krajina
 

Zahr. studium a praxe

Možnosti studia v zahraničí pro naše studenty jsou poměrně široké, ale je třeba plánovat hodně dopředu – asi tak rok nebo i více. Pokud student uvažuje o tom, že by chtěl strávit jeden až dva semestry studiem nebo na pracovní stáži v zahraničí, je nanejvýš vhodné si nejdříve podrobně prostudovat webové stránky Oddělení zahraničních vztahů Fakulty sociálních studií MU, kde se dozví základní informace.

Pracovnice oddělení pro zahraniční styky na fakultě, Ing. Dagmar HábováMgr. Jolana Navrátilová (místnost č. 1.14), Vám ve svých konzulačních hodinách mohou vysvětlit případné nejasnosti. Také od nich dostáváte aktuální informace o možných zahraničních pobytech e-mailem (vedle programu LLP Erasmus můžete vycestovat přes: AIA, ISEP, CEEPUS, partnerská stipendia MU, mobilitní fond MU/freemover a další schémata).

Kromě fakultního pracoviště existuje i pracoviště celouniverzitní Centrum zahraniční spolupráce. S jejich pracovnicemi/níky přijdete do styku zejména tehdy, pokud jste vybráni pro studijní pobyt či pracovní stáž v rámci výměnného evropského programu Erasmus+, případně chcete-li o výměnných programech MU další informace.

________________

Erasmus+

je program, v rámci něhož studenti vyjíždějí na studijní pobyty či pracovní stáže do univerzit či organizací v zemích EU, přičemž v rámci programu dostávají stipendium. Jeho výši v jednotlivých zemích (většinu nepokryje celé náklady) a další informace najdete na webových stránkách Oddělení zahraničních vztahů Fakulty sociálních studií.

Studijní pobyt Erasmus+ má trvání 3-12 měsíců. Student může pobyt  absolvovat i opakovaně za předpokladu, že celková délka pobytů nepřesáhne 12 měsíců na každém jednotlivém stupni studia (bak., mgr., dokt.). Pobyty se uskutečňují na univerzitách, s nimiž má smlouvu jeho katedra, případně i jiné katedry na Fakultě sociálních studií. Seznam pracovišť, s nimiž mají katedry na naší fakultě smlouvu, a koordinátorů programu Erasmus na jednotlivých katedrách, najdete na webových stránkách fakultního Oddělení pro zahraniční styky. V současnosti (únor  2018) má katedra environmentálních studií uzavřeny níže uvedené smlouvy na období akademických roků 2014/15 – 2019/20 (aktualizace smluv a  případně uzavírání nových dohod se provádí vždy v průběhu podzimního semestru). Zájemci se hlásí do výběrového řízení na počátku jarního semestru předcházejícího akademickému roku, ve kterém chtějí vyjet.  V případě volných míst bývá někdy vyhlašováno dodatečné výběrové řízení pro výjezdy uskutečňované pouze v jarním semestru příslušného akademického roku.

Studenti jsou o detailech a termínech výběrových řízení informováni e-mailem, na nástěnce a v aktualitách katedry.

_

Výběrové řízení ERASMUS+

V systém ISOIS jsme otevřeli možnost 1. kolo přihlašování na studijní pobyty ERASMUS+ pro akademický rok 2018/2019. Pro studenty naší katedry je přihláška otevřena od 2. do 27. února 2018. V přihlášce jsou uvedeny další informace, je tam možno prohlížet detaily smluv s partnerskými institucemi a je tam uveden i seznam příloh k přihlášce.

V tomto kole je možno se hlásit na pobyty na všechny univerzity, se kterýmí má katedra uzavřenu ERASMUS smlouvu. Blližší informace o univerzitách na webu katedry – http://humenv.fss.muni.cz/ (zvlášť pro bak. i mgr. stupeň studia).  Podání přihlášky nenahrazuje výběrové řízení. Jedná se pouze o technickou podporu pro sběr žádostí, ale samotné výběrové řízení je plně v kompetenci katedry.

Vlastní výběr uchazečů proběhne ve středu 28. února v 16 hodin v kanceláři 3.10, osobní účast všech uchazečů je nutná. Náhradní termín nebude možný, ihned po výběru katedra odesílá pořadí uchazečů do systému. Pro všechny studenty MU byla zřízena přihláška na Erasmus+ 2018/2019 přes databázi ISOIS.

Odkaz na přihlášku: https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

Informace o Erasmus+ pro studenty:

https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-evropa

Prosím, zvažte důkladně své možnosti, rektorát nás upozornil, že v minulosti řada studentů musela vracet stipendium z důvodu nesplnění studijních podmínek.

