krajina
 

Vzor zadání SZZ

Státní magisterská zkouška oboru „Environmentální studia“
(verze pro tisk)

I. část – multiple choice

Pozor – tato část písemné zkoušky je zpracována formou tzv. multiple-choice otázek, což znamená, že ze všech možností u každé otázky vyberete a označíte pouze ty pravdivé. Správně může být minimálně jedna odpověď, maximálně všechny odpovědi. Za bezchybné vyplnění otázky (všech pět možností označeno správně) získáváte 2 body, za jednu chybu získáváte 1 bod, dvě a více chyb znamená 0 bodů. Mínusové body se neudělují. Tuto část SZZ vyplňujete v prostředí Informačního systému Masarykovy univerzity u příslušného předmětu v sekci Odpovědníky. Na test je vyhrazeno 60 minut. Detailní informace obdržíte před začátkem testu.

1. Hrubý domácí produkt jako indikátor ekonomického růstu neměří
A) úbytek přírodního kapitálu
B) negativní externality
C) peněžní hodnotu vyprodukovaných statků a služeb
D) distribuci vyprodukovaných statků a služeb
E) nepeněžní ekonomiku

2. K důsledkům volného obchodu patří
A) nárůst spalování fosilních paliv
B) zlevnění některých druhů zboží
C) externalizace nákladů a závod ke dnu
D) multiplikovaná expanze depozit
E) tlak na větší povinné rezervy komerčních bank

3. K metodám tvorby stínových cen/oceňování životního prostředí patří
A) lokální indikátory a lokální multiplikátor
B) Tobinova daň
C) depozitně-refundační systémy
D) metoda kontingenčního/podmíněného hodnocení
E) pigoviánská daň

4. Podle tzv. dortového modelu Hazel Hendersonové
A) je „ekologie šlehačkou na dortu“
B) tvoří peněžní ekonomika základ, na kterém spočívají další „patra“ dortu
C) tvoří peněžní ekonomika jen malou část celkové ekonomiky lidského a přírodního společenství
D) jsou statky a služby přírody základem, na kterém spočívají další „patra“ dortu
E) nelze kvantifikovat (procentuálně ani numericky) hodnotu statků a služeb, které nám poskytuje příroda

5. Systém obchodovatelných povolení (obchodovatelných emisních limitů)
A) potřebuje ke svému správnému fungování určitý státní či mezinárodní dohled
B) vychází výhradně z tržních principů, a proto je efektivní
C) má při zavádění tři fáze: určení množství emisních povolenek, jejich distribuci a tržní určení jejich cen
D) je jednou z metod internalizace externalit
E) jednou z jeho nevýhod je, že jím stanovené ceny nedrží krok s inflací

6. Koncept „buddhistická ekonomie“
A) vymyslel klasický ekonom David Ricardo
B) k nám přichází z buddhistických zemí, jako je Thajsko či Vietnam
C) označuje propracovaný systém ekonomického myšlení
D) razí ekologický ekonom E. F. Schumacher
E) zdůrazňuje význam skrytých předpokladů pro ekonomickou teorii

7. Ekologická daňová reforma
A) patří mezi nepřímé (regulační, ekonomické) nástroje politiky životního prostředí
B) může vést k relativně většímu daňovému zatížení sociálně slabších skupin obyvatel
C) vychází z hypotézy „buddhistické ekonomie“
D) by měla být fiskálně (daňově, výnosově) neutrální
E) navrhuje zvýšit zdanění práce, spotřeby zdrojů a odpadu

8. K myšlenkám, které se vinou celou historií klasické i neoklasické ekonomie patří
A) myšlenka laissez-faire
B) zdůrazňování významu soukromého vlastnictví
C) důležitost státní regulace ekonomiky
D) důležitost mimotržních hodnot
E) myšlenka spravedlivé ceny

9. Stálý ekonomický růst jako cíl ekonomiky a společnosti kritizuje/kritizují:
A) Karel Marx
B) E. F. Schumacher
C) neoklasičtí ekonomové
D) Herman Daly
E) Milton Friedman

