krajina
 

Zaměstnanci/kyně

Konzultace: po předchozí domluvě mailem na pelikan(a)fss.muni.cz

Vedoucí katedry:

doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

absolvent semestrálního studijního pobytu na The Catholic University ve Spojených státech se zaměřením na ,,Restoring the ‘Polis‘ – Civil Society“ a semestrálního výzkumného pobytu na Glasgow university ve Skotsku. Laureát Ceny Josefa Vavrouška v kategorii vědecko-výzkumné (disertační) práce udělované Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Fondem Petry a Josefa Vavruškových v oblasti environmentálních problémů. Autor série publikací na téma proměny environmentálních a občanských hnutí v zemích západní a východní Evropy.

Konzultace: středa 10:30 – 11:45 (či po domluvě na binka(a)fss.muni.cz)

Profesorka:

Prof. RNDr. Hana Librová, CSc.

zabývá se souvislostmi mezi způsobem života a ekologickými problémy, její výzkumy se týkají ekologicky příznivých variant životního způsobu. Kromě publikací v domácích i zahraničních vědeckých časopisech vydala knižní monografie: Sociální potřeba a hodnota krajiny (1987), Láska ke krajině? (1988), Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti (1994), Vlažní a Váhaví. Kapitoly o ekologickém luxusu (2003). Členka oborové rady Environmentální studia na Univerzitě Karlově.

Konzultace: pondělí 10:00 – 11:00

Docenti:

doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

zabývá se teorií, metodikou a hodnocením programů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Je autorem několika monografií, např. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům (2007) a řady dílčích výzkumných studií. Spolupracoval na vymezení cílů a výstupů environmentální výchovy a akčním plánu vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Spolupracuje se středisky ekologické výchovy, ve spolupráci s kterými zkoumá programy a ověřuje efektivitu nových metodických postupů. Působí dále na Technické univerzitě v Liberci, kde učí na oboru Pedagogika volného času.

Konzultace: sudá úterý 14:00 – 16:00 po domluvě emailem

doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry, vzděláním estetik, filosof a historik přírodních věd. Zabývá se vzájemnými vztahy kultury a přírody, především historií estetického a uměleckého postoje ke krajině, též vývojem environmentálního myšlení vzhledem k dějinám kultury a přírodních věd, zejm. biologie. Je autorem publikací „Proč je příroda krásná?“ (2005), „Darwin a estetika“ (2006), několika dalších monografií a editorem řady kolektivních monografií vztahujících se k estetice přírody.

Konzultace: úterý 15:15 – 16:15 

Odborní asistenti/ky:

Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.

odborný asistent, zabývá se především dějinami environmentálně šetrných směrů v urbanismu a územním plánování. Ve výuce se věnuje tématům: architektura – město – krajina. Pracovní zkušenost ze soukromé firmy, kde několik let spolupracoval na tvorbě rozvojových studií a územních plánů, se snaží propojit s historickým a environmentálním pohledem. K jeho odborným zájmům patří také dějiny a teorie architektury 20. a 21. století a environmentální dějiny.

Konzultace: středa 13:30 – 16:00

Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.

vystudovala biologii v Českých Budějovicích (Bc.) a humanitní environmentalistiku (Mgr. a PhD.) v Brně. Během studia získala zkušenosti s fungováním komunitních etických finančních institucí ve Velké Británii a s pojetím ekologické ekonomie, politické ekologie a s činností skupiny Research and Degrowth v Barceloně. Na katedře nyní pracuje jako odborná asistentka, dlouhodobě se zajímá o alternativní ekonomické praktiky, téma místní produkce a spotřeby a koncept udržitelného nerůstu. Aktuálně se věnuje výzkumu materiálových, energetických a peněžních toků v oblasti místní produkce potravin, výzkumu místní nepeněžní výměnné sítě (LETS) v Brně a formulaci rozpoznávacích indikátorů pro sociální podniky. Působí také ve vznikající Asociaci místních potravinových iniciativ a v občanském sdružení NaZemi.

Konzultace: po domluvě  emailem (rodičovská dovolená)

RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D.

odborná asistentka, zabývá se ekonomickými souvislostmi environmentálních a sociálních problémů a ekologickou ekonomií. K jejím hlavním zájmům patří skryté předpoklady ekonomie středního proudu a ekonomické alternativy na komunitní úrovni. Její poslední dvě knihy: „Ekonomičtí disidenti: kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení“ a „Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly“  vyšly v roce 2014.“

Konzultace: úterý 17:00 – 18:00, či po domluvě mailem na johainso(a)fss.muni.cz

Mag. Dr. Christian Kerschner MSc.

má magisterský titul v oblasti obchodu a ekonomie na univerzitě ve Vídni a doktorát na barcelonské univerzitě. Zabývá se zranitelností ekonomik vzhledem k ropnému zlomu  (viz publikace 2013 v „Globální změny životního prostředí“), postoji k technologiím a alternativám k paradigmatu hospodářskému růstu. Jeho článek navrhující propojení pojmu ekonomiky stálého stavu s ekonomickým nerůstem byl v oboru široce citován.

PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.

Ekopsycholog a sociální psycholog. Zabývá se tím, co prožívají děti při kontaktu s přírodou, proč lidé (ne)chrání životní prostředí nebo jak lze komunikovat s veřejností o environmentálních tématech. Za svou disertační práci obdržel cenu Josefa Vavrouška v kategorii vědecko-výzkumné práce. Baví ho propojování akademické sféry s praxí, pro organizace veřejného sektoru lektoruje semináře a realizuje výzkumy. Desátým rokem podporuje rozvoj ekopsychologie v České republice, edituje portál ekopsychologie.cz.

