" id="searchform" method="get">
 
krajina
 
id="sidebar"> « zpět na:
 • Mgr. studium


 • Studijní praxe

  Cíle praxe studentů Environmentálních studií

  - Umožnit studentům seznámit se s charakterem a organizací instituce a s náplní její činnosti či s vybranými projekty.

  - Pomoci získat reálnou představu o případném budoucím zaměstnání.

  - Umožnit studentům konfrontovat získané teoretické poznatky v praxi.

  - Vyžaduje-li to situace, student se může podílet i na realizaci konkrétních projektů včetně výkonu manuální práce, která by však neměla tvořit většinový podíl praxe.

  _

  Podmínky praxe

  Součástí magisterského studia je povinnost absolvovat v rámci povinných kurzů odbornou praxi. Praxe je vypisována v rámci kurzu HEN408 Odborné praxe.

  Studenti si mohou praxi vybrat buď v jedné z nabízených institucí či praxi splnit v instituci na základě vlastního výběru. V tom případě je nutný souhlas vyučujícího (Zbyněk Ulčák). Součástí návrhu je Žádost s charakteristikou pracoviště, vykonávané práce a jménem kontaktní osoby v rozsahu maximálně 1 strany.

  _

  Podmínkou úspěšného ukončení praxe je:

  - Absolvovat min. 100 hodin praxe ve vybrané instituci. Praxe je vykonávána pravidelně buď v průběhu semestru anebo v souvislém bloku minimálně 2,5 týdne. Záleží na domluvě s danou institucí, kde je praxe vykonávána.

  - Před zahájením praxe odevzdat vyučující Petře Bernatíkové 2x podepsanou Smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU (dále jen Smlouva) ze strany zástupce instituce v případě, že ještě mezi institucí a FSS MU nebyla tato Smlouva doposud uzavřena. Seznam uzavřených Smluv najdete zde.

  - Do dvou týdnů po ukončení praxe student odevzdá Petře Bernatíkové fyzicky s podpisem odpovědné osoby a razítkem instituce Přílohy 1-3 Smlouvy:

  1. Protokol o přijetí studenta na odbornou praxi (vyplní student)

  2. Potvrzení o absolvování praxe a hodnocení studenta (vyplní školitel)

  3. Závěrečná zpráva o průběhu praxe (vyplní student)

  Jako praxi lze uznat i souběžný výkon studentova povolání v dané instituci. V tom případě je nutný souhlas vyučující. Student pošle emailem vyučující návrh do dvou týdnů od zahájení kurzu, jehož součástí je Žádost s charakteristikou pracoviště, vykonávané práce a jménem kontaktní osoby v rozsahu maximálně 1 strany. (Předchozí ukončené zaměstnání se jako praxe neuznává.)

  Příklady institucí, v nichž studenti vykonávali praxi v minulosti: státní nestátní.

  _

  Pojištění na praxích

  Za škody na zdraví a majetku v průběhu praxí nenese odpovědnost MU potažmo FSS a v případě zájmu na pojištění je nezbytné se pojistit individuálně.

  Poškození zdraví praktikanta je možné pokrýt prostřednictvím individuálního úrazového pojištění. Škody na majetku a zdraví druhých osob je možné pokrýt z pojištění odpovědnosti za škody způsobené v  občanském životě, což je volitelné připojištění k pojištění domácnosti (vztahuje se na členy rodiny i mimo domácnost).

  _

  Stipendijní programy na FSS

  Fakulta sociálních studií vypisuje řadu stipendijních programů, mj. i na podporu povinných studentských praxí. Více informací naleznete na webu fakulty.