" id="searchform" method="get">
 
krajina
 
id="sidebar"> « zpět na:
 • PhD. studium


 • Pravidla pro disertační práci

  Rozsah disertační diplomové práce se pohybuje v rozmezí 120 – 250 normovaných stran základního textu. Za základní text se považuje vlastní text práce včetně poznámek, bez bibliografie, příloh a obsahu práce. Všechny strany musí být průběžně očíslovány.

  Titulní list s hlavičkou školy, názvem práce, jménem autora a vedoucího disertační práce, místem vydání a vročením.

  Poděkování nepovinné

  Čestné prohlášení autora, že disertační práci vypracoval samostatně a použil jen v literatuře citovaných pramenů.

  Anotace v českém a anglickém jazyce shrnující základní informaci o obsahu práce a jejich zjištěních; v rozsahu 1 strany.

  Obsah práce, který musí být úplný (včetně všech příloh) s uvedením počátečních stránek kapitol (subkapitol). Pokud přílohy tvoří zvláštní, samostatně svázaný díl práce, je obsah práce zařazen na začátku textové části a zahrnuje i Obsah příloh.

  Úvod. Úvod musí obsahovat analýzu současného stavu dané oblasti bádání; dosavadní teoretické poznání musí být podrobeno kritickému zhodnocení a stát se východiskem pro stanovení hypotéz, které doktorand ve své práci dokazuje. Doktorand čtenáře seznámí se směrem, školou či názory, které preferuje a objasní použití odpovídajících vědeckých metod při jejím zpracování.

  Vlastní text. Obsahuje výsledky vlastního zkoumání při řešení správně stanoveného cíle.

  Poznámky je nejlépe zařadit pod čáru na příslušné straně textu.

  Závěr. Závěrečná část práce obsahuje shrnutí, splnění vytčených cílů a možnost dalšího využití poznatků. Vítána je formulace nových hypotéz.

  Seznam tabulek, grafů, obrázků s odkazem na strany v textu (pokud je text obsahuje).

  Jmenný index. Indexy musejí být uspořádány abecedně a musí obsahovat odkazy na všechny stránky, kde se které jméno v práci vyskytuje. Pokud se o některém autorovi souvisle pojednává na několika stránkách, udá se celá sekvence stran.
  Případně věcný rejstřík. Je žádoucí tam, kde usnadní orientaci v textu

  Soupis použité literatury a pramenů Bibliografické údaje musí být zpracovány podle platných citačních norem.  Viz citační normy pro magisterské studium.

  Další povinné náležitosti disertační práce jsou uvedeny ve „Studijním a zkušebním řádu MU“ (článek 30: Disertační práce).

  Aktualizace 17.4. 2016