Konzultace: sudé středy 10:45 – 11:30

Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.

krajinný ekolog, zemědělský inženýr, věnuje se problematice udržitelného hospodaření v krajině a sociálním aspektům ekologického zemědělství a produkce potravin, o těchto tématech rovněž publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku. Působí také na Ústavu aplikované a krajinné ekologie Agronomické fakulty MZLU, spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou UP a s Lillehammer University College v Norsku.Zbyněk Ulčák je pověřená osoba katedry pro studijní a pracovní pobyty a je oprávněn uznávat výsledky zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů.

Konzultace: úterý 13:30 – 15:00

Projektoví pracovníci a pracovnice:

Mgr. Petra Bernatíková

pracuje na pozici administrátorky projektů SOVA a INZA financovaných z OP VK. V roce 2009 dokončila studium personálního managementu a organizačního rozvoje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Během studií absolvovala roční stáž na University College London ve Velké Británii.

Konzultace: mateřská dovolená

Mgr. Tomáš Chabada

koordinuje projekt Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatřeních na národní a regionální úrovni financovaného z fondů EHP. Na magisterské studium sociologie navázal doktorským studiem humanitní environmentalistiky. Absolvoval semestrální studijní pobyt na University of Bergen v Norsku.

Konzultace: středa 14:00 – 15:00

Christian Kimmich Ph.D., M.Sc.

se věnuje problematice využívání přírody pro ekonomické účely; otázkám správy a společného vlastnictví přírodních zdrojů, zejména pak vlastnictví družstevního. Kromě toho se zabývá udržitelností infrastruktury přírodních zdrojů a tématem technologických inovací a jejich role ve využívání přírody. Christian Kimmich absolvoval doktorské studium na Humboldtově univerzitě v Berlíně, kde předtím vystudoval obor Agricultural sciences and economics. V minulosti se zúčastnil mj. workshopu držitelky Nobelovy ceny za ekonomii Elinor Ostrom. Pracoval jako výzkumný pracovník ve Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research.

Mgr. Zdeňka Lechnerová

administruje projekty SOVA a INZA financované z OP VK. Od roku 2008 pracovala po dobu čtyř let jako výzkumná pracovnice na Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (IVRIS). V roce 2010 ukončila magisterské studium sociologie na Fakultě sociálních studií. // V současnoti na mateřské dovolené.

Ing. Ester Koňařová

Pracuje jako administrátorka projektů a podílí se na řízení projektů financovaných z TAČRu a GAČRu. Je absolventkou Ekonomicko-správní fakulty MU, obor veřejná ekonomika. Během studií prožila půl roku ve francouzském regionu Champagne – Ardenne ve škole Groupe École supérieure de commerce de Troyes.  Studijně a nyní i pracovně se zabývá tématem sociálního podnikání, projektovým managementem a ráda se zapojuje do workshopů, MOOC kurzů a jiných vzdělávacích aktivit.

Mgr. Ing. Tereza Modráková

V minulosti se pracovně podílela především na vedení vzdělávacích projektů OPVK na FSS MU a na FNUSA. V současnosti se na Katedře environmentálních studií podílí na administraci Norských grantů a dalších projektů. Je absolventkou oboru sociologie na FSS MU a ekonomie na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Během studií absolvovala roční studijní pobyt na Université Catholique de Lyon ve Francii.

Mgr. Vojtěch Pelikán

po absolvování Environmentálních studií usiluje o doktorský titul. Zabývá se tématy na pomezí environmentalistiky a sociální antropologie, a to především ve spojitosti s Romy. Věnuje se problematice environmentálního hnutí a působí v časopise Sedmá generace. Na katedře administruje projekt GAČR „Ekologicky příznivý životní způsob v běhu času“.

Mgr. Jan Skalík

spolupracuje na výzkumech postojů veřejnosti týkajících se biodiverzity a adaptací na změnu klimatu. Na katedře se dále zabývá přípravou projektových žádostí. Po studiu sociologie na FF UK navázal doktorským studiem Humanitní environmentalistiky. Zajímá jej environmentální politika a aktivismus, je členem akademického senátu FSS MU.

Konzultace: předchozí domluvě mailem na skalik@mail.muni.cz

Externí spolupracovníci:

Jan Haverkamp

is nuclear energy and energy policy specialist for Greenpeace and professional group facilitator. The Dutchman works since 1986 in the development of environmental NGOs in Central Europe. His academic background is in biochemistry, nuclear physics, environmental sciences and social and communication psychology. He teaches ‘facilitation of environmental communication processes’ and ‘the role of environmental NGOs in society’ at the Masaryk University. He has two children and lives in Gdansk and Prague.

Prof. Klaus Hubacek

an ecological economist, is University of Maryland (USA) professor. His research interests are modeling the interaction between human and environmental systems and developing scenarios of future change. Klaus has published more than 200 articles on climate change adaptation and mitigation, participatory modelling and land use change and governance. He has been a collaborator of several international institutions such as the European Statistical Office (EUROSTAT), the International Union for Conservation and Nature (IUCN), and the World Bank. He is a council member of the International Input-Output Association.

Sekretářka katedry:

Ing. Veronika Išová

je absolventkou oboru Obchodní podnikání na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Po studiích zamířila do oblasti fondů EU a nějaký čas se věnovala administraci projektů OP VaVpI na Vysokém učení technickém v Brně. Na katedře nyní působí na pozici sekretářky vedoucího katedry po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené Bc. Petry Buriškové.