krajina
 

Témata diplomových prací

Na magisterských diplomových pracech na KES studenti pracují nejméně dva semestry. Námět a zadání práce se musí odevzdat na sekretariátě katedry včas, tedy na začátku předpokládaného předposledního semestru studia, kterým by měl být předposlední semestr standardní doby studia. Přesné termíny jsou uvedeny v termináři katedry.

POZOR! O vedení práce je třeba jednat včas, se značným předstihem. V prvním kontaktu může být potvrzena platnost tématu. (vyjasnění míry obtížnosti apod.). Zjistěte nejdříve, zda téma již někdo nezpracoval: v rámci katedry zde: is.muni.cz/thesis/ ->fakulta ->obor. Národní databáze obhájených prací je zde: theses.cz. Doporučujeme též konzultaci s vyučujícím. Pak následuje poměrně dlouhá fáze (trvající spíš měsíce než týdny!), v níž se student připravuje k vypracování NÁMĚTU. Kvalitně připravený námět je předpokladem pro úspěšnou další práci.


Témata nabízená vyučujícími dle jejich odborných zájmů:

(Lze však přijít i s vlastním námětem.)

_

doc. Mgr. Bohuslav Binka, PhD.

- Etické aspekty vybraných přesvědčovacích technik relevantních pro environmentální komunikaci

- Téma přírody v díle H. Arendtové

- K. R. Popper a jeho kritika environmentálního myšlení

- Téma přírody v díle E. O. Wilsona

- Koncept environmentalismu z pohledu teoretika vědy Larry Laudana

- M. Bookchin a D. Foreman v diskusi o hlubinné ekologii

_

Prof. RNDr. Hana Librová, CSc.

(názvy jsou předběžné a pracovní, témata mohou sloužit i pro disertační práce)

Přijetí diplomových prací je podmíněno absolvováním předmětu ENS114 Úvod do studia environmentalistiky, podstatné je i absolvování nebo zápis semináře HEN581 Životní způsob a environmentální problémy.Práce vedu prostřednictvím pravidelných diplomových seminářů.

Aby si uchazeči mohli udělat představu o okruhu vhodných témat a případně navrhnout v jeho rámci téma vlastní, jsou v tomto seznamu uvedena i témata, která již byla zadána, případně zpracována a obhájena.

- Česká společnost ornitologická – sociální a demografická charakteristika, motivace – zadáno (?)

- Velikost populace jako jeden z činitelů zátěže přírody (znalost demografie důležitá!) (přehledová studie o dosavadních odborných textech a o odborné i laické debatě nad tímto tématem) (pozn.: viz Ekolist 14. srpna 2009) – zadáno

- Vztah k přírodě – nečekaný rys specialistů IT – zadáno, publikováno

- „Smysl pro opravu“ – postoje ke správkám a k nákupu nového zboží

- Osudy správkařů a správkáren v Brně

- Sdílení předmětů jako ekologicky příznivá forma životního způsobu (např. sdílení domácích aparatur, půjčovny, cohousing

- Environmentální souvislosti golfu – obhájeno

- Ekologicky příznivé prvky v životním způsobu  utopií; utopie a morálně dokonalé společenství

- Spotřební koš v environmentálně uvědomělých domácnostech (srovnání s populací ČR) obhájeno, publikováno

- Renesance řemesel v historii a v současných environmentálních ideologiích a hnutích

- Zemědělská práce v socialistickém a současném tisku (nejlépe pro kombinaci s žurnalistikou)

- Individualismus a vztah k přírodě v české venkovské próze

-  Kolektivismus a individualizmus v idejích  a v praxi environmentálně příznivého způsobu života

- Dárky jako významná složka spotřeb - obhájeno

- Environmentální aspekty pohřebnictví – obhájeno

- Sdílení automobilů – obhájeno

- Blokáda na Šumavě 2011. Charakteritsika a motivace účastníků,  mediální obraz – obhájeno

- Konflikt snahy o ekologickou příznivost domácnosti a ekologické destruktivity profesní činnosti (pro disertační práci)

- „Dobrá příroda“ a „zlá příroda“. Dvě filozofické a teologické metafory  a jejich  historický a sociologický vývoj

_

doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Kompetence pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Kompetence VUR představují nový přístup k vymezení vzdělávacích cílů. Nabízí se otázka, jakým způsobem jsou tyto kompetence v praxi (školní, programů center environmentálního vzdělávání atd.) rozvíjeny a jakým způsobem jejich rozvoj hodnotit. Práce předpokládá spíše kvalitativní přístup založený na vytvoření vhodného nástroje pro analýzu kvality programů a jejich implementace.

