Lidé na katedře

vyučující

Vzděláním estetik a historik přírodních věd, který se zabývá vzájemnými vztahy kultury a přírody, především historií estetického a uměleckého postoje ke krajině v novověku, vztahem výtvarného umění a přírodních věd a též vývojem ochrany přírody a environmentálního myšlení. Je autorem publikací Proč je příroda krásná? (2005), Darwin a estetika (2006), O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou (2011) a dalších. Předseda oborové komise/rady oboru.

Konzultace: úterý 14:45 - 15:45

prof. RNDr. Hana Librová, CSc.

Zakladatelka oboru

Vystudovala biologii a sociologii na MU v Brně. Stála u zrodu českého environmentálního hnutí. Založila obor Environmentální studia a v roce 1999 Katedru environmentálních studií. Je laureátkou řady významných ocenění – Chartou 77 udělované Ceny Josefa Vavrouška, ceny ministra životního prostředí, ceny Ministerstva školství, Ceny města Brna i Ceny rektora MU. Zabývá se souvislostmi mezi způsobem života a ekologickými problémy, její výzkumy se týkají ekologicky příznivých variant životního způsobu. Kromě publikací v domácích i zahraničních vědeckých časopisech vydala knižní monografie: Sociální potřeba a hodnota krajiny (1987), Láska ke krajině? (1988). Proslavila se především dlouhotrvajícím výzkumem rodin žijících dobrovolně skromným způsobem, který zúročila v trilogii Pestří a zelení - kapitoly o dobrovolné skromnosti (1994), Vlažní a váhaví - kapitoly o ekologickém luxusu (2003) a Věrní a rozumní - kapitoly o ekologické zpozdilosti (2017).

doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

Proděkan pro vnitřní a vnější komunikaci

Proděkan pro vnitřní a vnější komunikaci, absolvent semestrálního studijního pobytu na The Catholic University ve Spojených státech a semestrálního výzkumného pobytu na Glasgow university ve Skotsku. Laureát Ceny Josefa Vavrouška v kategorii vědecko-výzkumné (disertační) práce udělované Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Fondem Petry a Josefa Vavrouškových v oblasti environmentálních problémů. Zabývá se environmentální etikou a historií environmentálních hnutí. Je autorem knižních monografií: Environmentální etika, Analýza hlubinné ekologie, Zelený extremismus a Ciencias sagradas.

Konzultace: úterý 15:00 - 15:45 nebo po domluvě e-mailem (binka@fss.muni.cz)

Zabývá se teorií, metodikou a hodnocením programů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Je autorem několika monografií, např. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům (2007) a řady dílčích výzkumných studií. Spolupracoval na vymezení cílů a výstupů environmentální výchovy a akčním plánu vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Ve spolupráci se středisky ekologické výchovy zkoumá vzdělávací programy a ověřuje efektivitu nových metodických postupů. Působí dále na Technické univerzitě v Liberci, kde vyučuje obor Pedagogika volného času.

Konzultace: liché středy 13:00 - 14:30

Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.

Odborný asistent

Zabývá se především dějinami environmentálně šetrných směrů v urbanismu a územním plánování. Ve výuce se věnuje tématům: architektura – město – krajina. Pracovní zkušenost ze soukromé firmy, kde několik let spolupracoval na tvorbě rozvojových studií a územních plánů, se snaží propojit s historickým a environ- mentálním pohledem. K jeho odborným zájmům patří také dějiny a teorie architektury 20. a 21. století a environmentální dějiny.

Konzultace: po předchozí domluvě e-mailem kdykoliv

Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry, odborná asistentka

Vystudovala biologii v Českých Budějovicích (Bc.) a humanitní environmentalistiku (Mgr. a PhD.) v Brně. Během studia získala zkušenosti s fungováním komunitních etických finančních institucí ve Velké Británii a s pojetím ekologické ekonomie, politické ekologie a s činností skupiny Research and Degrowth v Barceloně. Na katedře nyní pracuje jako odborná asistentka, dlouhodobě se zajímá o alternativní ekonomické praktiky, téma místní produkce a spotřeby a koncept udržitelného nerůstu. Aktuálně se věnuje výzkumu materiálových, energetických a peněžních toků v oblasti místní produkce potravin, a výzkumu sociálních podniků v ČR. Působí také v Trastu pro ekonomiku a společnost a v Asociaci místních potravinových iniciativ.

