krajina
 

O katedře

Proč studovat obor environmentální studia na FSS MU?

Třebaže jsou dnešní ekologické problémy způsobeny lidskou společností, věda na ně často reaguje pouhým přírodovědným monitorováním škod a hledáním technologických řešení. Náš obor naproti tomu nahlíží tuto problematiku ze společenskovědní perspektivy. Jeho cílem je pochopit, na pozadí základních znalostí přírodovědných, historické a kulturní zdroje ekologické krize, a hledat možná východiska v konkrétních souvislostech sociálních, ekonomických, právních, politických, religionistických a dalších.

Obor Environmentální studia proto zaujme především ty potencionální studenty, které zajímají hlubší příčiny ekologické krize, cítí jejich naléhavost, a mají zájem se v budoucnu podle svých sil podílet na jejich řešení. Nabízí prostor pro adepty, kteří chtějí získat široký faktický i myšlenkový základ a nástroje pro praktickou i teoretickou práci v této oblasti.

Studium environmentalistiky bude přínosem pro myšlenkově otevřené a samostatně uvažující studenty, kteří si kladou otázky o hodnotách a směřování dnešní společnosti a zajímá je jak podhoubí, tak alternativy těchto hodnot a směřování.

______________

Profesní uplatnění absolventů

je široké a flexibilní, hodně záleží již na osobní profilaci, zájmech a aktivitách během studia. Bakalářské studium nabízí kombinaci s řadou oborů nejen v rámci fakulty. Důležitá není ale pouze zvolená kombinace oborů, ale i výběr z široké nabídky praxí a brigád, studijních pobytů či dobrovolných aktivit. Velký vliv má i výběr tématu bakalářské či magisterské diplomové práce.

Úspěšný absolvent Environmentálních studií najde uplatnění v institucích, které nevystačí s úzce technickým či přírodovědným pojetím ekologických problémů, ale které naopak potřebují odborníky orientované ve společenských vědách, schopné vnímat problémy v kontextu a schopné komunikace  s veřejností i mezi jednotlivými obory.

Absolventi nacházejí uplatnění na všech úrovních státní správy (například na správách chráněných území, na referátech životního prostředí krajských úřadů či obcí s rozšířenou působností) a v nevládních ekologických a občanských organizacích (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace).

V souladu se svou zvolenou studijní kombinací a další profesní orientací je úspěšný absolvent schopen najít uplatnění také v environmentální osvětě, v novinářské a vzdělávací oblasti (muzea, rozhlas, televize, tisk, environmentální periodika, školy všech typů, domy dětí a mládeže, centra ekologické výchovy). V oblasti privátního sektoru se absolvent může uplatnit jako posuzovatel vlivu na životní prostředí (EIA), případně v rozvíjející se sféře ekologického a sociálního podnikání.

V neposlední řadě se talentovaní absolventi magisterského programu, po absolvování doktorského studia (získání titulu PhD.), mohou stát badateli, kteří se budou podílet na rozvíjení humanitních environmentálních studií jako svébytné akademické disciplíny.