krajina
 

Publikace

Aktuální seznam všech publikací, na nichž se kdy podíleli členové a studenti katedry (jak současní, tak i minulí).

.

Výčet zahrnuje výstupy všeho druhu od článků až po knihy, ale i audiovizuální výstupy, a pokrývá období od roku 1993 až dodnes. (Otevřete jej kliknutím na obrázek vlevo.)

_____________vybrané knihy_______________
Výkvěty 2017 – sborník konference (ke stažení v PDF)

Sborník přináší anotace k příspěvkům studentů, absolventů a učitelů tří ústavů, které se v ČR zabývají environmentalistikou: Katedry environmentálních studií FSS MU v Brně, Katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK v Praze a nově i Katedry rozvojových a environmentálních studií z Univerzity Palackého v Olomouci. Ve sborníku jsou představeny i příspěvky kolegů z Lillehammer University College a University of Applied Sciences v Norsku. Témata odrážejí šíři témat, jimiž se tyto instituce zabývají – sahají od klimatické změny, přes novou divočinu či environmentálně příznivé způsoby cestování až po lokální potravinové iniciativy a mediální obraz kauzy prolomení limitů těžby uhlí.

Galčanová L., K. Bartošová M., Kala L., Vacková B.: Sami doma

Kniha Sami doma přibližuje stále rozšířenější zkušenost mladých dospělých s budováním samostatného domova – bez rodičů, partnerů či partnerek nebo dětí.Snaží se prostřednictvím hloubkových rozhovorů porozumět tomu, jak své zabydlování popisují a prožívají: jako zkušenost dospělosti, budování vlastního místa a vztahů,v kontextu nároků současných podob práce. Vyhýbá se stereotypním představám o mladých nezávislých profesionálech, či zoufalých osamělých singlech a nabízí jiný pohled na lidi, kteří bydlí sami – na „sólisty a sólistky“. Sólistou totiž může být jak sólový hráč, který jedná bez ohledu na zájmy celku, ale také ten, kdo stojí před orchestrem a svou pílí, uměním a profesionalitou podporuje výkon všech ostatních. Kniha proto vypráví řadu osobních příběhů – přes její akademickou povahu přístupně ukazuje, jaké podoby nový fenomén jednočlenných domácností v současné době nabývá a co znamená pro samotné sólisty a sólistky.

Činčera, J.: Environmentální výchova z pohledu učitelů

Publikace shrnuje výsledky výzkumu, který probhl na českých školách v období od května do června 2016. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem je na druhých stupních základních škol a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií realizována environmentální výchova, tj. jaké postupy učitelé používají pro naplnění jednotlivých cílových oblastí environmentální výchovy.

Krajinou environmentálních studií II. (ke stažení v pdf.)

Pokračování úspěšného sborníku čítající 24 rozmanitých popularizačních textů, které spojuje příslušnost jejich autorů a autorek ke Katedře environmentálních studií. Dozvíte se například, v jaké kondici je české environmentální hnutí, jaké podoby má v České republice solidární ekonomika a proč stále tolik lidí popírá změny klimatu. Na stránkách této knížky se také vydáte na toulky městskou divočinou, odhalíte trhliny na zelené image Nového Zélandu a nakouknete do spíže holandských doktorů. Budete zasvěceni do tajů hlubinné ekologie Arne Naesse, posvítíte si na produkci palmového oleje a proniknete do pocitů rostlin.Obzory vám rozšíří i mnoho dalších témat.

Medek, M., Činčera, J., Gregorová J., Pořízová, K., Lisková, M.: Naučné stezky: zpracování a hodnocení nepřímých interpretačních programů. (Ke stažení v PDF)

Naučné stezky lze označit za nejrozšířenější program environmentálního vzdělávání u nás. Přesto si jen málokdo dokáže později vzpomenout, co se o své cestě díky infotabulím dozvěděl.  Jde tedy zároveň o jeden z nejméně účinných programů – přitom mají velký potenciál. Tato publikace vznikla se snahou přemostit propast mezi teorií a praxí vytváření a evaluace naučných stezek v ČR. V první části podává základní informace o interpretaci přírodního a kulturního dědictví a vývoji této disciplíny. Pokračuje metodickými zásadami pro interpretační programy a specificky pro informační tabule. Ve druhé části text přináší prezentace evaluačních výzkumů několika domácích nepřímých interpretačních programů.