Digitální interpretace přírodního dědictví

Využití mobilních technologií přináší nové možnosti pro terénní interpretaci přírodního dědictví. Jak hodnotí sami návštěvníci přínos digitálních aplikací pro jejich návštěvnický zážitek a formování vztahu k lokalitě? Do jaké míry považuje tyto aplikace za přínosné sama profesní komunita?

Příroda 2.0

Rozšíření mobilních technologií podle některých autorů fundamentálně mění způsob vnímání navštívené přírody. Práce předpokládá terénní průzkum mezi návštěvníky přírodních oblastí a zjištění, zda a jakým způsobem mobilní telefon ovlivňuje jejich návštěvnický zážitek a interakci s přírodou.

Environmentální diskurs ve volnočasových organizacích

Volnočasové organizace, jako je Junák, Liga lesní moudrosti, Pionýr a další uvádějí environmentální výchovu jako jeden ze svých výchovně-vzdělávacích cílů. Jakým způsobem jsou v nich ale environmentální témata komunikována? Do jaké míry jsou strategie použité vedoucími v souladu s doporučeními z odborné literatury? Jaký prostor mají děti k nastavení vlastní environmentální agendy v oddíle? Práce předpokládá kvalitativní výzkum etnografického typu, tj. opakovaný pobyt studenta ve sledované komunitě a sběr dat pomocí pozorování a rozhovorů.

Evaluace programu environmentální výchovy

V rámci práce si student zvolí program environmentální výchovy určený pro libovolnou věkovou skupinu. Na základě dohody s vedoucím práce, realizátorem programu či dalšími zainteresovanými stranami pak formuluje evaluační otázky, připraví evaluační plán a vyhodnotí získaná data. Evaluace by měla vycházet z formátu evaluace orientované na uživatele (utilization-focused evaluation) M.Q. Pattona.

Sociální učení ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Sociální učení je chápáno jako nehierarchické, informální vzdělávání, mezi kterému dochází často mezi příslušníky stejné profesní či jinak definované komunity. Diplomová práce by měla analyzovat procesy a podmínky sociálního učení ve zvolené komunitě, specifikované svým zájmem o hledání udržitelných vzorců chování či budování udržitelné komunity. Výzkum může být proveden například mezi členy nevládních ekologických organizací, ekovychovateli, místními eko-komunitami, atd.

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v českém diskursu: slogan nebo alternativa?

Díky podpoře mezinárodních organizací se i v České republice rozšiřuje používání pojmu vzdělání pro udržitelný rozvoj. Jakým způsobem je ale tento pojem v praxi interpretován?  Do jaké míry korespondují domácí programy, které se k tomuto pojmu hlásí, mezinárodnímu diskursu? Jakým způsobem se odlišují od ostatních programů environmentální výchovy? Jakým způsobem rozlišují jejich realizátoři (vzdělavatelé) programy VUR od programů environmentální výchovy? Jak chápou rozdíl mezi oběma přístupy? Představuje VUR v českém diskursu reálnou alternativu k tradiční environmentální výchově, nebo jde jen o účelově využívaný slogan?
_

doc. Mgr. Karel Stibral, PhD.

- Příroda v díle současných českých umělců (dle individuálního výběru pouze jedna osobnost či celé období, skupina atd.)

- Příroda a environmentální aspekty v díle umělce dle vlastního výběru (dle individuálního výběru pouze jedna osobnost či celé období, skupina atd.)

