Lidé na katedře

vyučující

Vystudoval filosofii a estetiku na MU v Brně. Absolvent semestrálního studijního pobytu na The Catholic University ve Spojených státech se zaměřením Restoring the ‘Polis‘ – Civil Society a výzkumné stáže na Glasgow University ve Skotsku. Laureát Ceny Josefa Vavrouška v kategorii vědecko-výzkumné (disertační) práce udělované Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Fondem Petry a Josefa Vavruškových v oblasti environmentálních problémů. Autor série publikací na téma proměny environmentálních a občanských hnutí v zemích západní a východní Evropy; zabývá se též environmentální etikou.

Konzultace: po předchozí domluvě e-mailem

prof. RNDr. Hana Librová, CSc.

Zakladatelka oboru

Vystudovala biologii a sociologii na MU v Brně. Stála u zrodu českého environmentálního hnutí. Založila obor Environmentální studia a v roce 1999 Katedru environmentálních studií. Je laureátkou řady významných ocenění – Chartou 77 udělované Ceny Josefa Vavrouška, ceny ministra životního prostředí, ceny Ministerstva školství, Ceny města Brna i Ceny rektora MU. Zabývá se souvislostmi mezi způsobem života a ekologickými problémy, její výzkumy se týkají ekologicky příznivých variant životního způsobu. Kromě publikací v domácích i zahraničních vědeckých časopisech vydala knižní monografie: Sociální potřeba a hodnota krajiny (1987), Láska ke krajině? (1988). Proslavila se především dlouhotrvajícím výzkumem rodin žijících dobrovolně skromným způsobem, který zúročila v trilogii Pestří a zelení - kapitoly o dobrovolné skromnosti (1994), Vlažní a váhaví - kapitoly o ekologickém luxusu (2003) a Věrní a rozumní - kapitoly o ekologické zpozdilosti (2017).

Konzultace: středa 9:00 - 10:00

Zabývá se teorií, metodikou a hodnocením programů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Je autorem několika monografií, např. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům (2007) a řady dílčích výzkumných studií. Spolupracoval na vymezení cílů a výstupů environmentální výchovy a akčním plánu vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Ve spolupráci se středisky ekologické výchovy zkoumá vzdělávací programy a ověřuje efektivitu nových metodických postupů. Působí dále na Technické univerzitě v Liberci, kde vyučuje obor Pedagogika volného času.

Konzultace: sudá úterý 14:30 - 16:00, po předchozí domluvě e-mailem

Klasický filolog, historik a enviromentalista myšlenkově se hlásící k libertinistům. Je autorem mnoha populárních článků o antickém světě a také spoluator několika středoškolských učebnic, Je spoluzakladatelem a v současné době i šéfredaktorem vědecko-populárního časopisu Echo Latina. Kromě práce klasického filologa se čím dál víc zabývá i prací v neziskových organizacích (spolupráce s Amnesty International, Centrum enviromentálních studií v Olomouci apod.).

doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry

Vzděláním estetik, filosof a historik přírodních věd. Zabývá se vzájemnými vztahy kultury a přírody, především historií estetického a uměleckého postoje ke krajině, též vývojem environmentálního myšlení vzhledem k dějinám kultury a přírodních věd, zejm. biologie. Je autorem publikací „Proč je příroda krásná?“ (2005), „Darwin a estetika“ (2006), několika dalších monografií a editorem řady kolektivních monografií vztahujících se k estetice přírody.

Konzultace: úterý 18:00 - 19:00

Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.

Odborný asistent

Zabývá se především dějinami environmentálně šetrných směrů v urbanismu a územním plánování. Ve výuce se věnuje tématům: architektura – město – krajina. Pracovní zkušenost ze soukromé firmy, kde několik let spolupracoval na tvorbě rozvojových studií a územních plánů, se snaží propojit s historickým a environ- mentálním pohledem. K jeho odborným zájmům patří také dějiny a teorie architektury 20. a 21. století a environmentální dějiny.

Konzultace: po předchozí domluvě e-mailem kdykoliv

Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.

Odborná asistentka

Vystudovala biologii v Českých Budějovicích (Bc.) a humanitní environmentalistiku (Mgr. a PhD.) v Brně. Během studia získala zkušenosti s fungováním komunitních etických finančních institucí ve Velké Británii a s pojetím ekologické ekonomie, politické ekologie a s činností skupiny Research and Degrowth v Barceloně. Na katedře nyní pracuje jako odborná asistentka, dlouhodobě se zajímá o alternativní ekonomické praktiky, téma místní produkce a spotřeby a koncept udržitelného nerůstu. Aktuálně se věnuje výzkumu materiálových, energetických a peněžních toků v oblasti místní produkce potravin, a výzkumu sociálních podniků v ČR. Působí také v Trastu pro ekonomiku a společnost a v Asociaci místních potravinových iniciativ.

