krajina
 

Studijní pobyty

Erasmus+ je program, v rámci něhož studenti vyjíždějí na studijní pobyty či pracovní stáže do univerzit či organizací v zemích EU, přičemž v rámci programu dostávají stipendium. Jeho výši v jednotlivých zemích (většinu nepokryje celé náklady) a další informace najdete na webových stránkách Oddělení pro zahraniční styky Fakulty sociálních studií.

Studijní pobyt Erasmus+ má trvání 3-12 měsíců. Student může pobyt  absolvovat i opakovaně za předpokladu, že celková délka pobytů nepřesáhne 12 měsíců na každém jednotlivém stupni studia (bak., mgr., dokt.). Pobyty se uskutečňují na univerzitách, s nimiž má smlouvu jeho katedra, případně i jiné katedry na Fakultě sociálních studií. Seznam pracovišť, s nimiž mají katedry na naší fakultě smlouvu, a koordinátorů programu Erasmus na jednotlivých katedrách, najdete na webových stránkách fakultního Oddělení pro zahraniční styky. V současnosti (květen  2014) má katedra environmentálních studií uzavřeny níže uvedené smlouvy na období akademických roků 2014/15 – 2019/20 (aktualizace smluv a  případně uzavírání nových dohod se provádí vždy v průběhu podzimního semestru). Zájemci se hlásí do výběrového řízení na počátku jarního semestru předcházejícího akademickému roku, ve kterém chtějí vyjet.  V případě volných míst bývá někdy vyhlašováno dodatečné výběrové řízení pro výjezdy uskutečňované pouze v jarním semestru příslušného akademického roku.

Studenti jsou o detailech a termínech výběrových řízení informováni e-mailem, na nástěnce a v aktualitách katedry.

Výběrové řízení ERASMUS+

V systému ISOIS je možnost přihlašování na druhé kolo studijních pobytů ERASMUS+ pro akademický rok 2015/2016. Pro studenty naší katedry je přihláška otevřena od 3. února do 2. března 2016. V přihlášce jsou uvedeny další informace, je tam možno prohlížet detaily smluv s partnerskými institucemi a je tam uveden i seznam příloh k přihlášce.

Pozor: přihláška v žádném případě nesupluje výběrové řízení. Jedná se pouze o technickou podporu pro sběr žádostí, ale samotné výběrové řízení je plně v Kompetenci katedry.

Vlastní výběr uchazečů proběhne ve čtvrtek 3. března v 14 hodin v  kanceláři 3.10, osobní účast všech uchazečů je nutná. Náhradní termín nebude možný, ihned po výběru katedra odesílá pořadí uchazečů do systému.

Pro všechny studenty MU byla zřízena přihláška na Erasmus+ přes databázi ISOIS.

Odkaz na přihlášku: https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

Informace o Erasmus+:

http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus/2015-16

Prosím, zvažte důkladně své možnosti, rektorát nás upozornil, že v minulosti řada studentů musela vracet stipendium z důvodu nesplnění studijních podmínek.

Opakované studijní pobyty studentů jsou v rámci programu Erasmus+: Erasmus možné, avšak vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu vyhrazeny, mohou být studenti (za splnění ostatních výběrových kritérií) ve výběrovém řízení upřednostňováni následovně:

1. studenti, kteří v minulosti nerealizovali studijní pobyt v rámci programu Erasmus v letech 2007-2013, případně programu Socrates v letech 2000-2006

2. studenti, kteří v daném akademickém roce (2016/2017) plánují uskutečnit  pouze jeden studijní pobyt v rámci programu Erasmus+: Erasmus

3. ostatní

Celofakultně je možnost se hlasit také na Glyndwr University, U.K. a University of Akureyri, Island, tam se ovšem vybírá z přihlášek uchazečů z celé fakulty.

V současné době (únor 2016) má naše katedra smlouvy domluvené s následujícími institucemi:

Universidad de Granada, Facultad de Ciencias, Španělsko.
Zde je zatím pětiletý program, zaměřený na životní prostředí, nerozlišený na magistry a bakaláře, ve španělštině. Od nás mohou vyjet čtyři studenti ročně (mohou to být magistři i bakaláři), celkem na 4×9 měsíců, čili každý student může vyjet až na 9 měsíců. Pravidelně jezdí i granadští studenti k nám, v případě zájmu dodáme kontakty.

Faculdade Ciencias Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Portugalsko. Počítáme s výjezdem 2 studentů (bak., mgr., dokt.) na 5 měsíců. Program je v portugalštině, ale škola nabízí zdarma kurs portugalštiny a i jinak všemožně vychází vstříc anglicky mluvícím studentům (asistovaná výuka: literatura v angličtině, možnost překladů powerpointů, studenti mohou psát eseje anglicky atd.) Stránky: http://www.fcsh.unl.pt/faculdade/departamentos/sociologia/apresentacao (stránky katedry), http://www.fcsh.unl.pt/internacionalizacao/formacao-internacional/english-curricula (kursy v angličtině)

University College Of Southeast Norway (jižní Norsko). Jedná se o studium na oborech  „Alpine Ecology and Environmental Management“ (orientace zejména přírodovědná, částečně společenskovědní, vyučuje se na jaře i na podzim) nebo „Outdoor Life, Culture and Ecophilosophy“ (podzim – pro studenty naší katedry vhodnější) a „Nordic Skiing and Outdoor Life“ (jaro). Program obsahující Outdoor life je dosti fyzicky náročný. Ročně mohou dva studenti (bak., mgr., dokt.) na 5 měsíců. Výuka je v angličtině. Viz: http://www.hit.no/eng/HiT/Student/Student-Exchanges/Exchange-students-from-partner-institutions/Programmes-taught-in-English