- Environmentální aspekty v současném umění (eko-art, environmentální umění atd.) (materiály jsou částečně anglicky, záleží na výběru)

- Bio art (biotech art, transgenní umění apod.) – živé organismy v umění, environmentální, estetické a etické aspekty (materiály jsou většinou anglicky)

- Genové manipulace a biotechnologie s estetickou funkcí v rámci umění, chovatelství, zahradnictví atd. – estetické, etické a environmentální otázky (materiály jsou většinou anglicky)

- Téma krajiny, přírody či živých organismů v současném umění s návazností na přírodní vědy

- Estetické aspekty v ochraně přírody

- Idea „vznešeného divocha“ v 18.-19. století (materiály částečně anglicky)

- Estetika lesa v českém prostředí

- Pojetí přírody v díle W. Gilpina (materiály jsou anglicky)

- Estetika lesa v díle W. Gilpina (materiály jsou anglicky)

- Picturesque Tours v Británii (materiály jsou anglicky)

- Pojetí kultury (resp. umění) v díle biologa Stephena J. Goulda

- Reflexe Konrada Lorenze v české environmentální literatuře

- Pojetí přírody v díle Alexandra von Humboldta (materiály jsou částečně německy)

- Lesní estetika Heinricha von Salische (materiály jsou v němčině)

- Pojem divočiny. Práce zabývající se chápáním toho, co rozumíme pod termínem divočiny. Práce na pomezí historie a filosofie, potřebná znalost angličtiny (pokud nebude práce výslovně orientována na české prostředí)

- Environmentální aspekty buddhismu v reflexi environmentálních textů (nutno číst v angličtině)

_

Mgr. Jan Dostalík, PhD.

Oblasti: územní plánování, městské plánování, urbanismus, architektura, přesahy do ekonomie, sociologie, historie.

Projevy pozdní modernity na vývoji vybrané obce
Popsat a analyzovat urbanistický a společenský vývoj vybrané obce. Konkrétní zacílení a teoretické zakotvení nechávám na zvážení diplomanta.

Environmentální ideje v díle vybraného zahraničního architekta
Na základě projektů, realizací a textů popsat a zhodnotit přístup a myšlenky vybrané osobnosti a zařadit do kontextů (např. Richard Neutra).

Ekologicky šetrné přístupy vybraného českého architekta
Lze si vybrat historickou osobnost (historické metody práce), anebo žijícího architekta (rozhovor) a spojit s analýzami textů a projektů. Zařadit do kontextů – architektury, ekologických hnutí, společenského vývoje,… (např. G. Čelechovský, J. K. Říha, M. Rajniš, P. Suske).

„Biotechnika“
Historie a proměny chápání filozofického, vědeckého a utopického konceptu (Raoul France, Patrick Geddes, Lewis Mumford, Karel Honzík, atd.), konfrontovat s proudy jako je např. organičnost, biocentrismus, evoluční teorie, později biotechnologie, bionika atd.

Budování ekologické civilizace: zelenání Číny ve 21. století
Kritické zhodnocení ideje socialistické „ekologické civilizace“ a plánů její realizace. Vhodné bude zaměření na Si Ťin-pchingovy (Xi Jinping; 习近平; nebo 習近平) úvahy a myšlenky v kontextu čínského myšlení, politiky a ekonomie. Velmi vítanými přednostmi jsou znalost alespoň základů čínského jazyka a vhled do čínské filozofie a politiky.

Voda v Brně: kapitola z environmentálních dějin města
Představení „dějin vody“ na příkladu města Brna. Práce odpoví především na otázku: Jak voda ovlivňovala a ovlivňuje fyzický vývoj města a městský život? Předpokladem je dobrá orientace v historii a geografii BrnaPozn.: Jsou vítána vlastní témata i konkretizace a úprava témat nabízených.

_

Mgr. Eva Fraňková, PhD.

Sen o potravinové soběstačnosti: jaký podíl současné spotřeby potravin pokrývá Česká republika z vlastní produkce? Jaký je potenciál potravinové soběstačnosti ČR při různých scénářích využití půdy, fosilních paliv, lidského času a dalších zdrojů? Využití metodiky tzv. sociálního metabolismu pro zkoumání současné míry a případných možností potravinové soběstačnosti ČR (obdobné zadání lze zpracovat i pro téma energetické soběstačnosti).

Obdobné téma lze zpracovat také s využitím jiné metodiky – na základě veřejně dostupných dat Českého statistického úřadu o spotřebě potravin v ČR a o dovozech a vývozech potravin z/do ČR, včetně celkových přehledů i vybraných zajímavých jednotlivých položek.

Lokální multiplikátor obecního úřadu v Příboře: výpočet lokálního multiplikátoru (viz výše) pro městský úřad v Příboře (severní Morava), město samo projevilo o výzkum peněžních toků svého úřadu zájem, takže lze předpokládat jejich spolupráci.
.

RNDr. Naďa Johanisová, PhD.