Konzultace: po domluvě emailem (rodičovská dovolená)

Zabývá se ekonomickými souvislostmi environmentálních a sociálních problémů a ekologickou ekonomií. K jejím hlavním zájmům patří skryté předpoklady ekonomie středního proudu a ekonomické alternativy na komunitní úrovni. Pobývala na Schumacher Colledge v Anglii a zkoumala lokální ekonomiky v Edinburgu. S kritikou mainstreamové ekonomie zaměřené na růst vystupuje často i v médiích. Její poslední dvě knihy: „Ekonomičtí disidenti: kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení“ a „Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly“  vyšly v roce 2014.“

Konzultace: úterý 16:30 - 17:30, nebo dle dohody e-mailem

Má magisterský titul v oblasti obchodu a ekonomie na univerzitě ve Vídni a doktorát na barcelonské univerzitě. Zabývá se zranitelností ekonomik vzhledem k ropnému zlomu  (viz publikace 2013 v „Globální změny životního prostředí“), postoji k technologiím a alternativám k paradigmatu hospodářského růstu. Jeho článek navrhující propojení pojmu ekonomiky stálého stavu s ekonomickým nerůstem byl v oboru široce citován.

Christian Kimmich, Ph.D., M.Sc.

Odborný pracovník ve výzkumu

Věnuje se problematice využívání přírody pro ekonomické účely; otázkám správy a společného vlastnictví přírodních zdrojů, zejména pak vlastnictví družstevního. Kromě toho se zabývá udržitelností infrastruktury přírodních zdrojů a tématem technologických inovací a jejich role ve využívání přírody. Christian Kimmich absolvoval doktorské studium na Humboldtově univerzitě v Berlíně, kde předtím vystudoval obor Agricultural sciences and economics. V minulosti se zúčastnil mj. Ostrom Workshop. Pracoval jako výzkumný pracovník ve Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research.

PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.

Odborný asistent

Ekopsycholog a sociální psycholog. Zabývá se tím, co prožívají děti při kontaktu s přírodou, proč lidé (ne)chrání životní prostředí nebo jak lze komunikovat s veřejností o environmentálních tématech. Za svou disertační práci obdržel cenu Josefa Vavrouška v kategorii vědecko-výzkumné práce. Baví ho propojování akademické sféry s praxí, pro organizace veřejného sektoru lektoruje semináře a realizuje výzkumy. Desátým rokem podporuje rozvoj ekopsychologie v České republice, edituje portál ekopsychologie.cz.

Konzultace: liché středy 11:00-11:45 (nejlépe po předchozí dohodě e-mailem)

Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D.

Odborný asistent

Po absolvování Environmentálních studií usiluje o doktorský titul. Zabývá se tématy na pomezí environmentalistiky a sociální antropologie, a to především ve spojitosti s Romy. Věnuje se problematice environmentálního hnutí a působí v časopise Sedmá generace. Na katedře administruje projekt GAČR „Ekologicky příznivý životní způsob v běhu času“. Dlouholetý spolupracovník prof. Librové, jeden ze spoluautorů její poslední knihy Věrní a rozumní.

Konzultace: čtvrtek 14:00 -15:00, nebo dle dohody e-mailem

Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.

Odborný asistent

Krajinný ekolog, zemědělský inženýr a občasný insitní básník; věnuje se problematice udržitelného hospodaření v krajině a sociálním aspektům ekologického zemědělství a produkce potravin. O těchto tématech rovněž publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku, spolupracuje s Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa v LisabonuPoradce pro studium a oborový koordinátor pro studijní a pracovní pobyty Erasmus+.

Konzultace: středa 16:00 - 17:30

Aktualizace: 17.9. 2018

nahoru

projektoví pracovníci

Ing. Veronika Išová

sekretářka katedry

Je absolventkou oboru Obchodní podnikání na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Po studiích zamířila do oblasti fondů EU a nějaký čas se věnovala administraci projektů OP VaVpI na Vysokém učení technickém v Brně. Na katedře nyní působí na pozici sekretářky vedoucího katedry po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené Bc. Petry Buriškové.