10. Problém ekologického zemědělství, typický pro ČR, je:
A) jednostranné osevní postupy
B) orientace na vývoz
C) malý podíl orné půdy na celkové ploše ekol. zemědělství
D) malý podíl ploch ekol. zemědělství na celkové ploše zem. půdy
E) vysoká spotřeba povolených fungicidů

11. Pro současné industriální zemědělství je typická:
A) vysoká spotřeba dodatkové energie
B) vysoká spotřeba interní energie
C) nízká spotřeba dodatkové energie
D) nízká spotřeba interní energie
E) energie získaná/energie vynaložená < 1

12. Bio-dynamické zemědělství:
A) je typické tolerantním postojem k GMO
B) je systém ekologického zemědělství typický pro Německo
C) má přísnější předpisy než ekologické zemědělství
D) je typické svými spirituálními prvky
E) je synonymum permakultury

13. Míra půdní eroze není ovlivněna:
A) délkou svahu
B) sklonem svahu
C) vegetací
D) intenzitou srážek
E) půdními vlastnostmi

14. Hodnota BSK 5 :
A) slouží k nepřímému stanovení množství organických látek ve vodě
B) slouží k nepřímému stanovení množství kyslíku ve vodě
C) vysoká hodnota znamená vysoké znečištění
D) vysoká hodnota znamená nízké znečištění
E) nelze ji použít k určení anorganického znečištění vod

15. „Deštníkové druhy“
A) jsou endemické
B) mají typicky malé prostorové nároky
C) mají typicky velké prostorové nároky
D) jejich ochrana pomáhá jiným druhům
E) jejich ochrana je v rozporu s ochranou jiný druhů

16. M. Ridley
A) přenáší poznatky ze zoologického poznání na chování člověka
B) byl předchůdce Ch. Darwina
C) je významný sociobiolog
D) je přední hydrobiolog
E) byl předchůdcem Konrada Lorenze

17. Antická kultura
A) díky svému smyslu pro řád nezpůsobila žádné destrukce přirozených ekosystémů
B) se vyjádřila k ekologickým otázkám ústy Platona
C) má v pozdních fázích svého vývoje podobné rysy jako dnešní euroamerická civilizace
D) přinesla evropské kultuře symbol osvobození od přírodních sil v postavě Prométhea
E) neměla vliv na kulturu středověku

18. Ekologická homeostáza je
A) stav, v němž je ekosystém v pevně ustáleném stavu
B) pojem pro dynamickou rovnováhu ekosystému
C) pojem pro první kolonizační stádium ekosystému
D) jedna z větví environmentální etiky
E) synonymum pro disturbanci v ekosystémech

19. Lynn White je
A) je historik zabývající se kořeny ekologické krize
B) byl významný systematický botanik
C) je odpůrce sociobiologické interpretace evoluce
D) inspiroval diskusi o roli judaismu a křesťanství ve vzniku ekologické krize
E) je spolu s K. Lorencem nositelem Nobelovy ceny

20. Populační přírůstek lidí
A) je jedním z faktorů poškozování přírodního prostředí
B) vzniká především aktivní pro-populační politikou států
C) vzniká především v důsledku poklesu úmrtnosti
D) byl tématem prací R. Malthuse
E) je prokazatelně hlavním viníkem zhoršujícího se stavu přírody na planetě

21. Ochrana přírody
A) historicky vznikla jako součást hnutí za sociální spravedlnost
B) historicky vznikla jako aristokratický zájem
C) vznikla v návaznosti na myšlenky, které formuloval G. Cuvier
D) se zrodila po společném úsilí ekologicky orientovaných vědců
E) byla inspirována romantickým pohledem na svět