Konzultace: po domluvě e-mailem (eva.slunicko@centrum.cz), rodičovská dovolená

Vystudovala biologii na UK, její PhD práce na MU se zaměřila na (eko) sociální podnikání. Zabývá se ekonomickými kořeny ekologické krize, kritikou skrytých ekonomických předpokladů a alternativami vůči střednímu ekonomickému proudu. K jejím hlavním zájmům patří tzv. ekonomické alternativy resp. eko-sociální podnikání, v letech 2014–2016 vedla na toto téma výzkumný projekt GAČR (http://alternativniekonomiky.fss.muni.cz). Je autorkou knížek Living in the Cracks (2005), Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem (2008), Ekonomičtí disidenti (2014) a Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly (2015). Každoročně spoluorganizuje semináře typu „otevřený prostor“, zaměřené na alternativy ke středoproudému ekonomickému myšlení a praxi.

Konzultace: úterý 14:00 - 15:30

Christian Kimmich, Ph.D., M.Sc.

Odborný pracovník ve výzkumu

Věnuje se problematice využívání přírody pro ekonomické účely; otázkám správy a společného vlastnictví přírodních zdrojů, zejména pak vlastnictví družstevního. Kromě toho se zabývá udržitelností infrastruktury přírodních zdrojů a tématem technologických inovací a jejich role ve využívání přírody. Christian Kimmich absolvoval doktorské studium na Humboldtově univerzitě v Berlíně, kde předtím vystudoval obor Agricultural sciences and economics. V minulosti se zúčastnil mj. Ostrom Workshop. Pracoval jako výzkumný pracovník ve Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research.

PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.

Odborný asistent

Sociální psycholog, věnuje se především ekopsychologii a environmentální komunikaci. Zabývá se tím, co lidem v současnosti pomáhá a brání chránit životní prostředí, proč je z hlediska psychologie důležitý kontakt s přírodou, co je charakteristické pro české veřejné mínění v environmentální oblasti a jak komunikovat s různými cílovými skupinami o „zelených“ tématech. Je autorem knihy Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí (2014) a spoluautorem publikace Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí (2018). Spolupracuje s neziskovými organizacemi a veřejnými institucemi. Více než patnáct let podporuje rozvoj ekopsychologie v České republice, edituje portál www.ekopsychologie.cz.

Konzultace: sudé středy 11:00 – 11:45 (po předchozí dohodě e-mailem)

Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D.

Odborný asistent

Odborný asistent, zabývá se zejména sociálně-antropologickým náhledem na environmentální otázky, sociologií životního způsobu, ekologickým hnutím anebo médii. V disertačním spise zkoumal vazby mezi Romy a přírodou. V poslední době se podílel na longitudinálním výzkumu ekologicky příznivého způsobu života takzvaných „pestrých“ a na výzkumech týkajících se environmentálních souvislostí restitučního procesu či zahrádkových osad. Akademickou práci koření popularizací ve společensko-ekologickém časopise Sedmá generace.

Konzultace: čtvrtek 15:00 16:00

Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.

Odborný asistent

Krajinný ekolog, zemědělský inženýr a občasný insitní básník; věnuje se problematice udržitelného hospodaření v krajině a sociálním aspektům ekologického zemědělství a produkce potravin. O těchto tématech rovněž publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku, spolupracuje s Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa v LisabonuPoradce pro studium a oborový koordinátor pro studijní a pracovní pobyty Erasmus+.

Konzultace: středa 16:00 - 17:30

Aktualizováno: 1. 4. 2020

nahoru

projektoví pracovníci

Bc. Petra Burišková

sekretářka katedry

Na katedře má na starosti studijní agendu, koordinaci rozvrhů, komunikaci s vyučujícími a personální agendu. Snaží se, aby vše fungovalo jak má. Dříve působila jako sekretářka na Lékařské fakultě MU. Na Filozofické fakultě vystudovala obor Novořecký jazyk a literatura a v rámci studia absolvovala několik měsíčních studijních pobytů v Řecku.

Mgr. Zdeňka Lechnerová

administrátorka projektů

Působí na katedře jako projektová manažerka. Koordinuje tvorbu projektových návrhů, podílí se na jich zdárném podání a pomáhá s jejich bezproblémovou realizací jak po finanční, tak administrativní stránce. Má zkušenosti s projekty OP VK, GAČR, TA ČR, EHP fondy nebo FR MU.