Ing. Ester Koňařová

administrátorka projektů

Pracuje jako administrátorka projektů a podílí se na řízení projektů financovaných z TAČRu a GAČRu. Je absolventkou Ekonomicko-správní fakulty MU, obor veřejná ekonomika. Během studií prožila půl roku ve francouzském regionu Champagne – Ardenne ve škole Groupe École supérieure de commerce de Troyes.  Studijně a nyní i pracovně se zabývá tématem sociálního podnikání, projektovým managementem a ráda se zapojuje do workshopů, MOOC kurzů a jiných vzdělávacích aktivit.

Mgr. Ing. Tereza Modráková

finanční manažerka

V minulosti se pracovně podílela především na vedení vzdělávacích projektů OPVK na FSS MU a na FNUSA. V současnosti se na Katedře environmentálních studií podílí na administraci Norských grantů a dalších projektů. Je absolventkou oboru sociologie na FSS MU a ekonomie na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Během studií absolvovala roční studijní pobyt na Université Catholique de Lyon ve Francii.

Mgr. Ing. Jan Blažek

doktorský student a odborný pracovník

Jako doktorský student se v dizertačním výzkumu zabývá ekonomikou rezidenčních eko-komunit. Rozsáhlý výzkum zahrnuje několik desítek eko-komunitních projektů v šesti evropských zemích. Jako odborný pracovník katedry připravuje nový mezinárodní magisterský program zaměřený na udržitelné podnikání – Sustainability-driven Entrepreneurship, a to v rámci projektu realizovaném z výzvy OPVVV Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji.

Mgr. Mikuláš Černík

doktorský student a odborný pracovník

Zabývá se environmentální spravedlností, politickou ekologií a environmentálními konflikty. Tématem jeho disertační práce je srovnání podmínek pro odpor vůči těžbě uhlí v České republice a Polsku. Spolupracuje jako asistent Dr. Christiana Kerschnera na projektu VE2ENEX. Tento projekt se věnuje problematice zranitelnosti ekonomik (a jejich jednotlivých sektorů) při proměnách energetického systému.

Konzultace: po předchozí domluvě e-mailem kdykoliv

Mgr. Ing. Martin Černý

doktorský student a odborný pracovník

Vystudoval magisterskou environmentalistiku a hospodářskou politiku a správu na Ekonomicko-správní fakultě MU. Ve své disertační práci se zabývá přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku, ekonomickým nerůstem a klimatickou spravedlností. Spolupracuje na projektu MEDEAS - Modelling Energy system Development under Environmental And Socioeconomic constraints, kde za pomoci input-output analýzy modeluje dopady nízkouhlíkové transformace na strukturu zaměstnanosti v EU a produkci emisí skleníkových plynů.
Konzultace: po předchozí domluvě e-mailem kdykoliv

Jan Haverkamp

zahraniční vyučující a projektový spolupracovník

Specialista na jadernou energii a energetickou politiku pro Greenpeace a profesionální skupinový facilitátor. V Holandsku pracuje od roku 1986 v oblasti rozvoje environmentálních nevládních organizací ve střední Evropě. Jeho výzkum se orientuje na oblasti biochemie, jaderné fyziky, environmentální vědy a sociální a komunikační psychologii. Vyučuje "facilitace procesů environmentální komunikace" a "role environmentálních nevládních organizací ve společnosti" na Masarykově univerzitě. Má dvě děti a žije v Gdaňsku a Praze.

Prof. Klaus Hubacek

zahraniční vyučující a projektový spolupracovník

Ekologický ekonom, profesor na Univerzity Maryland (USA). Jeho výzkumné zájmy jsou modelování  interakci mezi lidskými a environmentálními systémy a vytváření scénáře budoucích změn. Klaus vydal více než 200 článků o přizpůsobení a zmírňování změn klimatu, participativním modelování a změnách a správě půdy. Je spolupracovníkem několika mezinárodních institucí, jako je Evropský statistický úřad (EUROSTAT), Mezinárodní unie pro ochranu a přírodu (IUCN) a Světová banka. . Pracoval v poradních výborech pro řadu agentur, jako je Climate Center of the City of Shanghai v Číně nebo Sustainable Land Use program německého federálního ministerstva školství a výzkumu. Klaus také působí na redakční radě řady vědeckých časopisů, jako je Applied Energy and Industrial Ecology

Mgr. Tomáš Chabada

doktorský student a odborný pracovník

Na magisterské studium sociologie navázal doktorským studiem humanitní environmentalistiky. Podílí se na výzkumných projektech katedry o vztahu české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí. Ve své disertační práci se zaměřuje na postoje a chování veřejnosti v oblasti změny klimatu. Na katedře vyučuje kurzy o globálních environmentálních problémech a environmentálních kauzách v ČR. 

