Projektové weby

Důležitou součástí mnoha vědeckých projektů, na nichž pracujeme, jsou webové stránky prezentující výstupy našeho bádání širší veřejnosti. Tato stránka slouží jako rozcestník na jednotlivé weby.

Ekonomické alternativy v České republice

Hlavní řešitelka: RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D.

Webové stránky shrnují část výsledků výzkumného projektu GAČR (č. 14-33094S), který proběhl na naší katedře v letech 2014-16. Jedním z cílů výzkumného týmu bylo zmapovat tzv. ekonomické alternativy (v projektu o nich hovoříme jako o heterodoxních ekonomických inciativách) v České republice. Jsou to ekonomické aktivity, které se nechovají tak docela jako běžná firma. Mají jiné cíle, než jen zisk, rozhoduje se v nich často demokraticky, bývají vázány na místní komunitu a nepodřizují se vždy diktátu trhu. Na webových stránkách najdete mapku a medailonky padesáti z nich, některé naše publikace, informace o aktérech a cílech projektu  a obecnější informace k tématu.

Web projektu Více o projektu

Místní potravinové systémy a sociální metabolismus

Hlavní řešitelka: Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.

Cílem těchto stránek je představit metodologické přístupy, které hodnotí materiálovou a energetickou náročnost fungování socioekonomických systémů na různých úrovních, od jednotlivé domácnosti, firmy či farmy (jako v tomto případě), přes města až po celé státy či globální systém jako celek. Metody tak mohou být následně využity i dalšími výzkumníky či zájemci z řad široké veřejnosti. Web chce též zpřístupňovat výsledky našeho výzkumu místních (a potenciálně udržitelnějších) modelů produkce a spotřeby potravin.

Web projektu Více o projektu

Vulnerability and the Economy-Energy Nexus at the Sector Level: A Historic, Input-Output and CGE Analysis (VE²NEX)

Hlavní řešitel: Christian Kerschner

Cílem projektu VE²NEX (Vulnerability and the Economy-Energy Nexus at the Sector Level: A Historic, Input-Output and CGE Analysis) je zmapovat zranitelnost rozdílných ekonomických systémů při přechodu do bezfosilní budoucnosti. Pro tento účel používá ekonomické modelování (Input-Output analýzu a CGE – model vypočitatelné všeobecné rovnováhy) a studuje historické události ubývání klíčových zdrojů. Výstupem bude mnohostranný indikátor zranitelnosti, který může být využitý při utváření politik. Autorem a hlavním řešitelem projektu je Christian Kerschner z naší katedry, podíl na autorství a organizaci má i několik dalších našich členů.

Web projektu Více o projektu

Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace

Spoluřešitel projektu za MU: Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D.

Tříletý projekt (2019-2021) "Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace" se ve spolupráci s plzeňským biskupstvím zabývá problémy a příležitostmi, které před katolickou církev a společnost staví restituční proces. Prostřednictvím participativního etnografického výzkumu chce zjistit, jak církevní subjekty vnímají svou roli ve vztahu ke společnosti a naopak jaké očekávání a postoje má společnost vzhledem k církvi. Zajímá nás přitom jak dynamika vnitřní (nová témata, vztahy a odpovědi na nové výzvy v rámci církve), tak dynamika, jež se týká vztahů se společností na úrovni farností, diecézí, klášterů či škol

Web projektu Více o projektu

Zahrádky

Hlavní řešitel: Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.

Projekt, který zkoumal vybrané brněnské zahrádkářské lokality a jejich uživatele. Zaměřoval se především na multifunkčnost těchto lokalit a zhodnocení jejich bohatých přínosů, ale i rizik. Jedním z důležitých výstupů je metodika, která pomáhá podstatně usnadnit promýšlení, plánování a rozhodování o budoucím využití městských produkčních a zahradních ploch. Cílem projektu bylo rozšířit znalosti o možnostech udržitelného městského plánování a připravit inovativní nástroj pro hodnocení sociálních, ekonomických a ekologických přínosů městských produkčních a zahradních ploch.

Zásadní přínos těchto ploch pro městskou aglomeraci byl prokázán v mnoha zahraničních výzkumech, avšak v českém prostředí do teď chyběl vhodný metodický nástroj nejen pro státní správu, ale i pro samosprávu, neziskový či soukromý sektor.

Web projektu Více o projektu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info