Činčera, Jan: Environmentální výchova. Cesty a křižovatky.

Publikace shrnuje nejdůležitější proudy environmentální výchovy. V další části jsou přiblíženy a diskutovány směry, které kladou důraz na poznávání, formování vztahu a pomoc přírodě. Následující část se soustředí na proudy zaměřující se na „místo“, jako je místně zakotvené učení a interpretace. Třetí část představuje široké spektrum proudů, které spojují životní prostředí s problémy a konflikty. Poslední kapitola se věnuje alternativnějším proudům, prosazujícím hlubší transformaci osobnosti studentů, či školního prostředí.

Záhumenská, Vendula: Jak učit environmentální právo. Zábavnější výuka v několika jednoduchých krocích. (ke stažení v pdf)

Nová publikace Venduly Zahumenské je určena vysokoškolským pedagogům, kteří se věnují výuce práva životního prostředí. Autorka se věnuje osmým rokem výuce environmentálního práva na FSS MU a svoje dosavadní zkušenosti s dovednostní výukou shrnula do jednoduchých návrhů, jak pojmout výuku jinak, prakticky a především zábavně pro studenty i vyučujícího. V publikaci najdete praktické tipy, u každé lekce jsou uvedeny pomůcky, které budete potřebovat, přesný popis toho, jak lekci vést a vypracovaná správní rozhodnutí, která budete potřebovat. Ačkoli je publikace určena pro studenty mimo právnické fakulty, s drobnými úpravami ji lze použít pro studenty práv.

Sborník konference Proměny životního způsobu a jeho environmentálních souvislostí (ke stažení v .pdf)

Sborník představuje příspěvky akademiků z Katedry environmentálních studií, kolegů z norské Lillehammer University College i studentů, kteří prezentovali v sekci Výkvěty 2016.

Dostalík, Jan: Organická modernita. Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1918 – 1968)

Hlavním tématem jsou ekologicky šetrné tendence, které jsou zastřešeny konceptem organické modernity. Text začíná u počátků moderního českého urbanismu a územního plánování, zachycuje proměny v meziválečném období, přináší vhled do ekologicky šetrných studií a koncepcí za druhé světové války, ale i do změn vzešlých z nástupu socialistického systému v plánování a výstavbě. Dále se výklad věnuje teoreticky i realizačně bohatým šedesátým letům a končí rokem 1968. Kniha ukazuje, že ekologicky šetrné tendence v českém a slovenském urbanismu a územním plánování mají nejen řadu podob a variant, ale také svou hlubokou tradici.

Bakošová,_Pařízková,_Stibral:_Kapitoly z environmentální estetiky (ke stažení v .pdf) Kniha funguje jako úvod environmentální estetiky. První polovina textu se zaměřuje na vymezení estetiky přírody vůči dlouho převažující estetice umění. Dále představí a kriticky zhodnotí dva hlavní proudy environmentální estetiky – kognitivistický a nekog- nitivistický. Druhá část se hlouběji ponoří do konstitutivních problémů tohoto směru: k otázkám, co to vlastně environment je, jakým způsobem ho oceňovat a v čem ono estetické oceňování nebo estetická zkušenost vlastně spočívá. V apendixu pak uvedeme estetické koncepce soudobých přírodovědců a některá z témat environmentální estetiky v kontextu hodnocení krajinného rázu v České republice.

Binka, Bohuslav a Jemelka, Petr: Počátky českého a slovenského environmentalismu – vybrané kapitoly (ke stažení v .pdf)

Tato studie si klade za cíl představit počátky českého a slovenského environmentálního myšlení. Kniha začíná analýzou knihy Josefa Durdíka Pozor na lesy!, kterou lze považovat za centrální dílo českého environmentalismu 19. století. Na analýzu Durdíkova díla a komparaci s Johnem Ruskinem, navazuje přetisk samotné Durdíkovy knihy. Druhou část práce zahajuje studie Petra Jemelky, mapující autory počátků slovenského environmentálního myšlení Jonáše Záborského a Jána Maliarika. I studii Petra Jemelky doplňují vybrané texty zkoumaných autorů.