Konzultace: středa 14:00 - 15:00

Mgr. et Mgr. Šárka Křepelková

doktorská studentka a odborná pracovnice

Doktorská studentka, ekopsycholožka a lektorka rozvojových kurzů, zabývá se tematikou kontaktu dětí s přírodou. Spolupracuje na projektu CIVIS zaměřeném na rozvoj občanských a sociálních kompetencí ve vzdělávání.

Mgr. Eva Pražanová, Ph.D.

externí odborná pracovnice

Má magisterský titul v oboru dějin a teorie výtvarných umění na Univerzitě Palackého v Olomouci a doktorský titul na Univerzitě Karlově v Praze. Zabývá se historií a teorií regionálního plánování 20. století v České republice, s katedrou externě spolupracuje na grantovém projektu "Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1965-1990)".

Mgr. Lucie Sovová

doktorská studentka tč. v zahraničí

Zajímá se o alternativní ekonomiky a udržitelné potravinové systémy. Píše dizertaci o samozásobitelském zahrádkaření. Na katedře se věnuje výzkumu zahrádkářských kolonií, spolupracovala například na specializované mapě vybraných brněnských zahrádkářských lokalit. V rámci projektu "Ekologická a environmentální ekonomie - kritické pohledy" se podílí na výuce Semináře k ekologické ekonomii pro bakalářské studenty. Spolupracuje též s Wageningen University v Nizozemsku.

Mgr. Renata Svobodová

doktorská studentka

Zabývá se psychologií změny klimatu. Zajímá ji například, jak lidé změnu klimatu vnímají, jaké pocity přitom prožívají a jak se s ní vyrovnávají. Podílela se na výzkumu Česká veřejnost a změna klimatu a nyní je součástí výzkumného týmu, který mapuje postoje a chování Čechů v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Za svou diplomovou práci získala čestné uznání v rámci Ceny Josefa Vavrouška.  Je redaktorkou časopisu Sedmá generace.

Mgr. Petra Šimonová

doktorská studentka a externí odborná pracovnice

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Vystudovala ochranu životního prostředí a deset let pracovala v neziskovém sektoru jako metodik environmentální výchovy, věnovala se zejména vzdělávání učitelů a programu Ekoškola. Nyní se environmentální výchově věnuje výzkumně, v doktorském studiu na KES se zabývá participačními přístupy a rozvojem akčních kompetencí studentů. Pracuje také na projektu CIVIS, kde zjišťuje dopad vzdělávacích programů na rozvoj občanských a sociálních kompetencí.

Dr. Christos Zografos

zahraniční vyučující a projektový spolupracovník

Vedoucí vědecké skupiny Ramón y Cajal v Centru veřejné politiky JHU-UPF a Katedrou politických a společenských věd Univerzity Pompea Fabra v Barceloně ve Španělsku. Jeho výzkumné aktivity se zabývají politikou řízení, transformace a konfliktu v oblasti životního prostředí, ekologické ekonomie a degrowth. Pracoval pro Institut vědy a techniky v oblasti životního prostředí (ICTA) Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Dále řídil projekt FP 7 Marie Curie “European Network of Political Ecology” (ENTITLE) a koordinoval výzkum projektu FP7 "Climate Change, Hydro-conflicts and Human Security” (CLICO); pracoval také jako přednášející v oblasti environmentální ekonomie na Scottish Agricultural College v Edinburghu ve Velké Británii.

Spolupracuje na výzkumech postojů veřejnosti týkajících se biodiverzity a adaptací na změnu klimatu. Na katedře se dále zabývá přípravou projektových žádostí. Po studiu sociologie na FF UK navázal doktorským studiem Humanitní environmentalistiky. Zajímá jej environmentální politika a aktivismus, je členem akademického senátu FSS MU.