22. Ekologická stabilita
A) je ekologický koncept, s nímž dnes souhlasí všichni ekologové
B) je koncept, jehož univerzální platnost moderní ekologie diskutuje a zpochybňuje
C) spočívá na pozitivní zpětné vazbě
D) je název knihy Stanislava Komárka
E) je nejvyšší v mladých ekosystémech

23. Edward Hussey ve svém díle Presokratikové
A) připisuje myšlenku působení božského řádu ve světě již Mílétským filosofům
B) mimo jiné tvrdí, že Anaximandros popisoval vznik světa příměrem biologickým (embrionální vznik) i mechanickým (vír – díké)
C) dává do souvislosti vznik řeckého městského státu s tržištěm se vznikem intelektuální atmosféry, která přispěla ke vzniku filosofie
D) chápe vznik filosofie jako hledání jednotného a vnitřně konzistentního výkladu světa
E) dokazuje, že Anaximandros navazoval především na filosofii Anaximénovu

24. Edward Hussey ve svém díle Presokratikové
A) tvrdí, že egyptské myšlení bylo prvním filosofickým pohledem na svět
B) popírá možnost ovlivnění řecké filosofie egyptským myšlením
C) chápe Míléťany jako významný zlom v dějinách antického myšlení
D) dokazuje, že řecká filosofie se přímo odvíjí od hebrejského myšlení
E) dokazuje, že řecká filosofie se přímo odvíjí od islámského myšlení

25. Robert Spaemann se ve svém díle „Základní mravní pojmy a postoje“
A) pokouší dokázat, že princip slasti není jediným zdrojem impulzů k našemu chování
B) snaží obhájit princip fundamentální symetrie ve vztazích mezi lidmi a napadá tak Marxovu představu, že rozhodující je princip výkonu a dosažení společnosti, ve které nebude nedostatek
C) obrací proti etickému relativismu
D) snaží dokázat, že etický relativismus je nevyvratitelný
E) odkazuje především na Karla Marxe

26. Platón
A) považuje Bohy za nadřazené Idejím
B) považuje Bohy za podřazené Idejím
C) ve svém díle Obrana Sókrata interpretuje vcelku věrně svého učitele Sókrata
D) byl vášnivým demokratem
E) byl odpůrcem myšlenek demokratické vlády

27. Platón
A) byl velikým obhájcem krásy (kterou chápal jinak než my dnes), ale nepřítelem umění
B) chápe Ideu Krásy jako jednu ze tří nejdůležitějších Idejí
C) převzal všechny důležité myšlenky sofistů
D) chápal hodnotu tohoto „materiálního“ světa jako mimořádně malou
E) chápal krásu jako negativní hodnotu

28. Helénismus
A) znamená mimo jiné významné rozšíření antické kultury mimo hranice vlastního Řecka
B) je epocha, ve které se objevil filosofický směr stoa (stoicismus)
C) je období, ve kterém žil také Ježíš Kristus
D) znamená u významného počtu autorů příklon k etice
E) se jako pojem vztahuje ke středověké filosofii

29. Racionalistická etika
A) je přesvědčena, že hlavním zdrojem našeho etického poznání má být rozum
B) je kritizována například Davidem Humem, a to odkazem na neschopnost rozumu nahlížet hodnoty a tvořit normativní postoje
C) je kritizována například Davidem Humem, a to odkazem na neschopnost rozumu deduktivně odvozovat
D) stojí na předpokladu, že lze „vidět“ do budoucnosti a nahlížet tak důsledky našeho jednání
E) je spojena například s I. Kantem

30. Emotivismus
A) je spojen například s I. Kantem
B) je základem utilitaristických etických konceptů
C) je spojen například s D. Humem
D) tvrdí, že v oblasti etických otázek bychom měli především následovat naše city
E) lze kombinovat s utilitarismem