Fraňková, Eva: Lokální ekonomiky v souvislostech aneb Produkce a spotřeba zblízka (ke stažení v .pdf)

Tato kniha představuje koncept ekonomické lokalizace, tedy záměrné podpory produkce a spotřeby v menším než globálním a přednostně komunitním měřítku. Prozkoumává myšlenky a argumenty zastánců lokalizace, kriticky je diskutuje a přináší i příklady z lokalizační praxe rozvíjející se (i) v České republice. Kniha je pozvánkou a zároveň ponouknutím nejen k přemýšlení, ale také k vlastní iniciativě v místě, ve kterém žijeme.

Sborník studentské konference Výkvěty 2015 (ke stažení v .pdf)

Sborník shrnuje příspěvky studentů, kteří prezentovali na konferenci Výkvěty 2015. Akce se pod záštitou Katedry sociální a kulturní ekologie uskutečnila na Fakultě humanitních studií UK v Praze.

Ulčák, Zbyněk: Hospodaření v krajině: vybrané kapitoly (ke stažení v .pdf)

Studie se zaměřuje na zemědělské aktivity člověka v krajině, které se snaží posuzovat z hlediska konceptu udržitelného rozvoje. Autor se v jednotlivých kapitolách zabývá hledáním možných významů pojmu „udržitelné hospodaření“ hlavně na příkladě vzniku a vývoje současného zemědělství průmyslového charakteru v rozvinutých zemích, podává informaci o jeho neudržitelnosti nejen z environmentálního hlediska a charakterizuje hlavní existující či navrhované varianty.

Krajhanzl, Jan: Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí

Cílem monografie je vyhledat, utřídit, definovat a doplnit termíny, jejichž prostřednictvím je možné pojmenovat hlavní rozdíly mezi lidmi v jejich vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Výsledkem je zastřešující autorský koncept charakteristiky vztahu k přírodě a životnímu prostředí, který vystihuje osobitost vztahu jedince v pěti dimenzích: potřeba kontaktu s přírodou, adaptace na přírodní podmínky, estetický postoj k přírodě, etický postoj k přírodě a environmentální vědomí. Monografie popisuje tvorbu autorského konceptu, představuje pět základních charakteristik vztahu k přírodě a životnímu prostředí a v závěru srovnává charakteristiky vztahu k přírodě a životnímu prostředí s jinými termíny používanými při studiu této problematiky. Více informací zde: http://www.ekopsychologie.cz/citarna/doporucujeme/psychologie-vztahu-k-prirode-2/

Cílem publikace je orientace v oblasti finančních mechanismů Evropské unie, konkrétně evropských dotačních programů a strukturálních fondů. Po jejím přečtení by měl čtenář chápat jejich roli, znát historii a kontext jejich vzniku a také mít přehled, jaké typy dotačních programů v současnosti existují a proč. Publikace se věnuje minulosti i aktuálnímu stavu v České republice a výhledu do dalšího rozpočtového období 2014+. Závěrečná část publikace se zabývá tím, jak efektivně vyhledávat vhodné evropské zdroje pro různé typy projektů a jak sepsat kvalitní projektové žádosti.

Publikace se zabývá vývojem a proměnami venkovské krajiny v evropském kontextu se zvláštním důrazem na České země. První část publikace Česká krajina mezi venkovem a městem se zabývá problematikou krajiny z hlediska její struktury a ekologie.

Druhá část knihy popisuje evropskou krajinu mezi antikou a novověkem. Na příkladech antických textů je vykresleno antické vnímání přírody ovlivněné důrazem na její posvátnost stejně jako hlavní environmentální problémy antického světa. Podobně jako v současném světě i v klasické antice byl určující silou při utváření a vnímání krajiny vztah mezi městem a venkovem.