Následují povětšinou nikoliv témata, ale spíše okruhy témat. Konkrétní téma vzniká  až v diskusi se studentkou či studentem.  Proto je třeba, aby se zájemci ozvali nejméně měsíc, ale raději podstatně dříve před termínem odevzdání námětu/zadání. Vlastní návrhy témat  jsou rovněž možné.

“Ekonomičtí disidenti” v minulosti
Téma vhodné pro studenty se zázemím v historii a ekonomii, případně filosofii, nebo s hlubším zájmem o tuto oblast. Je možné si vybrat jednoho autora a analyzovat jeho život a dílo v kontextu současného ekologicko – ekonomického myšlení. Materiály vetšinou v angličtině (viz např. bakalářské práce Hany Gorodecké, Michaely Zemánkové).

Ekonomika v tradičních kulturách
Téma vhodné pro studenty se zázemím či hlubším zájmem o  kulturní antropologii/etnologii. Šlo by o přehledovou práci, shrnující dosavadní poznatky o “ekonomice” (reciprocitě, redistribuci, samozásobitelství) v některé neevropské (případně i evropské) tradiční kultuře či kulturách. Zajímavá by byla konfrontace se současnou ekonomickou teorií.

Heterodoxní ekonomické iniciativy a (eko)sociální podnikání
Současné komerční firmy jsou vinou své struktury, systémových cílů a fungování v globalizované ekonomice tlačeny do modelů fungování, nepříznivých pro přírodu, zaměstnance a místní komunity. Ve světě i v ČR existuje k takovým firmám celá řada alternativ, které mají komunitní, lokalizační a neziskovou dimenzi. Student by se zaměřil na některý z okruhů, které se v této sféře rýsují, a zkoumal by aktivity, étos, organizační strukturu a strategie přežití jednotlivých alternativních projektů. K zajímavým skupinám patří např. integrační sociální podniky, anarchistická sociální centra, re-use projekty, místní měny, komunitní zemědělství či církevní ekonomické instituce. Podle zájmu by se student mohl zaměřit také na teoretičtější otázky (definice eko-sociálního podnikání), na návaznost současných ekonomických alternativ na starší formy svépomocných a demokratických ekonomik (občiny, cechy, kláštery, historická družstva) nebo na podrobnější případové studie u nás či v zahraničí.

Organizace, podporující vznik eko-sociálních podniků a ekonomických alternativ
V zahraničí se ukazují jako klíčový faktor k podpoře vzniku nových heterodoxních ekonomických iniciativ podpůrné (případně střechové) organizace, které jim pomáhají překonat počáteční potíže, poskytují právní poradenství, případně nekomerční úvěry apod. Jaká je v této sféře situace v ĆR? Existují u nás takové organizace, jaká je jejich činnost a potenciál, v čem jsou jejich omezení a bariéry? Na tyto a podobné otázky by se práce zaměřila.

Role menších obcí v heterodoxní ekonomice
Na rozdíl od např. Velké Británie mají u nás samosprávy i malých obcí relativně velké pravomoci, včetně ekonomických. Přitom nežijí pod ziskovým a růstovým imperativem, naopak jejich cílem je pečovat o blaho obyvatel i o kvalitu jejich prostředí. Jak obce tyto možnosti využívají? Jednotlivé práce by se mohly zaměřit na energeticky soběstačné obce (k tomu viz diplomovou práci Petry Němcové) či na to, jak menší obce podporují (eko) sociální podnikání, ekonomickou lokalizaci, případně na první vlaštovky mezi obcemi, které si berou do své správy prodejny potravin pro místní občany.

„Tiché“ alternativy: zahrádkářské kolonie, přebytkové prodejny výpěstků, trhy a tržnice, pálenice a moštárny. Tyto často tradiční instituce a infrastruktury zajišťují určitou míru potravní soběstačnosti a bezpečnosti v regionech a často mají spíše rysy heterodoxních, nežli běžných ekonomických struktur. Tématem v tomto okruhu může být srovnání novodobých a tradičních („tichých“) alternativ (např. běžných a farmářských trhů v určitém regionu) či výzkum určitého okruhu těchto alternativ (např. moštárny v určitém regionu) z hlediska kritérií heterodoxních ekonomických alternativ (míra participace komunity, nakládání se ziskem, lokalizační dimenze, atd.).

