Zahraniční magisterský program

Společný zahraniční magisterský program

Udržitelné podnikání/Sustainability-driven Entrepreneurship

nový magisterský program zaměřený na udržitelné podnikání
místní přínos / evropský význam / globální dopad

Proč udržitelné podnikání

Je možné úspěšně podnikat s příznivými so­ciálními a environmentálními dopady? Jaké dovednosti by společensky a environmentál­ně odpovědní podnikatelé měli mít?
Katedra environmentálních studií připravuje nový magisterský obor, který se na udržitelné podnikání zaměřuje. Studenti budou kriticky uvažovat a naučí se analyzovat sociální, environmentální a ekono­mické důsledky podnikatelských aktivit. Zároveň budou rozvíjet podnikatelské kompetence a vytvá­řet vlastní odpovědné podnikatelské záměry. Ty budou mít možnost realizovat ve spolupráci s in­vestory, podnikateli, městy, neziskovým sektorem či vědeckými institucemi.

Mezioborové studium

Na přípravě programu spolupracujeme s univerzi­tami ve Vídni, Barceloně a Amsterdamu. Na každé ze čtyř institucí proběhne jeden semestr výuky. Na Masarykově univerzitě budou studenti rozví­jet schopnost systémového myšlení zaměřeného na udržitelnost a ekologickou ekonomii. Vienna University of Economics and Business zajis­tí výuku podnikového plánování a managementu, včetně praktické podpory rozvoje podnikatelských dovedností. University of Barcelona studentům nabídne kurzy zaměřené na metodiku hodnocení udržitelnosti podniků, a také na administrativní, právní a politický kontext eko-sociálně zaměřeného podnikání. Poslední semestr na Vrije Universi­teit Amsterdam se orientuje na inovace a vývoj – studenti budou zpracovávat případové studie v sou­kromých podnicích a dalších institucích.

Joint Master Degree

Magisterský program bude probíhat jako Joint Master Degree, ve kterém absolventi získají společný magisterský titul ze všech partnerských univerzit. Program vznikne v rámci respektované­ho programu Erasmus Mundus. Ten umožňuje studentům z celého světa získat stipendium, a uni­verzity díky němu mohou zvát kvalitní vyučující ze zahraničí i odborníky z praxe. 

 • Joint Master Degree,součást programu Erasmus Mundus
 • studenti z celého světa,globální absolventská síť
 • 1. ročník v akademickém roce 2020/2021
 • 2 roky studia
 • 3 roky vývoje programu v rámci projektu Erasmus+
 • 4 partnerské univerzity
 • 30 studentů ročně

Výuka orientovaná na dovednosti a kompetence

 • mezioborová výuka,
 • skupinové projekty zaměřené na řešení reálných situací z praxe,
 • »sustainability week« – facilitace skupinové práce, diskuze a přednášky s odborníky na udržitelnost,
 • kurz organizovaný samotnými studenty. 

Spolupráce s podnikatelskými subjekty

 • vývoj odpovědných podnikatelských záměrů ve spolupráci s mezinárodním odborným týmem i místními podnikateli,
 • stáže, exkurze, mentorství,
 • »innovation week« – setkání a diskuze s eko-sociálními podnikateli v každém semestru studia,
 • prezentace absolventských projektů na každoroční start-up konferenci,
 • zapojení do místního inovačního ekosystému.

Kontaktní osoby

Mgr. Ing. Jan Blažek

koordinátor přípravy programu


Telefon: 721 335 448
E‑mail:

Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.

garantka odborné přípravy programu


Telefon: 737 973 094
E‑mail:

doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

vedoucí Katedry environmentálních studií


Telefon: 549 49 3270
E‑mail:
Joint Master Degree Programe

Sustainability-driven Entrepreneurship

A new Master Programme in Sustainability-driven Entrepreneurship
Local benefit / European significance / Global impact

Why Sustainability-driven Entrepreneurship?

Is it possible to run a business with a positive social and environmental impact? What skills should socially and environmentally responsible entrepreneurs possess?
The Department of Environmental Studies is preparing a new Master Programme in Sustainability-driven Entrepreneurship. Students will think critically and learn to analyse the social, environmental, and economic impact of business activities. At the same time, students will develop their entrepreneurial competencies and design their own business plan. In cooperation with investors, companies, town offices, the non-profit sector and scientific institutions, students will also have the opportunity to start their own businesses. 

Interdisciplinary study programme

The Programme is being prepared in cooperation with universities in Vienna, Barcelona, and Amsterdam. Students will spend one semester at each of the four participating institutions. At Masaryk University, students will develop their systems thinking focused on sustainability and ecological economics. At Vienna University of Economics and Business, they will study business planning and management. This will include receiving practical support in improving their entrepreneurial skills. At University of Barcelona, the courses will concentrate on the methods of evaluating the sustainability of various businesses and also on the administrative, legal, and political contexts of operating eco-social businesses. The last semester at Vrije Universi­teit Amsterdam will focus on innovation and development. Students will work on case studies in private companies and other institutions.

Joint Master Degree

This Master Programme will be implemented as a Joint Master Degree Programme whose graduates will receive a Joint Master Degree from all the partner universities. Further, this Master Programme will be introduced within the framework of the well-respected Erasmus Mundus Programme which offers scholarships to students from all over the world and which allows the participating universities to invite excellent international teachers as well as experts from the business world. 

 • Joint Master Degree, part of the Erasmus Mundus Programme
 • students from all over the world, global alumni network
 • the first academic year 2020/2021
 • 2 years of study
 • 3 years of development within the framework of an Erasmus+ project
 • 4 partner universities
 • 30 students every year

Teaching that emphasizes skills and competencies

 • interdisciplinary teaching
 • group projects focused on dealing with real-life situations
 • »sustainability week« – facilitation of group work, discussions with and lectures by sustainability experts
 • a course designed by the students themselves

 Cooperation with businesses

 • development of responsible business plans in cooperation with a team of international experts as well as local entrepreneurs
 • internships, field trips, mentoring
 • »innovation week« – meetings and discussions with eco-social entrepreneurs in each semester of the programme
 • presentations of the graduating students’ projects at an annual start-up conference
 • involvement in the local innovative ecosystem

Contacts

Mgr. Ing. Jan Blažek

Coordinator of the Programme Preparations


Telefon: 721 335 448
E‑mail:

Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.

Academic Guarantor of the Programme Preparations


Telefon: 737 973 094
E‑mail:

doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

Chair of the Department of Environmental Studies


Telefon: 549 49 3270
E‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info