Cardinal Stefan Wyszyński University, Faculty of Christian Philosophy, The Institute of Ecology and Bioethics., Varšava, Polsko. Od roku 2002 nabízí tato katedra zájemcům o studium magisterský obor Environmental Protection (Ochrona środowiska). Řádní studenti si zde po absolvování povinného dvouletého studijního programu volí následující specializace: ekologie člověka, filozofie a bioetika, environmentální ochrana a management ochrany, ekologické vzdělávání. Studentům přijíždějícím na Katedru ekologie a bioetiky v rámci programu Erasmus je umožněno vybrat si předměty podle vlastního zájmu.   K dispozici je jim široká předmětová nabídka v angličtině (případně němčině). Zaměření předmětů je jak humanitní, tak přírodovědné. Oproti KES se zdejší katedra více specializuje na studium věd (klimatologie, mikrobiologie, geologie atd.) Humanitní kořeny katedry sahající až do roku 1984, kdy se zde v rámci studia filozofie poprvé objevila specializace Human Ecology and Bioethics, se nezapřou. V nabídce zaujmou zejména předměty jako ekopsychologie, ekofilozofie, ekologie města nebo bioetika. Předměty jsou nabízeny jak bakalářským tak magisterským studentům. Mohou vyjet dva  studenti na 5 měsíců (bak. nebo mgr.). Anglické předměty budou vyučovány pouze v jarním semestru. Na podzimní pobyt je možno tedy se hlásit pouze pokud jste schopni studovat v polštině. Předmětů v angličtině bude vyučováno 15, jejich seznam naleznete zde.

Universidad Autonoma de Barcelona, Španělsko. Výjezdy pro bak. a mgr. studenty, naše spolupracující pracoviště (ekvivalent katedry) je  ICTA – Institut de Ciencia i Tecnologia Ambientals, které sídlí v kampusu asi 20 km od Barcelony (je zde však velmi dobré spojení)  Toto pracoviště je mezioborové a jeho středisko Ecological Economics and Integrated Assessment Unit  je zčásti zaměřené na výzkum a výuku (PhD program) v oblasti ekologické ekonomie v souladu se zaměřením jeho zakladatele, známého ekologického ekonoma Joan Martinez-Alier. (http://www.eco2bcn.es/). Pracoviště ICTA garantuje dva magisterské programy, Master in Environmental studies  a Master in Environmental Studies Erasmus Mundus (JEMES), viz:  http://icta.uab.cat/formacion/master.jsp. Výuka je v angličtině.  Kursy Foundations of Ecological economics a Political Ecology, kde učí i náš hostující učitel z UAB Christos Zografos, jsou nabízeny v podzimním semestru. Pozor, nezaměnit Universidad autonoma de Barcelona s Universidad de Barcelona!

Kaunas University of Technology, Fakulty of Social Science, Arts and Humanities, Litva. Smlouva byla poprvé uzavřena pro rok 2013/14, pro výjezd dvou bakalářských nebo magisterských studentů, naším partnerským pracovištěm je katedra sociologie. Výuka v angličtině, seznam anglicky vyučovaných předmětů zde: (pdf soubor)

Technická univerzita vo Zvolene – Fakulta ekológie a environmentalistiky. Výjezdy pro bak., mgr. i doktorské studenty. Smlouva poprvé uzavřena pro akademický rok 2016/2017. Environmentální studia zaměřena převážně přírodovědně a inženýrsky. Unikátním pracovištěm je Katedra UNESCO pro ekologické vědomí a trvale udržitelný rozvoj. K orientaci poslouží seznam kateder fakulty: Katedra aplikovanej ekológie, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Katedra environmentálneho inžinierstva, Katedra plánovania a tvorby krajiny, Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj, Katedra spoločenských vied.

MIMO ERASMUS+ je dále je možno studovat zde:

NABÍDKA STUDIJNÍCH POBYTŮ NA UNIVERZITĚ V INDII (2016)
Geografický ústav PřF MU a katedra environmentálních studií FSS MU vyhlašuje konkurs na  semestrální/čtyřměsíční studijní pobyt na univerzitě v indické Mumbaí v rámci bilaterální smlouvy o spolupráci mezi Masarykovou univerzitou a Tata Institute of Social Sciences – TISS (http://www.tiss.edu/). TISS je prestižní univerzita, známá svou tradicí nezávislosti, kritického myšlení a angažovanosti. Semestr na TISS začíná v první polovině června a končí koncem září. Studium je vhodné pro studenty s dobrou znalostí angličtiny, se zájmem o aktuální problémy rozvojových zemí, kteří chtějí navazovat nové kontakty a neobávají se delšího pobytu v odlišném kulturním prostředí. Blíže viz též http://humenv.fss.muni.cz/cizin/pracovni-staze-erasmus

V případě zájmu o toto studium pošlete e-mailem životopis (s uvedením osobních kontaktů, včetně telefonu) a motivační dopis (obojí v angličtině) Petru Daňkovi na Geografický ústav PřF MU (danek@sci.muni.cz) a Nadě Johanisové na Katedru environmentálních studií FSS MU (johaniso@fss.muni.cz). Před podáním přihlášky doporučujeme osobní konzultaci.

Uzávěrka přihlášek je 15. ledna 2016. Výsledky výběrového řízení budou oznámeny do 31. ledna 2016.

———————————————————————————–

Jsou i další možnosti, jak získat stipendium na zahraniční škole, s níž nemáme smlouvu nebo je mimo EU. Prostudujte si podrobně rubriku o zahraničních stycích na webové stránce fakulty. Platí, že je vše třeba plánovat dlouho dopředu!

S dotazy k pobytům se obracejte na Ing. Zbyňka Ulčáka, PhD..

Aktualizace 29.1. 2016