Opakované studijní pobyty studentů jsou v rámci programu Erasmus+ možné, mohou být studenti (za splnění ostatních výběrových kritérií) ve výběrovém řízení upřednostňováni následovně:

1. studenti, kteří v minulosti nerealizovali studijní pobyt v rámci programu Erasmus+

2. studenti, kteří v daném akademickém roce (2018/2019) plánují uskutečnit pouze jeden studijní pobyt v rámci programu Erasmus+

3. ostatní

Na jednom stupni studia může student absolvovat výjezdy (studijní i praktické) v maximální délce 12 měsíců.

_

V současné době (únor 2017) má naše katedra smlouvy domluvené s následujícími institucemi:

Universidad de Granada, Facultad de Ciencias, Španělsko.
Zde je zatím pětiletý program, zaměřený na životní prostředí, nerozlišený na magistry a bakaláře, ve španělštině. Od nás mohou vyjet čtyři studenti ročně (mohou to být magistři i bakaláři), celkem na 4×9 měsíců, čili každý student může vyjet až na 9 měsíců. Pravidelně jezdí i granadští studenti k nám, v případě zájmu dodáme kontakty.

Faculdade Ciencias Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Portugalsko. Počítáme s výjezdem 2 studentů (bak., mgr., dokt.) na 5 měsíců. Program je v portugalštině, ale škola nabízí zdarma kurs portugalštiny a i jinak všemožně vychází vstříc anglicky mluvícím studentům (asistovaná výuka: literatura v angličtině, možnost překladů powerpointů, studenti mohou psát eseje anglicky atd.) Stránky: http://www.fcsh.unl.pt/faculdade/departamentos/sociologia/apresentacao (stránky katedry), http://www.fcsh.unl.pt/internacionalizacao/formacao-internacional/english-curricula (kursy v angličtině)

University College Of Southeast Norway (jižní Norsko). Jedná se o studium na oborech  „Alpine Ecology and Environmental Management“ (orientace zejména přírodovědná, částečně společenskovědní, vyučuje se na jaře i na podzim) nebo „Outdoor Life, Culture and Ecophilosophy“ (podzim – pro studenty naší katedry vhodnější) a „Nordic Skiing and Outdoor Life“ (jaro). Program obsahující Outdoor life je dosti fyzicky náročný. Ročně mohou dva studenti (bak., mgr., dokt.) na 5 měsíců. Výuka je v angličtině. Viz: http://www.hit.no/eng/HiT/Student/Student-Exchanges/Exchange-students-from-partner-institutions/Programmes-taught-in-English

Cardinal Stefan Wyszyński University, Faculty of Christian Philosophy, The Institute of Ecology and Bioethics., Varšava, Polsko. Od roku 2002 nabízí tato katedra zájemcům o studium magisterský obor Environmental Protection (Ochrona środowiska). Řádní studenti si zde po absolvování povinného dvouletého studijního programu volí následující specializace: ekologie člověka, filozofie a bioetika, environmentální ochrana a management ochrany, ekologické vzdělávání. Studentům přijíždějícím na Katedru ekologie a bioetiky v rámci programu Erasmus je umožněno vybrat si předměty podle vlastního zájmu.   K dispozici je jim široká předmětová nabídka v angličtině (případně němčině). Zaměření předmětů je jak humanitní, tak přírodovědné. Oproti KES se zdejší katedra více specializuje na studium věd (klimatologie, mikrobiologie, geologie atd.) Humanitní kořeny katedry sahající až do roku 1984, kdy se zde v rámci studia filozofie poprvé objevila specializace Human Ecology and Bioethics, se nezapřou. V nabídce zaujmou zejména předměty jako ekopsychologie, ekofilozofie, ekologie města nebo bioetika. Předměty jsou nabízeny jak bakalářským tak magisterským studentům. Mohou vyjet dva  studenti na 5 měsíců (bak. nebo mgr.). Anglické předměty budou vyučovány pouze v jarním semestru. Na podzimní pobyt je možno tedy se hlásit pouze pokud jste schopni studovat v polštině. Předmětů v angličtině bude vyučováno 15, jejich seznam naleznete zde. Základní informace lze najít zde: www.wfch.uksw.edu.pl/node/1167