Publikace Právo a environmentální problémy se věnuje obecným otázkám práva životního prostředí. Zaměřuje se především na otázky související s účastí veřejnosti při ochraně přírody a krajiny, neopomíjí však ani ostatní problémy. V jednotlivých kapitolách čtenář najde nejen stávající právní úpravu týkající se stavebního práva, práva shromažďovacího či sdružovacího nebo posuzování vlivů na životní prostředí, ale také mnoho odkazů na významná rozhodnutí českých soudů, zejména Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. Teoretickou rovinu publikace tak osvěžuje pohled do praxe, který ukazuje, že ochrana životního prostředí může mít mnoho podob.

Johanisová, Naďa: Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly (ke stažení v pdf.)

Tato studie si klade za cíl nejprve souborně představit několik kritických pohledů na hodnotové podhoubí a  metodologická omezení ekonomie středního proudu, resp. ekonomie neoklasické syntézy. V další části se zaměřuje na historické kořeny, nedávný vývoj a současná napětí v rámci relativně nového směru ekologická ekonomie, který usiluje o sebedefinici ve vztahu ke středoproudé, resp. environmentální ekonomii a  dalším oborům. Soustředí se přitom na úsilí části obce ekologických ekonomů nalézt vlastní koherentní paradigma v rámci tzv. sociálně ekologické ekonomie. Poslední část textu rozebírá otázku komunitní správy přírodních zdrojů a srovnává kritiky Hardinovy tragédie občiny z pohledu institucionální ekonomie, ekologické ekonomie a některých radikálních odpůrců středoproudého rozvojového diskursu.

Sborník studentské konference Výkvěty 2014 (ke stažení v .pdf)

Sborník shrnuje příspěvky studentů, kteří prezentovali na konferenci Výkvěty 2014. Akce se uskutečnila u příležitosti oslav 95. výročí založení Masarykovy univerzity.

Krajinou environmentálních studií (ke stažení v pdf.)

Antologie textů studentů, učitelů i doktorandů naší katedry. Jejím cílem je představit šíři témat, kterými se na katedře zabýváme a umožnit tak potenciální zájemcům udělat si jasnější představu o oboru humanitní environmentalistika. Texty zároveň odrážejí způsob přemýšlení a perspektivy, jaké na katedře zaujímáme. Publikace funguje ale i samostatně jako kolekce zajímavého počtení pro kohokoliv se zájmem o životní prostředí.

Základy fundraisingu a projektového managementu (ke stažení v pdf.)
Ekonomická revoluce (ke stažení v pdf.)
Ekonomika malých a středních podniků (ke stažení v pdf.)
Johanisová, Naďa, 2014: Ekonomičtí disidenti: Kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení. Volary, Stehlík

Kniha seznamuje čtenáře formu krátkých  životních příběhů s těmi, kdo se do kánonu ekonomie středního proudu nevešli. Tyto osobnosti  odmítají redukovat lidstvo na množinu směňujících jednotek, kladou nepříjemné otázky, vyzdvihují ze zapomnění potopenou pevninu jiných ekonomik, ptají se po modle ekonomie, totiž růstu, zamýšlejí se kriticky nad penězi a úrokem i dalšími tématy. Vedle Roberta Owena, Johna Ruskina, Silvia Gesella či Karla Polanyiho tu najdeme i neprávem opomíjené průkopníky jiné ekonomie u nás, jako je František Cyril Kampelík či Ladislav Feierabend, ale i ekonomické disidenty dneška. Předmluvu napsal Tomáš Sedláček. Knížku lze zakoupit v prodejně v budově FSS MU (Joštova 10), nebo si ji objednat na www.knihystehlik.eu. Maloobchodní cena je 227 Kč.

Pavel Klvač (ed.): Pospolitosti nikdy dosti / Closeness never too close. Drnovice: Drnka, 2010.