Mgr. Ing. Tereza Modráková

finanční manažerka

 Dlouhodobě mimo výkon práce

V minulosti se pracovně podílela především na vedení vzdělávacích projektů OPVK na FSS MU a na FNUSA. V současnosti se na Katedře environmentálních studií podílí na administraci Norských grantů a dalších projektů. Je absolventkou oboru sociologie na FSS MU a ekonomie na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Během studií absolvovala roční studijní pobyt na Université Catholique de Lyon ve Francii.

Mgr. Kristýna Pešáková, Ph.D.

administrátorka projektů

Pracuje jako projektová manažerka, na starosti má zejména projekty GAČR, TAČR Beta a OPVVV projekty. Vystudovala sociální politiku a sociální práci na FSS MU, v rámci akademické práce se zaměřovala a zaměřuje zejména na genderově podmíněné násilí, násilí páchané na ženách a násilí páchané na mužích v partnerských vztazích. Řadu let působila v neziskové organizaci NESEHNUTÍ, kde mimo jiné načerpala také zkušenosti s vedením projektů různých velikostí. 

Mgr. Ing. Jan Blažek

doktorský student a odborný pracovník

Jako doktorský student se v dizertačním výzkumu zabývá ekonomikou rezidenčních eko-komunit. Rozsáhlý výzkum zahrnuje několik desítek eko-komunitních projektů v šesti evropských zemích. Jako odborný pracovník katedry připravuje nový mezinárodní magisterský program zaměřený na udržitelné podnikání – Sustainability-driven Entrepreneurship, a to v rámci projektu realizovaném z výzvy OPVVV Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji.

Mgr. Mikuláš Černík

doktorský student a odborný pracovník

Zabývá se environmentální spravedlností, politickou ekologií a environmentálními konflikty. Tématem jeho disertační práce je srovnání podmínek pro odpor vůči těžbě uhlí v České republice a Polsku. Spolupracuje jako asistent Dr. Christiana Kerschnera na projektu VE2ENEX. Tento projekt se věnuje problematice zranitelnosti ekonomik (a jejich jednotlivých sektorů) při proměnách energetického systému.

Konzultace: po předchozí domluvě e-mailem kdykoliv

Mgr. Ing. Martin Černý

doktorský student a odborný pracovník

Vystudoval magisterskou environmentalistiku a hospodářskou politiku a správu na Ekonomicko-správní fakultě MU. Ve své disertační práci se zabývá přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku, ekonomickým nerůstem a klimatickou spravedlností. Spolupracuje na projektu MEDEAS - Modelling Energy system Development under Environmental And Socioeconomic constraints, kde za pomoci input-output analýzy modeluje dopady nízkouhlíkové transformace na strukturu zaměstnanosti v EU a produkci emisí skleníkových plynů.
Konzultace: po předchozí domluvě e-mailem kdykoliv

Dipl.Ing. Jan Haverkamp

zahraniční vyučující a projektový spolupracovník

Jan Haverkamp je předním specialistou pro jadernou energetiku a energetickou politiku pro Greenpeace a Světovou informační službu pro energetiku (WISE), profesionální skupinový facilitátor.Od roku 1986 pracuje ve vývoji environmentálních nevládních organizací ve střední Evropě. Ve svých výzkumech se zabývá a vychází z biochemie, jaderné fyziky, vědách o životním prostředí a sociální a komunikační psychologii. Na Masarykově univerzitě v Brně vyučuje "Facilitation of Environmental Communication Processes" a "Environmental NGOs and society". Žije v Amsterdamu v Nizozemsku.

Prof. Klaus Hubacek

zahraniční vyučující a projektový spolupracovník

Ekologický ekonom, profesor na Univerzity Maryland (USA). Jeho výzkumné zájmy jsou modelování  interakci mezi lidskými a environmentálními systémy a vytváření scénáře budoucích změn. Klaus vydal více než 200 článků o přizpůsobení a zmírňování změn klimatu, participativním modelování a změnách a správě půdy. Je spolupracovníkem několika mezinárodních institucí, jako je Evropský statistický úřad (EUROSTAT), Mezinárodní unie pro ochranu a přírodu (IUCN) a Světová banka. . Pracoval v poradních výborech pro řadu agentur, jako je Climate Center of the City of Shanghai v Číně nebo Sustainable Land Use program německého federálního ministerstva školství a výzkumu. Klaus také působí na redakční radě řady vědeckých časopisů, jako je Applied Energy and Industrial Ecology

Mgr. Tomáš Chabada

doktorský student a odborný pracovník

Na magisterské studium sociologie navázal doktorským studiem humanitní environmentalistiky. Podílí se na výzkumných projektech katedry o vztahu české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí. Ve své disertační práci se zaměřuje na postoje a chování veřejnosti v oblasti změny klimatu. Na katedře vyučuje kurzy o globálních environmentálních problémech a environmentálních kauzách v ČR. 

