebo na konci práce ve zvláštním oddíle, nadepsaném „Poznámky“ (pak jsou psány stejným řádkováním jako text). Odkazy na poznámky jsou označeny arabskými číslicemi nadsazenými nad text (horní index). Pokud je text poznámky psán pod čarou, mohou být průběžně číslovány od počátku v každé kapitole, anebo průběžně v celém textu. Pokud jsou zařazeny za text práce, všechny poznámky v práci musejí být číslovány průběžně v celém textu. Do textu poznámek nelze umisťovat tabulky a grafy.

Citace

Student si po dohodě se školitelem vybere a dle charakteru své práce z následujících citačních možností (zde). Tyto citační systémy-normy jsou závazné a nelze je dále modifikovat.

.

6. Obhajoba diplomové práce

Obhajoba DP je komisionální a veřejná. Práce je posuzována oponentem a vedoucím DP. Oponenta určuje katedra.

a) Průběh obhajoby

1. Prezentace DP (pěti až desetiminutové slovo diplomanta). Má komisi informovat o důvodu volby tématu, základních výsledcích (oponenti se v posudku tlumočením obsahu práce již většinou nezabývají), případně o dalším možném bádání na dané téma. Pokud je to zajímavé, zmínka o hlavních obtížích při zpracování. Zajímavé bývá sdělení „co bych nyní udělal jinak“.

Poznámky:

__- V této fázi se ještě nevyjadřujte k posudkům!

__- POZOR! Kdo přesáhne desetiminutovou lhůtu, bude přerušen. Doporučujeme držet se raději ____pěti minut, zejména proto, aby se dostalo na diskusi, která bývá zajímavá.

2. Posudek vedoucího práce (bude přečten)

3. Posudek oponenta (bude přečten)

4. Odpověď na posudky – jádro obhajoby. Není třeba vždycky reagovat na všechny připomínky. Ale je třeba si odpovědi připravit – komise spolu s posuzovateli na místě rozhodne, co z posudků lze vypustit.

5. Reakce posuzovatelů

6. Diskuse, v níž o práci debatují s diplomantem členové komise, ale i ostatní účastníci.

7. Jednání komise bez přítomnosti diplomanta a hostů.

8. Vyhlášení výsledku obhajoby (je možné i po skupinách, např. dopoledne a odpoledne)

b) Hodnocení

O tom, zda práce vyhověla požadavkům a o její klasifikaci, rozhoduje při obhajobě komise. Obecně platí, že pro komisi jsou rozhodujícími podklady text práce a průběh obhajoby, zatímco posudky vedoucího práce a oponenta mají poradní hlas. Výsledná klasifikace závěrečné práce se proto může lišit od návrhů vedoucího i oponenta práce.

Poznámka: Doporučujeme studentům, aby se již během tvorby DP seznámili se strukturou oponentských posudků, jaký katedra navrhuje oponentům. To umožňuje lépe pochopit, na co bude při hodnocení DP kladen důraz.