31. Kléméns Alexandrijský je podle Richarda Heinzmanna (v díle „Středověká filosofie)
A) zastánce názoru, že filosofie slouží, stejně jako „zákon“ židovského národa k přípravě lidstva na Ježíšovo poselství
B) představitelem optimistického racionalismu, který věří, že rozum při správném použití nutně dospěje k víře
C) představitelem proudu křesťanského myšlení, který chápe filosofii jako nástroj Ďábla
D) zastává pozici tzv. negativní teologie, tzn. považuje Boha za, v důležitém smyslu, nepoznatelného
E) pozdním skeptikem východního Řecka

32. Platón se ve svém díle „Obrana Sókrata“
A) staví na pozici tzv. snižování naší nevědomosti a za úkol filosofa v roli Sókrata pokládá poznávat vlastní omylnost, a tak zmenšovat míru našeho mýlení se
B) staví na pozici, ve které filosof v roli Sókrata – má lidem říci, co je pravda a dovést je k jejímu vyznávání i násilím
C) staví proti vyznávání zákonů obce, když jsou v rozporu se svědomím jednotlivce – jednotlivec však musí nést důsledky svého odmítnutí zákonů
D) staví proti vyznávání zákonů obce, pokud jsou v rozporu se svědomím jednotlivce
E) řeší jak problém poznání pravdy, tak problém správného jednání

33. Karl Popper se ve svém díle „Logika vědeckého zkoumání“ staví
A) za teorii poznání, která je postavena na zkušenosti vjemů jakožto základu a začátku našeho poznání a tím se přibližuje pozitivizmu a fenomenalismu
B) za teorii poznání, která jako základ odmítá zkušenosti vjemů jakožto základu, čímž odmítá jako pozitivizmus, tak fenomenalismus
C) za teorii subjektivních zkušeností a vjemů jakožto základu a zároveň za ideu objektivní testovatelnosti, čímž spojuje pozitivismus a fenomenalismus
D) výhradně za ideu kritického testování a ideu objektivní textovatelnosti našich teorií, čímž se postavil proti pozitivizmu i proti fenomenalismu
E) za teorii pravděpodobnosti jako vůdčí myšlence vědy

.

II. část – esej

Tato část zkoušky je zadána jako esej. Zadání má prověřit nejen Vaše znalosti, ale také schopnost odpovídat na zadanou otázku. Odpovídejte proto pouze na zadání otázky, volné asociace k danému tématu či nepromyšlené reprodukce předneseného či přečteného budou považovány za špatnou odpověď. Můžete si vybírat ze dvou, případně ze tří zadání, resp. otázek. Odpovídáte pouze na jednu otázku.

Příklady zadání:

Otázka A

Jak souvisí ekonomická teorie a praxe s environmentální krizí?

Pokuste se co nejkonkrétněji poukázat na jeden či více kauzálních faktorů v ekonomické teorii či praxi, který přímo nebo nepřímo poškozuje či vede k poškozování přírodního prostředí.

Otázka B

Tím, jak dalece je ekonomické myšlení založeno na trhu, zbavuje život posvátnosti, protože co je posvátné na něčem, čemu lze stanovit cenu?

E. F. Schumacher se tímto svým výrokem postavil proti metodám kvantitativního hodnocení dopadů lidské činnosti na životní prostředí. Na druhé straně se hodně hovoří o internalizaci externalit jako o cestě, která by mohla smířit ekonomická a ekologická hlediska, internalizace externalit však kvantifikaci vyžaduje. Jak pohlížíte na tento rozpor Vy? Domníváte se, že kvantifikace přírodních „statků a služeb“ je spíše prospěšná, spíše problematická, či něco mezi tím? Zkuste vyjádřit svůj názor na tuto problematiku s využitím znalostí jak z environmentální ekonomie, tak z ostatních předmětů.

Otázka C

Věda na rozdíl od nevědeckých přístupů k poznání je důsledně racionální a na racionálních východiscích založený postoj. Věda nepotřebuje metafyziku.

Na základě četby K. Poppera, a na základě Vašeho názoru zaujměte k výše uvedeným tvrzením argumentovaný postoj a pokuste se najít základní rozdíl mezi vědeckým a mimovědeckým způsobem poznávání světa.