Heterodoxní ekonomické alternativy v zemích globálního Jihu
Z hlediska trvalé udržitelnosti i filosofie nerůstu mohu být ti, kdo jsou „pozadu“ , ve skutečnosti napřed. Komunity zemí globálního Jihu, které si zachovaly vazby k místu a k půdě, řemeslné dovednosti a lokální odbytové sítě, jsou často podobně „tichou“ alternativou destruktivní středoproudé ekonomiky, jako zahrádkářské kolonie či tradiční trhy v ČR. Navíc v zemích, jako je Indie či Bangladéš, existují moderní iniciativy, které na bázi těchto tradic budují alternativní ekonomické struktury, zaměřené explicitně na environmentální udržitelnost a sociální spravedlnost. Tématem práce by byla literární rešerše některých těchto alternativ a analýza jejich fungování, případně i empirická práce v terénu např. v rámci výměnného studijního pobytu s Tata Institute of Social Sciences v Mumbaí apod. (Viz diplomová práce Lenky Zahrádkové).

Minulost a současnost družstevnictví u nás a ve světě
Jednou z důležitých ekonomických alternativ v globalizujícím se světě jsou ekonomické subjekty, organizované na družstevním základě. Pod tlakem demokratického řízení družstev a principů, jako je solidarita a podpora komunity, ustupuje zčásti do pozadí priorita zisku a s ní negativní dopady na sociální sféru a přírodu. Práce v tomto okruhu se mohou zabývat jak historií družstevnictví (u nás i ve světě), tak současným družstevním hnutím, jeho možnostmi a omezením z pohledu trvale udržitelné ekonomiky. Aktuálním podtématem by zde bylo zmapování a analýza fungování a étosu tzv. lesních družstev v České republice, či výzkum, zaměřený na jiné skupiny vznikajících ekonomických alternativ s družstevní strukturou.

Skryté předpoklady středoproudé ekonomické teorie, heterodoxní ekonomické směry
Ačkoliv  se ekonomie středního proudu označuje za pozitivní resp. pozitivistickou vědu, podle kritiků obsahuje různé explicitně nevyjádřené předpoklady a je tedy skrytě normativní. V tomto smyslu čelí i rostoucí kritice ze strany heterodoxních ekonomů a dalších „ekonomických disidentů“. Práce by se zaměřila na některé kritizované aspekty ekonomické teorie (např. teorie komparativní výhody, ekonomický růst, preference soukromého vlastnictví) a na alternativy, prezentované kritiky z řad teoretiků i aktivistů (např. udržitelný nerůst, téma občiny – commons v teorii a praxi). Další možností je kritická analýza některého heterodoxního směru, se zaměřením na environmentální hlediska. Dobrá znalost angličtiny je zde podmínkou.

Legislativní bariéry a možnosti vzniku etické finanční instituce v ČR
Téma je vhodné pro studenta s právnickým vhledem či vzděláním. Cílem práce by bylo hledat důvody, proč v ČR dnes nefunguje žádná etická banka či úvěrní družstvo, a nastínit možnosti v této oblasti do budoucna. V širším pohledu toto téma může zahrnovat dle dohody i další otázky kolem etického a komunitního finančnictví a financování ( i mimo tradiční sféru bank a úvěrních družstev).

_

PhDr. Jan Krajhanzl, PhD.

1. Vývoj vztahu k přírodě a životnímu prostředí v dětství/dospívání, varianty diplomové práce podle zaměření na a) předškolní věk (zadáno), b) mladší školní věk (zadáno), c) puberta, d) adolescence (zadáno)
2. Jak popsat rozdíly mezi lidmi v jejich charakteristikách vztahu k přírodě? varianty diplomové práce podle zaměření na a) potřebu kontaktu s přírodou, b) adaptaci na přírodní podmínky, c) estetický postoj k přírodě, d) etický postoj k přírodě
3. Environmentální konflikty v současném psychologickém výzkumu
4. Morální postoje v situaci environmentálních sociálních pastí – jaký vliv na chování člověka mají jeho morální/etické postoje a přesvědčení v situaci sociálních pastí
5. Ekopsychologie v psychoterapii: současné trendy v zahraniční a české ekoterapii (podmínkou studium psychologie)
6. Estetický postoj k přírodě v současné psychologii a estetice
7. Environmentální strach,  environmentální úzkost, environmentální žal
8. Volný čas venku očima dnešních dětí (kvalitativní studie) (zadáno)
9. Opouštění přirozeného světa aneb fenomén závislosti na obrazovkách (screen addiction)
10. Reflexe Richarda Louva a „nature deficit disorder“ v odborné literatuře
11.„Psychology meets Ecology“: psychologické příspěvky ve vybraných českých a zahraničních environmentálních časopisech v letech 2006-2016
12. Psychologické souvislosti konzumeristického chování
13. Kritika současné kapitalistické společnosti z hlediska současné psychologie
14. Osvětové kampaně za práva zvířat očima veřejnosti
15. Nové přístupy při práci s vnitřními hodnotami v osvětových kampaních na ochranu životního prostředí
16. Šíření proenvironmentálního chování z hlediska teorií inovací – jaké inovace se za jakých podmínek šíří společností? téma vhodné pro sociology (zadáno)

