Státní závěrečná zkouška a obhajoby

Doktorské studium bude ukončeno obhajobou disertační práce a státní doktorskou zkouškou (podrobnosti viz zde a „Studijní a zkušební řád MU“). Obhajoba má prokázat, že autor práce zná teoretický i výzkumný kontext práce plynoucí ze znalosti světové literatury. Zároveň však musí komisi přesvědčit, že jeho práce není její pouhou kompilací, ale že přinesla původní vědecké poznatky. Doktorand musí být schopen reagovat na otázky komise a dalších osob účastnících se obhajoby, které nahlížejí na problém z jiného zorného úhlu, než který zvolil sám v disertační práci.

Státní doktorská zkouška je ústní zkouškou, která má kromě prokázání základních kompetencí budoucího vědce jednak prověřit znalosti doktoranda z oboru environmentálních studií v celé šíři oboru humanitní environmentalistiky, jednak z vybraného zaměření (sociální a ekologická ekonomie, environmentální chování, environmentální aspekty města a krajiny), popř. v oboru, na který se doktorand v rámci zaměření na environmentální aspekty specializuje. Doktorand v průběhu zkoušky musí prokázat analytické myšlení v environmentalistice v humanitních a sociálních vědách dle zvoleného směru. Musí prokázat svoji schopnost dobře uplatnit (empirické výzkumné nástroje, evaluační nástroje, analytické nástroje) environmentálně zaměřeného výzkumu; musí být případně schopen ohodnotit cizí výzkumy a interpretovat a kriticky zkoumat i vlastní předpoklady. Doktorand musí prokázat schopnost formulovat a vyjádřit své myšlenky a názory na vysoké úrovni v logickém sledu, vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně. Musí prokázat schopnost analyzovat předložený problém na základě studia odborné literatury i vlastního výzkumu a odborných zkušeností a systematicky a kriticky dané téma zhodnotit.

Přihlášku ke státní doktorské zkoušce je potřeba podat nejpozději jeden semestr před podáním přihlášky k obhajobě disertační práce. Státní doktorská zkouška probíhá odděleně od obhajoby disertační práce a bude úspěšně ukončena před touto obhajobou. Přihlášku je možné podat nejdříve v 6. semestru při splnění všech povinností (předmětů), mimo HEN910g, h, x, Příprava disertační práce - seminář a HEN902b Odborná stať II.  


Tematické okruhy státní doktorské zkoušky v návaznosti na studované předměty:

  1. Humanitní environmentalistika – základní orientace v oboru Environmentálních studií založených na humanitních a sociálních vědách; návaznost na předmět HEN901 Aktuální otázky humanitní environmentalistiky, dále dle výběru HEN906 Současné sociologické teorie.
  2. Okruh dle zvoleného směru (viz výše), čili návaznost zejména na předměty HEN921 Sociální a ekologická ekonomie, HEN922 Environmentální chování ze společenskovědní perspektivy nebo HEN923 Environmentální aspekty města a krajiny a HEN914 Badatelský seminář IV., FSS900 Zahraniční výzkumný pobyt, nebo popřípadě FSS910 Zahraniční výjezd.
  3. Tematický okruh dle konkrétního tématu a zaměření práce, tj. též v návaznosti HEN905 Studijní předmět prohlubující téma disertace I, HEN908 Studijní předmět prohlubující téma disertace II, popřípadě opět FSS900 Zahraniční výzkumný pobyt a FSS910 Zahraniční výjezd.