Konzultace: úterý 13:30 - 15:00

Mgr. et Mgr. Šárka Doležalová Křepelková

doktorská studentka a odborná pracovnice

Doktorská studentka, ekopsycholožka a lektorka rozvojových kurzů, zabývá se tematikou kontaktu dětí s přírodou. Spolupracuje na projektu CIVIS zaměřeném na rozvoj občanských a sociálních kompetencí ve vzdělávání.

Thomas Smith, Bsc. (Hons), MA, PhD.

Odborný pracovník - postdoc

Zabývá se humánní geografií a otázkami přechodu na udržitelnější ekonomiku. Ve svém výzkumu se věnuje především místům, kde se uplatňuje tzv. post-kapitalistická ekonomika. Zkoumá komunitní ekonomické alternativy a jejich kulturu a dovednosti. Publikuje v prestižních geografických časopisech a podílel se autorsky na řadě knih, například Sustainability, Wellbeing and the Posthuman Turn (Palgrave, 2018) nebo tří sbírek Dark Mountain (2014–2018). Má doktorát z University of St. Andrews ve Skotsku. Ve své disertační práci se věnoval roli výrobních komunit, de-skillingu a komunitním workshopům v Edinburghu.

Mgr. Lucie Sovová

doktorská studentka tč. v zahraničí

Zajímá se o alternativní ekonomiky a udržitelné potravinové systémy. Píše dizertaci o samozásobitelském zahrádkaření. Na katedře se věnuje výzkumu zahrádkářských kolonií, spolupracovala například na specializované mapě vybraných brněnských zahrádkářských lokalit. V rámci projektu "Ekologická a environmentální ekonomie - kritické pohledy" se podílí na výuce Semináře k ekologické ekonomii pro bakalářské studenty. Spolupracuje též s Wageningen University v Nizozemsku.

Mgr. Renata Svobodová

doktorská studentka

Zabývá se psychologií změny klimatu. Zajímá ji například, jak lidé změnu klimatu vnímají, jaké pocity přitom prožívají a jak se s ní vyrovnávají. Podílela se na výzkumu Česká veřejnost a změna klimatu a nyní je součástí výzkumného týmu, který mapuje postoje a chování Čechů v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Za svou diplomovou práci získala čestné uznání v rámci Ceny Josefa Vavrouška.  Je redaktorkou časopisu Sedmá generace.

Mgr. Petra Šimonová

doktorská studentka a externí odborná pracovnice

Vystudovala ochranu životního prostředí a deset let pracovala v neziskovém sektoru jako metodik environmentální výchovy, věnovala se zejména vzdělávání učitelů a programu Ekoškola. Nyní se environmentální výchově věnuje výzkumně, v doktorském studiu na KES se zabývá participačními přístupy a rozvojem akčních kompetencí studentů. Pracuje také na projektu CIVIS, kde zjišťuje dopad vzdělávacích programů na rozvoj občanských a sociálních kompetencí.

Dr. Christos Zografos

zahraniční vyučující a projektový spolupracovník

Vedoucí vědecké skupiny Ramón y Cajal v Centru veřejné politiky JHU-UPF a Katedrou politických a společenských věd Univerzity Pompea Fabra v Barceloně ve Španělsku. Jeho výzkumné aktivity se zabývají politikou řízení, transformace a konfliktu v oblasti životního prostředí, ekologické ekonomie a degrowth. Pracoval pro Institut vědy a techniky v oblasti životního prostředí (ICTA) Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Dále řídil projekt FP 7 Marie Curie “European Network of Political Ecology” (ENTITLE) a koordinoval výzkum projektu FP7 "Climate Change, Hydro-conflicts and Human Security” (CLICO); pracoval také jako přednášející v oblasti environmentální ekonomie na Scottish Agricultural College v Edinburghu ve Velké Británii.

Mgr. Christian Kerschner, M.Sc., Dr.