Publikace je třetím a posledním dílem volného cyklu fotografických publikací zachycujících život ve třinácti vesnicích mikroregionu Drahanská vrchovina na počátku 21. století. Po venkovských „kulisách“ a „dvorech“ jsme tentokrát zaměřili naši pozornost na formy, v jakých zde přežívá sousedské sdružování a vesnická pospolitost. Fotografie jsou doplněny komentářem v českém a anglickém jazyce. Kniha je výsledkem spolupráce Katedry environmentálních studií FSS MU v Brně, dobrovolného svazku obcí Drahanská vrchovina a občanského sdružení Drnky z Drnovic.

Pavel Klvač (ed.): Člověk, krajina, krajinný ráz. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 90 s.
Společným předmětem humanitně a společenskovědně orientovaných studií kolektivní monografie je hledání vztahů mezi člověkem, krajinou a krajinným rázem. Čtenář zde nalezne kriticky zaměřené texty, psané z různých oborových perspektiv – antropologické, estetické, literárně-vědné, historické ad. Publikaci možno zakoupit u kosmasu.
Johanisová, Naďa, 2008: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem.
Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku. Volary, Stehlík, 2008.
Odlehčené texty, doprovázené ilustracemi Vladimíra Jiránka, které původně vycházely jako seriál v časopise Sedmá generace, nabízejí průhled do světa zmizelých československých družstev i dnešních britských sociálních podniků, nechybí kritické pohledy na ekonomickou teorii a praxi. Předmluvu napsala Táňa Fischerová. Knížku lze zakoupit v prodejně v budově FSS MU (Joštova 10), nebo si ji objednat naivos.stehlik@tiscali.cz. Maloobchodní cena je 229 Kč.
Feierabend, Ladislav, 2007 (1952): Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952. Volary: Stehlík, 2008.
Český politik, člen exilové vlády v Londýně a činovník předválečného družstevnictví tuto knížku napsal anglicky v americkém exilu. Popisuje v ní zmizelý svět předválečných venkovských družstev, s nimiž byl po celý život spjatý. Inspirativní knížku pro dnešní hledače v oblasti alternativní ekonomiky přeložila a okomentovala Naďa Johanisová. Za 179 Kč plus poštovné a balné si ji lze objednat naivos.stehlik@tiscali.cz.
Pavel Klvač (ed.): Na tom našem dvoře / In Our Back yard. Brno: Masarykova univerzita, 2007.
Fotografická publikace zachycující ve třinácti vesnicích mikroregionu Drahanská vrchovina rychle mizející svět domácích pěstitelů, chovatelů drobného zvířectva a s ním spojené kutilství. Fotografie jsou doplněny komentářem v českém a anglickém jazyce. Kniha je výsledkem spolupráce občanského sdružení Drnka z Drnovic a Katedry environmentálních studií FSS MU v Brně. Publikaci možno zakoupit u kosmasu.
Pavel Klvač (ed.): Člověk a les. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 80 s.
Publikace je sborníkem textů příspěvků, které zazněly na seminářích Člověk a les I (2005) a II (2006) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Mezioborově pojatý sborník obsahuje antropologické, kulturně historické a estetické statě předních odborníků na dané téma – napr. socioložky Hany Librové „O biofilii“, filozofa a biologa Stanislava Komárka „Stromy a jejich vnímání člověkem“, estetika Karla Stibrala „K estetickému vnímání lesní krajiny, aneb od kdy je les krásný?“, lingvisty Michala Peprníka „Les v americké literatuře období romantismu“ a dalších. Publikaci možno zakoupit u kosmasu.
Hana Librová: Vlažní a váhaví
Vlažní a váhaví jsou volným rozvinutím knihy Pestří a zelení, v prostředí českého ekologického hnutí devadesátých let díla takřka kultovního. Od jeho vydání uplynulo deset let. Během nich se pozornost Hany Librové pozvolna obracela od zkoumání principiálních postojů ekologických aktivistů (zelených) či dobrovolné skromnosti pestrých (o jejichž dalších osudech se v knize také dočteme) k dosud nejednoznačným a teprve se rodícím (vlažným a váhavým) ekologickým postojům a ctnostem elit, ve kterých autorka spatřuje nejen určitou formu ekologického aktivismu, nýbrž i jistou naději pro tzv. hodnotová rešení ekologické krize. English résumé of the book „The Half-hearted and the Hesitant: Chapters of Ecological Luxury“ is now available in pdf.
Hana Librová: Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti.
Autorka se věnuje ekologicky příznivým stylům života v některých evropských zemích a hledá jejich prvky prostřednictvím sociologického výzkumu vybraných mladých rodin v České republice. Nespatřuje v dobrovolné skromnosti řešení ekologické krize, ale osvobodivý pokus o důstojné osobní řešení a příspěvek ke zmírňování škod, které přírodě přináší životní způsob většiny.
Naďa Johanisová „Living in the Cracks: A Look at Rural Social Enterprises in Britain and the Czech Republic“
Srovnání venkovských projektů etického podnikání (social enterprise) v Británii a České republice. Shrnutí výsledků 71 rozhovorů, uskutečněných v Británii a ČR v letech 2001-3. Obsahuje pohled na fungování etických podniků v obou zemích, motivaci jejich protagonistů, problémy, kterým čelí a porovnání podmínek pro etické ekonomické přístupy v obou zemích. Zahrnuje fotodokuemntaci, schématické diagramy, tabulky a krátké abstakty všech 71 organizací včetně kontaktů na ně.
Karel Stibral “ Darwin a estetika. Ke kontextu estetických názorů Charlese Darwina“
Analýza názorů Charlese Darwina na estetické jevy v hlavních biologických spisech i v dalších dílech. Jejich původ ve třech základních zdrojích – britské estetice 18. století, romantismu a fyziologické estetice. Dobové přijetí Darwinových názorů na estetickou problematiku, jejich diskuse a následující vývoj v biologii do konce 20. století. Alternativní biologické teorie k darwinismu. Česká estetika a Darwin.
Karel Stibral „Proč je příroda krásná? Estetické vnímání přírody v novověku“
Historický vývoj estetického postoje k přírodě se soustředěním na novověk, především na příkladech z estetiky, filosofie a krajinářství.
Pavel Klvač „Kulisy venkovského života – Scenes of rural life“
Cyklus komentovaných fotografií, v nemž jsou zachyceny některé jevy, jež reprezentují dnešní venkov. Cyklus vznikl v rámci předmětu Sociologie venkova a krajiny, realizovaného v rámci oboru Humanitní environmentalistika. Publikaci možno zakoupit u kosmasu.