Konzultace: po předchozí domluvě e-mailem

doktorandi
  Jméno
Rok přijetí
Status
Školitel/ka
Téma
 Mgr. Ing. Jan Blažek 2014 prezenční Binka (konzultant Kerschner) Ekonomika ekosociálních záměrných komunit: socioenvironmentální strategie a finanční udržitelnost
 Mgr. Mikuláš Černík 2017 prezenční Kerschner (konzultantka Velicu) The conditions for coal mining resistance in Poland and the Czech Republic
 Mgr. Ing. Martin Černý 2016 prezenční Christian Kimmich, MSc. a prof. Klaus Hubacek Socioekonomické dopady a synergie přechodu na nízkouhlíkovou a nerůstovou ekonomiku
 Tamara Faberová, Msc. 2015 kombinované Binka (konzultant Krajhanzl) Zdroje motivace rozhodování klíčových aktérů zapojených do projektů posilujících ekologickou stabilitu krajiny
 Mgr. Patrik Gažo 2018 prezenční Binka (konzultant A. Novák a Ch. Zografos) Záujmy pracujúcich vs. záujmy prírody - nutný antagonizmus?
 Mgr. Veronika Chvátalová 2014 prezenční Lacinová Inventura dopadů pěstování a nakládání s geneticky modifikovanou bt kukuřicí v ČR
 Mgr. Radoslava Krylová 2013 přerušeno Librová (konzultant Dostalík) Městská divočina
 Mgr. et Mgr. Šárka Křepelková 2016 prezenční Krajhanzl Vliv kontaktu s přírodou na prožívání a chování dítěte
 Mgr. Lukáš Likavčan 2014 prezenční (v zahraničí) Binka Kritický realismus a ekologická ekonomie
 Mgr. Kateřina Pařízková 2012 kombinované Stibral Estetický postoj a jeho význam pro ochranu přírody a krajiny
 Mgr. Silvie Punčochářová 2018 prezenční Librová Renesance francouzského venkova: od historie po současnost
 Mgr. et Mgr. Ľuboš Slovák 2015 prezenční Binka Idea Přírody v environmentálním myšlení
 Mgr. Lucie Sovová 2015 prezenční Jehlička Městské zahrady – alternativní produkce potravin mezi tradicí a modernitou
 Mgr. Renata Svobodová 2016 prezenční Krajhanzl Psychologie změny klimatu: Jak se lidé vyrovnávají s klimatickou změnou?
 Mgr. Petra Šimonová 2014 prezenční Novotný (konzultant Činčera) Role kritického myšlení v environmentální výchově
 Ing. Lenka Topinková 2015 prezenční (v zahraničí) Librová (konzultant Johanisová) Lokální rozvojové alternativy indického venkova

 

VE²NEX

O projektu VE²NEX

Cílem projektu VE²NEX je zmapovat zranitelnost rozdílných ekonomických systémů při přechodu do bezfosilní budoucnosti. Pro tento účel používá ekonomické modelování (Input-Output analýzu a CGE – model vypočitatelné všeobecné rovnováhy) a studuje historické události ubývání klíčových zdrojů. Výstupem bude mnohostranný indikátor zranitelnosti, který může být využitý při utváření politik.

Autorem a hlavním řešitelem projektu je Christian Kerschner z naší katedry, podíl na autorství a organizaci má i několik dalších našich členů. Více o projektu najdete ZDE.

Kuishuang Feng

Odborný asistent na katedře geografických věd marylandské univerzity. Je odborníkem v prostorovém ekonomickém modelování a souvisejících environmentálních tématech. Má bohaté zkušenosti s vyvíjením regionálních, národních a globálních ekonomických modelů rozšířených o environmentální parametry. Jeho bohatá publikační činnost o ekonomicko-ekologickém modelování zahrnuje vysoce oceňované vědecké časopisy jako Nature Climate Change,  Proceedings of the National Academy of Sciences, Global Environmental Change, and Environmental Science & Technology. Výsledky jeho vědecké činnosti jsou bohatě citovány dostalo se jim pozornosti médií, jako například BBC, CBS, Reuters, Science Magazine, Smithsonian, LA Times a Guardian. Dr. Feng získal podporu od mnoha národních i mezinárodních agentur jako NASA, Evropská komise, Světová banka a National Natual Science Foundation of China, Energy Foundation Beijing Office. Dr. Feng také editorem a členem editorských rad několika mezinárodních recenzovaných časopisů.

Stefania Barca

Je výzkumná pracovnice centra pro sociální studia v Coimbře. Získala PhD. v oboru ekonomická historie na universitě v Bari v roce 1997 a je držitelkou titulu associate professor z oboru moderní historie a ekonomické historie u italského ministerstva školství. Je viceprezidentkou vědecké rady university v Coimbře, spoluředitelka doktorského programu 'Democracy in the 21st century' (2012-15), koordinátorka výzkumné skupiny Social Policies, Labor and Inequalities (2010-14). V současnosti koordinuje magisterský seminář o ekologické krizi a demokracii a přednáší o politické ekologii v centru pro sociální studia v Coimbře.