Díky dostupnosti rozsáhlého množství dat dat reprezentativních pro českou veřejnost (n = 2023, event. n = 3878) sebraných v rámci výzkumů Občanské angažovanosti 2015 a výzkumů EHP fondů probíhajících na naší katedře vypisuji nová témata, u kterých je možné empirickou část Diplomové práce založit na statistické analýze dat z těchto realizovaných výzkumů:

17. Environmentální angažovanost z hlediska sociální nerovnosti (zadáno)
18. Environmentální angažovanost z hlediska genderu
19. Vazba životních hodnot na environmentální postoje a chování v současném českém a zahraničním výzkumu
20. Environmentální přesvědčení (New Ecological Paradigm) v současném českém a zahraničním výzkumu

Předpokladem pro volbu některého z uvedených témat diplomových prací je dobrá čtenářská znalost angličtiny (většina relevantní literatury není bohužel v českém jazyce), metodologie a absolvování kurzu Ekopsychologie: Vztah k přírodě a  životnímu prostředí nebo Komunikace environmentálních témat s veřejností (podle vybraného tématu).

_

Ing. Zbyněk Ulčák, PhD.

Uvítám vlastní návrhy témat práce z oblasti hospodářských aktivit člověka v krajině, společensko-ekonomických aspektů ekologického zemědělství, zahrádkaření, samozásobitelství rostlinnými a zejména živočišnými produkty.
Pro inspiraci nabízím okruhy, konkrétní téma včetně názvu bude stanoveno na základě konzultací při zpracovávání Námětu práce:

Biodiverzita ve městě – srovnání druhové rozmanitosti fauny/flóry zahrádkářských kolonií a ploch veřejné zeleně – téma i název jsou pracovní, podstatou tématu je úprava/ověření vhodné metodiky, ne detailní faunistický/floristický průzkum. Velmi vhodné pro studenty s předchozím biologickým vzděláním. Diplomová/é práce budou řešeny v návaznosti na projekt katedry METURBAN.

Scénáře českého zemědělství – vize a realita“ – od r. 1990 vzniklo několik obsáhlých hodnocení stavu zemědělství a krajiny v ČR a scénářů dalšího vývoje. Jaké byly další osudy těchto scénářů? Naplnily se jejich předpovědi, promítla se varování do politických a dotačních opatření?

Jak dochází k rozšiřování těžby uhlí na Karvinsku, jaké jsou postoje místní správy, obyvatel, jaké jsou postupy těžařů?možno i více studentů

Sběratelé a vztah k přírodě – jaký je vztah amatérských či profesionálních sběratelů hmyzu minerálů či chovatelů plazů, ptáků apod. k přírodě a její ochraně? – možno i více studentů

Zvíře v současné symbolice světových armád – existují moderní totemická zvířata?

Zvíře a válka v českých zemích – práce může vyjít z přístupu autorů prací zmiňovaných zde: http://www.vesmir.cz/clanek/zvirata-ve-valce-oddana-ale-nedobrovolna-valecna-sluzba

Rolník  a příroda v období nástupu moderních forem hospodaření – od druhé poloviny 18. st. do druhé poloviny 19. st. prochází zemědělství v českých zemích obdobím výrazné změny technologie a produkčních postupů. Práce se zaměří na dobové texty a jejich přístup k přírodě jako prostředí produkce.

Příroda a krajina v českých a moravských muzeích

__________

Stránka aktualizována  15.11. 2017