Bohuslav Binka: Sciencias sagradas

Kniha se na základě analýzy tří konceptů teorie vědy snaží dokázat, že určité směry sociobiologie pojímají předpoklady vlastního oboru jako univerzálně platná meta-kritéria pravdivosti většiny ostatních společenskovědních disciplín. Nárok na schopnost expandovat za hranice vlastní disciplíny, nadřazený vztah k „zastaralým“ vědním teoriím a odmítání etického rozměru provozu vědy – to vše ukazuje, že sociobiologie přináší nejen revoluční pohled na naši minulost i současnost, ale také znovuoživuje dogmatické chápání vědy typické pro 19. nikoliv 20. století.

kolektiv autorů – Jan Krajhanzl: Člověk + příroda = udržitelnost? : Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti
První ekopsychologická publikace v České republice nabízí základní exkurz do problematiky vztahu lidí k přírodě. Texty pestrého kolektivu autorů se zabývají kontaktem lidí s přírodou, motivací k ochraně životního prostředí a strategiemi kampaní, které podporují šetrné chování veřejnosti k životnímu prostředí.
Markéta Fošumová  „Ekologicky příznivý životní způsob“ (ke stažení v pdf.)
Průvodce knihovního fondu, který je tematicky zaměřený na „Ekologicky příznivý životní způsob“ vznikl díky nashromáždění unikátního bibliografického souboru v knihovně FSS MU. Mnohé zde nově umístěné časopisy, monografie, sborníky a další odborná literatura v několika světových jazycích přibyla do knihovního fondu díky badatelskému zaměření prof. RNDr. Hany Librové. Jejím přičiněním se na Fakultě sociálních studií MU vznikla Katedra environmentálních studií, která v současné době realizuje výuku prezenčního bakalářského oboru Environmentální studia a navazujícího magisterského studia Environmentální studia.