Byla hostující výzkumnicí v programu agrárních studiích na Yale University (2005-2006) a 'Ciriacy Wantrup' postdoktorského studia na UC Berkley (2006-2008); byla hostující výzkumnicí na Pufedorfském institutu pro pokročilá studia na universitě v Lundu v letech 2015-2016. Byla rovněž viceprezidentkou evropské společnosti pro environmentální historii (ESEH) mezi lety 2011-2013 a nyní je členkou editorské rady časopisu Environmental History. Také byla členkou vedoucí rady EU 'Marie Curie' ITN 'Entitle' - European Network of Political Ecology a předsedkyní organizačního výboru mezinárodní konference Undisciplined Environments (Stockholm, březen 2016).

Publikovala články v národních i mezinárodních časopisech v oblastech environmentální a ekonomické historie, ekologické ekonomie a politické ekologie a je autorkou dvou knih a spoluautorkou sborníku o environmentální historii. Její Enclosing Water. Nature and Political Economy in a Mediterranean Valley (Cambridge, UK: White Horse Press 2010), získalo knižní cenu Turku v roce 2011.  Její výzkumný záběr pokrývá environmentální dopad průmyslu v antropocénu, vztah mezi pracovní silou a životním prostředím, environmentální spravedlnost a nerůst a obecní vlastnictví.

Christina Prell

Ve svém výzkumu se zaměřuje na průnik sociálních sítí a životního prostředí. Na lokální nebo regionální úrovni se její práce zaobírá rolí sociálních sítí ve vytváření a/nebo rozmělňování náhledů, hodnot a/nebo kulturních zvyklostí o životním prostředí a managementu přírodních zdrojů. Na globální úrovni se zabývá tím, jak struktura sítí globálního obchodu řídí počet environmentálních nerovností, obzvláště pak rozdíly v míře znečištění mezi zeměmi, jak součástí obchodu. Na tomto druhu výzkumu spolupracuje s input-output modelovým týmem z katedry geografických věd v Marylandu. V současnosti se Christina věnuje dlouhodobému pohledu na tyto procesy sítí a environmentálních výstupů a s ohledem na to, jak se tyto výstupy a síťové znaky společně vyvíjí. Publikovala v sociologických časopisech jako např. Social Forces, Journal of Mathematical Sociology a publikovala dvě knihy o sociálních sítích a jejich analýze, první  Social Network Analysis: History, theory, and methodology (Sage) a druhou společně s Orjanem Bodinem nazvanou Social Networks and Natural Resource Management (Cambridge University Press). Magisterské studenty Christina vyučuje výzkumné metody a vede také kurzy o sociální perspektivě dotýkající se životního prostředí a/nebo společensko-ekologických systémů. Kromě toho také vyučuje analýzu sociálních sítí a výzkumné metody.

Iñaki Arto

Výzkumník na B3. Je držitelem titulu Ph.D. v oboru Ekonomie (Environmentální ekonomie), magistra v oboru Inženýringu (Environmentální technologie a manažment) a bakaláře v oboru Ekonomie (Mezinárodní ekonomie a rozvoj).

Zastával výzkumné pozice ve výzkumném centru Evropské komise a (2010-2013) a na Baskické universitě (2001-2010). Jeho výzkum se zabývá environmentálně ekologickým modelingem (Integrated Assessment, Computable General Equilibrium, Dynamic Econometric Input-Output), input-output analýzou a sociálním metabolismem. Přispěl do několika knih a publikoval články v mezinárodních časopisech jako Ecological Economics, Environmental Science & Technology or Journal of Industrial Ecology. Také se účastnil několika veřejně financovaných výzkumných projektů (EXIOMOD, WIOD, FLAGSHIP, COMPLEX, DECCMA,…).

Tiziano Gomiero

Věnuje se především integrované analýze zemědělských systémů, rurálnímu rozvoji, organickému zemědělství, biodiverzitě a ochraně životního prostředí. Na těchto tématech pracoval v řadě mezinárodních projektů v Evropě a Asii. Je držitelem titulů MSc z přírodních věd padovské univerzity v Itálii, MSc z ekologické ekonomie a environmentálního managementu a Ph.D. z environmentálních věd z barcelonské autonomní univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info