Externista a projektový pracovník

Má magisterský titul v oblasti obchodu a ekonomie na univerzitě ve Vídni a doktorát na barcelonské univerzitě. Zabývá se zranitelností ekonomik vzhledem k ropnému zlomu  (viz publikace 2013 v „Globální změny životního prostředí“), postoji k technologiím a alternativám k paradigmatu hospodářského růstu. Jeho článek navrhující propojení pojmu ekonomiky stálého stavu s ekonomickým nerůstem byl v oboru široce citován.

Spolupracuje na výzkumech postojů veřejnosti týkajících se biodiverzity a adaptací na změnu klimatu. V rámci projektů podpořených TA ČR se podílí na vývoji uhlíkové kalkulačky či sociologických součástí projektů zaměřených bezuhlíkovou ekonomiku či udržitelné lesnictví. Podílel se realizaci výzkumů veřejného mínění a kvantitativního výzkumu s experimentálním designem. Na katedře se dále zabývá přípravou projektových žádostí. Po studiu sociologie na FF UK navázal doktorským studiem Humanitní environmentalistiky. Zajímá jej environmentální politika a aktivismus.  

Konzultace: po předchozí domluvě e-mailem (skalik@mail.muni.cz)

doktorandi
  Jméno
Rok přijetí
Status
Školitel/ka
Téma
 Mgr. Ing. Jan Blažek 2014 prezenční Binka (konzultant Kerschner) Ekonomika ekosociálních záměrných komunit: socioenvironmentální strategie a finanční udržitelnost
 Mgr. Mikuláš Černík 2017 prezenční Kerschner (konzultantka Velicu) Odpor proti těžbě uhlí v České republice a Polsku: srovnání
 Mgr. Ing. Martin Černý 2016 prezenční Kerschner (konzultanti Kimmich a Hubacek) Socioekonomické dopady a synergie přechodu na nízkouhlíkovou a nerůstovou ekonomiku
 Tamara Faberová, Msc. 2015 kombinované Binka (konzultant Krajhanzl) Zdroje motivace rozhodování klíčových aktérů zapojených do projektů posilujících ekologickou stabilitu krajiny
 Mgr. Patrik Gažo 2018 prezenční Binka (konzultant Novák a Zografos) Záujmy pracujúcich vs. záujmy prírody - nutný antagonizmus?

 Mgr. Tomáš Chabada

konzultace: čtvrtek 14:00 - 15:30

2013 prezenční Binka (konzultanti Krajhanzl a Špaček) Analýza postojov a správania populácie Českej republiky v oblasti zmeny klímy
 Mgr. Veronika Chvátalová 2014 prezenční Lacinová Inventura dopadů pěstování a nakládání s geneticky modifikovanou bt kukuřicí v ČR
 Mgr. Monika Janáková 2018 prezenční Stibral Ochrana přírody versus ochrana kultury, nebo ochrana přírody skrze ochranu kultury? Kulturní detail v krajině jako symbióza kulturního a přírodního prvku.
 Mgr. et Mgr. Šárka Křepelková 2016 prezenční Krajhanzl Vliv kontaktu s přírodou na prožívání a chování dítěte
 Mgr. Lukáš Likavčan 2014 přerušeno Binka Kritický realismus a ekologická ekonomie
 Mgr. Kateřina Pařízková 2012 kombinované Stibral Estetický postoj a jeho význam pro ochranu přírody a krajiny
 Mgr. Silvie Punčochářová 2018 prezenční Librová Renesance francouzského venkova: od historie po současnost
 Mgr. Kateřina Rezková 2008 přerušeno Markoš Alternativní biologické teorie v environmentálním myšlení s důrazem na teorii Gaia a teorii symbiogeneze
 Mgr. Sandra Silná 2018 prezenční Binka Přemysl Pitter. Teologicko-etická reflexe postavení zvířat: dobové a dnešní souvislosti
 Mgr. et Mgr. Ľuboš Slovák 2015 prezenční Binka Idea Přírody v environmentálním myšlení
 Mgr. Lucie Sovová 2015 prezenční Jehlička (konzultantka Veen) Grow, share or buy? Understanding the diverse food economies of urban gardeners
 Mgr. Renata Svobodová 2016 prezenční Krajhanzl Psychologie změny klimatu: Jak se lidé vyrovnávají s klimatickou změnou?
 Mgr. Petra Šimonová 2014 přerušeno Činčera Role kritického myšlení v environmentální výchově
Mgr. Tereza Špinková 2019 prezenční Stibral Umění v době klimatické změny