Proč studovat Environmentální studia na FSS MU?

Třebaže jsou dnešní ekologické problémy způsobeny lidskou společností, věda na ně často reaguje pouhým přírodovědným monitorováním škod a hledáním technologických řešení. Náš obor naproti tomu nahlíží tuto problematiku ze společenskovědní perspektivy. Jeho cílem je pochopit, na pozadí základních znalostí přírodovědných, historické a kulturní zdroje ekologické krize, a hledat možná východiska v konkrétních souvislostech sociálních, ekonomických, právních, politických, religionistických a dalších.

Obor Environmentální studia proto zaujme především ty potencionální studenty, které zajímají hlubší příčiny ekologické krize, cítí jejich naléhavost, a mají zájem se v budoucnu podle svých sil podílet na jejich řešení. Nabízí prostor pro adepty, kteří chtějí získat široký faktický i myšlenkový základ a nástroje pro praktickou i teoretickou práci v této oblasti.

Studium environmentalistiky bude přínosem pro myšlenkově otevřené a samostatně uvažující studenty, kteří si kladou otázky o hodnotách a směřování dnešní společnosti a zajímá je jak podhoubí, tak alternativy těchto hodnot a směřování.

Profesní uplatnění absolventů

je široké a flexibilní, hodně záleží již na osobní profilaci, zájmech a aktivitách během studia. Bakalářské studium nabízí kombinaci s řadou oborů nejen v rámci fakulty. Důležitá není ale pouze zvolená kombinace oborů, ale i výběr z široké nabídky praxí a brigád, studijních pobytů či dobrovolných aktivit. Velký vliv má i výběr tématu bakalářské či magisterské diplomové práce.

Úspěšný absolvent Environmentálních studií najde uplatnění v institucích, které nevystačí s úzce technickým či přírodovědným pojetím ekologických problémů, ale které naopak potřebují odborníky orientované ve společenských vědách, schopné vnímat problémy v kontextu a schopné komunikace  s veřejností i mezi jednotlivými obory.

Absolventi nacházejí uplatnění na všech úrovních státní správy (například na správách chráněných území, na referátech životního prostředí krajských úřadů či obcí s rozšířenou působností) a v nevládních ekologických a občanských organizacích (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace).

V souladu se svou zvolenou studijní kombinací a další profesní orientací je úspěšný absolvent schopen najít uplatnění také v environmentální osvětě, v novinářské a vzdělávací oblasti (muzea, rozhlas, televize, tisk, environmentální periodika, školy všech typů, domy dětí a mládeže, centra ekologické výchovy). V oblasti privátního sektoru se absolvent může uplatnit jako posuzovatel vlivu na životní prostředí (EIA), případně v rozvíjející se sféře ekologického a sociálního podnikání.

V neposlední řadě se talentovaní absolventi magisterského programu, po absolvování doktorského studia (získání titulu PhD.), mohou stát badateli, kteří se budou podílet na rozvíjení humanitních environmentálních studií jako svébytné akademické disciplíny.

Katedra v číslech

3

studijní zaměření v Bc. oboru

více než 80

hodin praxe v Bc. oboru

4

studijní zaměření v Mgr. oboru

více než 100

hodin praxe v Mgr. oboru

Lidé z oboru

  • prof. RNDr. Hana Librová, CSc.

    Spoluzakladatelka oboru

  • doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

    Zástupce vedoucího katedry

Všichni lidé na katedře

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info