Zahraniční magisterský program

Základní informace o studijním programu

Udržitelné podnikání

Nový společný magisterský program
Místní přínos / evropský význam / globální dopad

Proč udržitelné podnikání

Je možné úspěšně podnikat s příznivými so­ciálními a environmentálními dopady? Jaké dovednosti a schopnosti by společensky a environmentál­ně odpovědní podnikatelé měli mít?

Katedra environmentálních studií připravuje nový magisterský obor, který se na udržitelné podnikání zaměřuje. Studenti budou kriticky uvažovat a naučí se analyzovat sociální, environmentální a ekono­mické důsledky podnikatelských aktivit. Zároveň budou rozvíjet podnikatelské kompetence a vytvá­řet vlastní odpovědné podnikatelské záměry. Ty budou mít možnost realizovat ve spolupráci s in­vestory, podnikateli, městy, neziskovým sektorem či vědeckými institucemi.

Mezioborové studium

Na přípravě programu spolupracujeme s univerzi­tami ve Vídni, Barceloně a Kodani. Na každé ze čtyř institucí proběhne jeden semestr výuky. Na Masarykově univerzitě budou studenti rozví­jet schopnost systémového myšlení zaměřeného na udržitelnost a ekologickou ekonomii. Vienna University of Economics and Business zajis­tí výuku podnikového plánování a managementu, včetně praktické podpory rozvoje podnikatelských dovedností. University of Barcelona studentům nabídne kurzy zaměřené na metodiku hodnocení udržitelnosti podniků, a také na administrativní, právní a politický kontext eko-sociálně zaměřeného podnikání. Poslední semestr na Copenhagen Business School se orientuje na urychlení přechodu do praxe – studenti dokončí vlastní podnikatelské projekty a ve spolupráci s týmem odborníků se budou připravovat k jejich realizaci. Zaměří se také na vývoj a inovace, udržitelný urbanismus nebo sociální podnikání.

Joint Master Degree

Magisterský program bude probíhat jako Společné magisterské studium, tzv. Joint Master Degree, ve kterém absolventi získají společný magisterský titul ze všech partnerských univerzit. Program vznikne v rámci respektované­ho programu Erasmus Mundus. Ten umožňuje studentům z celého světa získat stipendium, a uni­verzity díky němu mohou zvát kvalitní vyučující ze zahraničí i odborníky z praxe. Pro více informací o Společném magisterském programu Erasmus Mundus navštivte stránku Evropské komise zde.

 • Joint Master Degree, součást programu Erasmus Mundus
 • studenti z celého světa, globální absolventská síť
 • ročník v akademickém roce 2021/2022
 • 2 roky studia
 • 3 roky vývoje programu v rámci projektu Erasmus+ CASE
 • 4 partnerské univerzity
 • 30 studentů ročně

Výuka orientovaná na dovednosti a kompetence

 • mezioborová výuka,
 • skupinové projekty zaměřené na řešení reálných situací z praxe,
 • »sustainability week« – facilitace skupinové práce, diskuze a přednášky s odborníky na udržitelnost,
 • kurz organizovaný samotnými studenty. 

Spolupráce s podnikatelskými subjekty

 • vývoj odpovědných podnikatelských záměrů ve spolupráci s mezinárodním odborným týmem i místními podnikateli,
 • stáže, exkurze, mentorství,
 • »innovation week« – setkání a diskuze s eko-sociálními podnikateli v každém semestru studia,
 • prezentace absolventských projektů na každoroční start-up konferenci,
 • zapojení do místního inovačního ekosystému.

Kontaktní osoby

Mgr. Ing. Jan Blažek

koordinátor přípravy programu

telefon: 721 335 448
e‑mail:

Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.

garantka odborné přípravy programu

telefon: 737 973 094
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

vedoucí Katedry environmentálních studií

telefon: 549 49 3270
e‑mail:
Aktuality

Končí přípravný projekt SusEntreJMD

Od února do listopadu 2018 probíhal projekt „Sustainability-driven Entrepreneurship – Příprava nového Joint Master Degree studijního programu“ (SusEntreJMD)“. Projekt byl podpořen Jihomoravským krajem v rámci 2. výzvy Smart akcelerátor – 4. aktivity Asistence. Co projekt přinesl?

Katedra environmentálních studií v loňském roce intenzivně připravovala budoucí společný magisterský program Sustainability-driven Entrepreneurship. V průběhu roku se podařilo úspěšně odstartovat akreditační řízení, které bude pokračovat na jaře 2019.

V průběhu roku došlo ke dvěma pracovním setkáním celého konsorcia, nejprve v dubnu v Barceloně, a poté v listopadu ve Vídni. Podařilo se připravit veškeré podklady akreditace, především kurikulum budoucího programu. Společně s koordinátorem programu z Vídně, Dr. Christianem Rammelem, jsme se také setkali s primátorem města Brna a získali záštitu města Brna nad programem.

Jedním z hlavních úkolů loňského roku bylo také nalezení čtvrtého partnera programu. Poté, kdy nebylo dále možné spolupracovat s univerzitou v Amsterdamu, se nám podařilo získat velmi kvalitní náhradu – jednu z nejlepších evropských business univerzit Copenhagen Business School v dánské Kodani.

Více o přípravném projektu SusEntreJMD podpořeném Jihomoravským krajem naleznete zde.