Universidad Autonoma de Barcelona, Španělsko - naše spolupracující pracoviště je Faculty of Sciences, která sídlí v kampusu asi 20 km severně od Barcelony (je zde však velmi dobré spojení)  a jeho obor pro naše studenty je Environmental Sciences. Většina předmětů spíše bakalářského stupně je vyučována v katalánštině, některé ve španělštině a několik také v angličtině – je třeba si je dopředu ověřit. Možnosti individuálního absolvování předmětů v AJ jsou ale místní vyučující poměrně otevření. Po příjezdu je možné zdarma absolvovat začátečnický kurz katalánštiny. Na univerzitě se také nachází ICTA – Institut de Ciencia i Tecnologia Ambientals – mezioborové pracoviště, jeho středisko Ecological Economics and Integrated Assessment Unit  je zčásti zaměřené na výzkum a výuku v oblasti ekologické ekonomie, magisterské předměty na pracovišti ICTA (v angličtině) si lze zapsat až podle volné kapacity po zápisu řádných studentů (tedy zápis ERASMUS studentů je nejistý). UAB se pravidelně umisťuje na vysokých příčkách různých žebříčků vysokých škol. Další informace naleznete také zde. Pozor, nezaměnit Universidad autonoma de Barcelona s Universidad de Barcelona!

Kaunas University of Technology, Fakulty of Social Science, Arts and Humanities, Litva. Smlouva byla poprvé uzavřena pro rok 2013/14, pro výjezd dvou bakalářských nebo magisterských studentů, naším partnerským pracovištěm je katedra sociologie. Výuka v angličtině, seznam anglicky vyučovaných předmětů zde: (pdf soubor)

Technická univerzita vo Zvolene – Fakulta ekológie a environmentalistiky. Výjezdy pro bak., mgr. i doktorské studenty. Smlouva poprvé uzavřena pro akademický rok 2016/2017. Environmentální studia zaměřena převážně přírodovědně a inženýrsky. Unikátním pracovištěm je Katedra UNESCO pro ekologické vědomí a trvale udržitelný rozvoj. K orientaci poslouží seznam kateder fakulty: Katedra aplikovanej ekológie, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Katedra environmentálneho inžinierstva, Katedra plánovania a tvorby krajiny, Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj, Katedra spoločenských vied.

_

MIMO ERASMUS+ je dále je možno studovat zde:

MOŽNOST  ČTYŘMĚSÍČNÍCH STUDIJNÍCH POBYTU V INDII

V rámci smlouvy o spolupráci mezi naší univerzitou a Tata Institute of Social Sciences (TISS,  http://www.tiss.edu/) v indickém Mumbaí (dříve Bombaj) mají studenti katedry environmentálních studií možnost absolvovat čtyřměsíční  studijní pobyt na této vysoké škole. Smlouva počítá s každoročním vycestováním celkem čtyř studentů magisterských a/nebo doktorských programů Geografického  ústavu PřF a Katedry enviromentálních studií FSS v období od půli června do půli října, kdy v TISS probíhá I. a III. semestr. Pobyt je prioritně určen studentům naší katedry a Geografického ústavu, je však možnost vyslat i studenty z dalších kateder FSS, případně z jiných fakult MU.  Na indické straně koordinují spolupráci katedry School of Social Sciences a School of Social Work TISS.   Tématicky je výměna zaměřena primárně na oblasti tzv. rozvoje a životního prostředí. Konkurs je pravidelně vyhlašován v prosinci na další kalendářní rok (e-mailem a vyvěšením na nástěnku). Výuka na TISS je v angličtině.  Studium našich studentů je podpořeno ze strany TISS poskytnutím výuky zdarma (TISS nevyžaduje poplatek za studium, který se jinak pohybuje kolem 3000 USD za semestr), MU poskytne na pobyt stipendium v celkové  výši cca 20 tisíc Kč ( student obdrží stipendium ve výši 40 tisic Kč, ale nedílnou součástí programu je ponechání příspěvku pro přijíždějícího indického studenta ve výši 20 tisíc Kč.) Studenti FSS mohou navíc požádat o fakultní stipendium, které však není nárokové.  Studium je vhodné pro studenty s dobrou znalostí angličtiny, se zájmem o aktuální problémy zemí globálního Jihu, kteří chtějí navazovat nové kontakty a neobávají se delšího pobytu v odlišném klimatu a kulturním prostředí.

Kontaktní osoba na FSS, která poskytne bližší informace: Naďa Johanisová.

———————————————————————————–

Jsou i další možnosti, jak získat stipendium na zahraniční škole, s níž nemáme smlouvu nebo je mimo EU. Prostudujte si podrobně rubriku o zahraničních stycích na webové stránce fakulty. Platí, že je vše třeba plánovat dlouho dopředu!

S dotazy k pobytům se obracejte na Ing. Zbyňka Ulčáka, PhD..

Aktualizace 6.2. 2018